Woordenboek

Wanneer aandeelhouders bepaalde praktijken van ondernemingen die ze financieren in vraag stellen door ze weinig transparant ethisch betwistbaar te vinden of te vinden dat ze de beginselen van deugdelijk bestuur niet naleven kunnen ze tijdens de algemene vergaderingen van die onderneming tussenkomen: dat is aandeelhoudersactivisme. Het aandeelhoudersengagement is niet zo gekend in Europa en is meer ontwikkeld in de Verenigde Staten. Nochtans hebben beleggers er zowel financieel als ethisch belang bij zo een dialoog aan te gaan met de onderneming. De tussenkomsten kunnen gaan over het milieu- en maatschappelijke beheer van de onderneming of haar leiding.
Asset Backed Securities. Dit zijn effecten die worden geruggesteund door activa. We spreken ook van effectisering van onderliggende activa. Zo nemen we bijvoorbeeld een portefeuille van hypothecaire kredieten die we onderbrengen bij een financieel vehikel dat zou kunnen worden verhandeld.
Association of Southeast Asian Nations: Economische en politieke organisatie in Zuidoost-Azië waartoe de Filipijnen Thailand Maleisië Indonesië Singapore Brunei en Vietnam behoren en die de sociale en culturele ontwikkeling van deze leden in de hand wil werken.
betekent de verdeling van activa over verschillende soorten beleggingen of effecten: aandelen obligaties monetaire beleggingen liquiditeiten. Deze allocatie gebeurt in functie van het risiconiveau de horizon van de belegging en de specifieke kenmerken van het investeringsvehikel of bij vermogensbeheer in functie van het risiconiveau de horizon van de investering en de specifieke kenmerken van de belegger.
Het gaat om maatregelen die zijn getroffen door het Bazelcomité om de banksector te reglementeren. Ze hebben tot doel de controle en het beheer van de risico’s van deze sector te reglementeren. Ze hebben ook tot doel de weerstand tegen externe schokken die deze sector kan ondervinden te verhogen en de banken transparanter te maken.
Bruto binnenlands product. Het bruto binnenlands product is de rijkdom die door een land wordt gegenereerd in een bepaalde periode. Het is het geheel van goederen en diensten die in een bepaald land op één jaar tijd worden geproduceerd. De groei van het BBP wordt gezien als een indicator voor de prestaties en de goede gezondheid van de economie van een land.
Markten die 'bearish' zijn zijn markten die dalen. 'Bear' betekent 'beer'. Een beer valt van boven naar onderen aan: hij staat dus symbool voor dalende markten.
De bèta is een coëfficiënt die het mogelijk maakt de prijsvolatiliteit van een effect te berekenen ten opzichte van zijn referentie-index. Als de bèta van een aandeel bijvoorbeeld 08 is gedurende een bepaalde periode dan wil dit zeggen dat het aandeel die periode met 08% schommelde terwijl zijn referentie-index diezelfde periode met 1% schommelde. De bèta vertegenwoordigt dus de koersgevoeligheid ten opzichte van de beursindex. De bèta is een ook een risico-indicator. Als de markt daalt en de bèta kleiner is dan 1 dan zal het effect minder dalen dan de markt. Als ze groter is dan 1 zal het effect meer dalen dan de markt.
Het aantal aandelen vermenigvuldigd met de koers van het aandeel geeft de beurskapitalisatie van een onderneming
Bevaks zijn fondsen waarmee uitsluitend wordt belegd in beursgenoteerd vastgoed.
Bevek staat voor 'beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal'. Beveks zijn beleggingsproducten die voornamelijk worden aangeboden door banken of grote vermogensbeheerders. Een bevek is echter een juridische entiteit die los staat van de bank door wie ze wordt verkocht. De bevek haalt fondsen op bij spaarders. Deze fondsen worden vervolgens belegd in financiële producten naargelang van het beleggingsbeleid dat staat beschreven in de prospectus van de bevek.
Het is een virtuele gedecentraliseerde munt waarop geen overheidstoezicht bestaat. Transacties worden geregistreerd in een virtueel handelsboek dat door iedereen kan worden ingekeken. De waarde van de munt is deze die men eraan wil geven.
Een stock-picking methode. Bestaat erin om een aandelenkeuze te maken tussen de meest beloftevolle aandelen vertrekkende van de basis (bottom). Deze keuze wordt nadien gevalideerd door macro-economische trends (up). De kwaliteit van de ondermingen primeert op de economische evolutie. Deze benadering veronderstelt een continue opvolging van de waarden in portefeuille.
Markten die 'bullish' zijn zijn markten die stijgen. 'Bull' betekent 'stier'. Een stier valt van onderen naar boven aan: hij vertegenwoordigt dus stijgende markten.
De aandelen worden in portefeuille gehouden op middellange en lange termijn. Bestaat uit het kopen en houden van aandelen. Techniek die tegengesteld is aan trading (aankoop en snel nadien verkoop)
of een call is een afgeleid product dat het recht (en geen verplichting!) geeft aan de koper (houder) om een onderliggend effect (bv. een aandeel) te kopen tegen een voorafbepaalde prijs gedurende een bepaalde periode of op een vastgestelde datum.
Het gaat om het verband tussen een actief en een ander actief of een referentie-index. Een fonds is sterk gecorreleerd met een markt wanneer zijn evolutie deze van de markt volgt. Twee activaklassen zijn daarentegen niet onderling gecorreleerd wanneer ze op twee verschillende manieren evolueren.
deze hebben als eigenschap dat ze evolueren in fasen volgens de macroeconomische cycli. Deze waarden halen direct voordeel uit economische groei maar ondervinden negatieve gevolgen van een stabilisering of daling van de groei. Bij de cyclische waarden zitten o.a. de basisindustrie cyclische consumptie-goederen en de mijn- en metaalindustrie.
Defensieve effecten zijn effecten van sectoren die weinig impact ondervinden van de economische conjunctuur. De voeding de distributie en de farmaceutische sector zijn daar voorbeelden van.
Derivaten zijn financiële producten die contractueel zijn vastgelegd tussen twee partijen die in de toekomst geldstromen zullen opstarten op basis van onderliggende activa (zoals aandelen). Opties maken deel uit van deze categorie.
Inkomen uit aandelen voor aandeelhouders van een bedrijf dat een gedeelte van zijn winst uitkeert aan de aandeelhouders.
De duration van een obligatie meet de gemiddelde levensduur van de financiële stromen gewogen tegen hun geactualiseerde waarde. Ceteris paribus geldt: hoe langer de duration hoe groter het risico. De duration wordt uitgedrukt in jaren en is voor alle klassieke obligaties korter dan hun vervaltermijn. De duration van een obligatie stemt overeen met de periode waarna haar rentabiliteit niet meer wordt beïnvloed door renteschommelingen. Het is een meetinstrument waarmee de prijsgevoeligheid van een waarde of van een portefeuille tegenover renteschommelingen kan worden gemeten.
of Europese Centrale Bank
Dit zijn obligaties die bij de uitgifte geen vervaldag hebben. De belegger ontvangt wel elk jaar een coupon. De emittent is niet verplicht het kapitaal terug te betalen maar hij kan wel besluiten om op een bepaald moment de nominale waarde van de obligaties terug te betalen. De houder van deze obligaties kan ze verder verkopen op de secundaire markt. De koers van de obligatie zal afhangen van de hoogte van de rentevoeten op het ogenblik van de uitgifte en van de rentevoeten op het ogenblik dat de obligatie wordt doorverkocht.
De Europese Faciliteit voor Financiële Stabiliteit werd opgericht door de 27 lidstaten van de Europese Unie om de financiële stabiliteit van de landen in Europa te waarborgen eventueel door middel van financiële hulp.
of Europees Stabiliteitsmechanisme Het gaat om een Europees mechanisme om de financiële crisissen te beheren dat het EFSF moet vervangen. Dit mechanisme voorziet in de oprichting van een special purpose vehicle waardoor het mogelijk is om tot 500 miljard euro kapitaal op te halen op de financiële markten om een land in economische moeilijkheden onmiddellijk te helpen.
ETF's of Exchange Traded Funds worden ook wel trackers genoemd. ETF's zijn fondsen die aandelenindexen nabootsen. Ze zijn beursgenoteerd.
family offices staan zeer gefortuneerde families bij in het globale beheer van heel hun vermogen. In principe doet een family office niet aan privébeheer maar helpt hij bij de planning van de tegoeden van de families. De family office heeft een globale kijk op het vermogen. Zijn rol bestaat erin de strategische spreiding op lange termijn van het vermogen vast te stellen en te kijken welke de projecten en bekommernissen zijn. Deze vennootschappen staan naast hun cliënten als kopers van diensten ten overstaan van privébeheerders.
De « free float » is het totaal aantal aandelen van een onderneming waarvan men de aandelen in handen van strategische investeerders zoals overheden referentieaandeelhouders of het management uitsluit. De aandelen die onderhavig zijn aan beperkingen zijn eveneens uitgesloten.
De Financial Services and Markets Authority is de opvolger van de voormalige CBFA (Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen). Zij heeft het statuut van autonome openbare instelling en voert opdrachten van algemeen belang uit die haar zijn toegewezen door de wetgever. Samen met de Nationale Bank oefent zij toezicht uit op de Belgische financiële sector. Zij is de toezichthouder van de markten in België.
Begrip dat wordt gehanteerd in het kader van trackers (ETF's). De fysieke nabootsing behelst de belegging in alle effecten waaruit de index is samengesteld afhankelijk van het gewicht van elk afzonderlijk effect van die index.
Een groeiland is een land waarvan de financiële infrastructuur nog in opbouw is maar waar aanzienlijke groeikansen bestaan. Landen worden beschouwd als een opkomend land als ze voldoen aan een aantal criteria zoals op het stuk van het BBP en de schuldgraad. Groeilanden zijn doorgaans de weg van de vrijmaking van hun economie opgegaan. Het zijn landen die in de toekomst tot volle ontwikkeling zullen komen.
Een index is een aandelenkorf die de weergave is van de schommeling van een beurs een sector of geografische markt. Het is een waarde die een markt of marktsegment zo goed mogelijk moet weergeven. De bekendste indexen zijn MSCI S&P Dow Jones CAC40 DAX en BEL20.
Heel vaak heeft men het over inflatie wanneer de prijzen stijgen. Dat is echter slechts een hersenschim. Het is inderdaad zo dat de inflatie wordt gemeten op basis van een representatieve korf van producten die de gezinnen regelmatig aankopen. De evolutie van de kostprijs van deze korf wordt nauwgezet gevolgd. De stijging of daling van de prijs wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de inflatie (of deflatie als de prijzen dalen). Maar wat betekent dat concreet? De uitleg is eenvoudig: door de inflatie kan men met hetzelfde loon minder aankopen dan vroeger. De beleggingswereld hanteert liever de werkelijke rentevoeten dus rentevoeten waarvan de inflatie is afgetrokken. Logisch allemaal!
De inventariswaarde van een bevek is de marktwaarde van de bevek per aandeel. Deze wordt periodiek berekend doorgaans op dagelijkse basis. De inventariswaarde van de beveks wordt regelmatig gepubliceerd in de dagbladen en gespecialiseerde bladen of op sommige websites zoals die van Morningstar bijvoorbeeld
Investment Grade is een term die verwijst naar de ratings van de ratingbureaus en die een categorie vertegenwoordigt bestaande uit vennootschappen met een rating tussen AAA en BBB- volgens Standard & Poor’s. De ondernemingen in deze categorie hebben dus een gering risico wat ook aangeduid wordt als High Grade.
KIID staat voor 'Key Investor Information Document' een beknopte prospectus voor beveks die aan het grote publiek worden aangeboden. Alle informatie over het fonds wordt er in standaardformaat in vermeld.
of liquid. Een belegging die liquide is is een belegging die snel kan worden overgedragen of gekocht voor of met liquiditeiten.
Een « liquidity provider » is een professionele partij die ten allen tijde in de markt aanwezig is om de liquiditeit van een product te verzekeren.
of Long Term Refinancing Operation Het gaat om langetermijnleningen van de ECB aan de banken.
Een makelaar is een bemiddelaar op de financiële markten die vergoed wordt op basis van makelaarskosten (gedragen door de klant). Een makelaar koopt en verkoopt financiële activa op de markten voor rekening van zijn klanten. Voor deze activiteit int hij een commissie.
De « market timing » is een methode die de evolutie van de markt bestudeert om te bepalen welk moment opportuun is om bepaalde waarden te kopen of verkopen. Deze methode is gebaseerd op kwantitatieve modellen die gegevens zoals de prijs transactievolumes en bepaalde markt- of economische gegevens integreren. Deze modellen proberen de evolutie van de markt te voorspellen en te bepalen welke effecten je moet kopen of verkopen op welk moment. Als men bv. verwacht dat een onderneming goede resultaten zal neerzetten is het een goede market timing om het aandeel te kopen voor de aankondiging ervan om te kunnen genieten van de koersstijging na de aankondiging. Market timing kan toegepast worden op alle effecten: aandelen obligaties indexen …
Winst uit bijvoorbeeld de wederverkoop van een goed of aandeel
De Europese richtlijn inzake markten voor financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments) is sinds 1 november 2007 in voege. Met deze richtlijn wordt in de Europese Unie de harmonisering beoogd van de handel in financiële instrumenten zoals aandelen kasbons obligaties en fondsen. De nieuwe regels moeten de beleggingsmarkten doeltreffender en transparanter maken. Ook bestaan er nu nieuwe gedragsregels die beleggers optimaal moeten beschermen.
MVB staat voor 'maatschappelijk verantwoord beleggen'. MVB-beleggingen zijn producten waarvoor niet enkel rekening werd gehouden met de ecologische en sociale impact van de belegging maar ook met de gevolgen voor toekomstige generaties. Zo bestaan er DMVB-fondsen (duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen). In het Engels worden deze fondsen RSI- en ESG-funds genoemd (environment social en governance).
Een obligatie is een effect dat een gedeelte van de langetermijnschuld van een bedrijf een staat een kredietinstelling (kasbon) of een private of openbare instelling vertegenwoordigt. Als tegenprestatie ontvangt de houder een intrest berekend op basis van een vooraf bepaalde vaste rentevoet of soms een variabele rentevoet.
.We spreken regelmatig van de prijs van een ons goud. Een ons komt overeen met het equivalent van 311035 gram.
de open architectuur bestaat er voor een verdeler van fondsen en beveks in een fondsengamma te verkopen dat niet enkel is samengesteld uit huisfondsen maar ook uit fondsen van andere verdelers.
Over the counter of onderhandse verkoop van financiële producten (zoals obligaties) op de secundaire markt buiten de beurs.
Situatie waarbij de uitgaven van een staat hoger liggen dan de inkomsten. Heel vaak wordt het tekort uitgedrukt in een percentage van het BBP.
Een put optie of een put is een afgeleid product dat aan de koper (houder) het recht (en niet de verplichting!) geeft om een onderliggend effect (bv. een aandeel) te verkopen tegen een voorafbepaalde prijs gedurende een bepaalde periode of op een vastgelegde datum.
Quantitative Easing. Muntbeleid van centrale banken om de nationale economie aan te zwengelen door liquide middelen ter beschikking te stellen aan de economie via de aan- of verkoop bij of aan banken van andere financiële activa dan overheidsobligaties om de rentevoeten binnen de door de overheid vastgelegde perken te houden en vooral om de economie te stimuleren door er geld in te injecteren.
Een rating is een score voor de kwaliteit van een bedrijf of een staat voor wat ze waard zijn. Het is een soort schoolrapport. De rating wordt berekend door grote ratingbureaus zoals Moody’s Standard & Poors en Fitch. De kwaliteit van een debiteur wordt geanalyseerd door deze ratingbureaus en de score wordt uiteindelijk vertaald in een codering met letters en tekens (+ of -).
Volgens de definitie ontstaat een recessie zodra de groei van het BBP (bruto binnenlands product) negatief is (en daalt) tijdens twee à drie opeenvolgende kwartalen. Als er tijdens een kwartaal een daling optreedt en nadien een heropleving is dat geen recessie maar veeleer een vertraging van de economie.
Het rendement van een belegging kan op jaarbasis worden berekend. Wanneer het rendement over verschillende jaren wordt opgegeven (drie vijf of tien jaar) kan het worden omgerekend zodat beleggers kunnen weten wat het gemiddelde jaarrendement is van hun belegging gedurende de volledige periode.
Vorm van belasting die erin bestaat om een belasting te heffen aan de bron op roerende inkomsten. De roerende voorheffing bedraagt momenteel 25%
short selling bestaat uit het speculeren op de koersdaling van een aandeel door het aandeel te verkopen zonder het te bezitten in de hoop het terug te kopen wanneer de koers gedaald is. De winst komt voort uit het verschil tussen de verkoop- en de aankoopkoers.
(SIO) Het gaat om een financieel contract waarbij de partijen hun geld investeren om op private wijze projecten te beheren met een maatschappelijke of milieu-insteek. Ze brengen vier belangrijke partners samen rond een maatschappelijk en/of milieuproject namelijk een partner uit de openbare sector die het maatschappelijke en/of milieuprobleem dat moet worden opgelost definieert de sociale belegger die het project voorfinanciert de operator doorgaans een vereniging zonder winstoogmerk en ten slotte een onafhankelijke auditor.
Een techniek die erin bestaat om op de markt effecten te kiezen (uit te pikken) op basis van hun intrinsieke waarde zonder verwijzing naar een index.
Swap betekent 'uitwisseling' in het Engels. In de financiële wereld is een swap een uitwisseling van geldstromen tussen twee partijen gedurende een bepaalde periode. Zo kunnen een vaste en een variabele rentevoet worden uitgewisseld.
Begrip dat wordt gehanteerd in het kader van trackers (ETF's). Bij synthetische nabootsing worden enkel de prestaties van de index nagebootst en niet de samenstelling ervan. Het fonds belegt in zeer liquide effecten maar dat zijn niet de effecten waaruit de onderliggende index van de ETF is samengesteld. Het bootst de prestaties van de index na via een derivatenconstructie.
Tak 21 groepeert de levensverzekeringsproducten die een gewaarborgd rendement alsook een eventuele deelneming in de winst (winstdeelnames) bieden.
de producten van Tak 23 zijn verzekeringsovereenkomsten op naam met een verzekeringsnemer een verzekerde en een begunstigde. Ze worden gewoonlijk verdeeld door bemiddeling van makelaars of van bankkantoren van verzekeringsmaatschappijen. Deze verzekeringsovereenkomsten bestaan meestal uit beveks van verschillende beheerders. Ze kunnen dus beschouwd worden als dakfondsen.
de verzekeringsovereenkomsten van Tak 26 zijn kapitalisatieovereenkomsten met beperkte looptijd. Binnen deze categorie vinden we de verzekeringsbons die een gewaarborgd rendement en een winstdeelname bieden.
Taks op de Beursverrichtingen. Het gaat om een belasting die niet geheven wordt op de spaaropbrengsten maar op de aankoop- of verkooptransacties op de beurs.
Bestaat erin om eerst de grote macro-economische trends de marktevolutie en de rente (top) te evalueren. Vervolgens te bepalen in welke sectoren een keuze moet gemaakt worden. En tenslotte de ondernemingen te selecteren in die sectoren (down)
Trackers zijn beursgenoteerde fondsen die de prestaties van een index moeten volgen 'to track' in het Engels. Trackers worden ook ETF (Exchange Traded Funds) genoemd. De bedoeling is dat ze aandelenindexen nabootsen.
dubbele controle waaraan de banken onderworpen zijn: een controle door de Nationale Bank en een controle door de FSMA de marktautoriteit.
vermogensplanning bestaat in het verstrekken van juridisch en fiscaal advies over het aanhouden en structureren van het globale vermogen (d.w.z. privé of professioneel) van een familie ongeacht of dat vermogen rechtstreeks door een of meer natuurlijke personen of via vennootschapsstructuren wordt aangehouden.
De VIX is een volatiliteitsindex van de S&P 500 Index die sinds de jaren ‘90 door de beurs van Chicago berekend wordt op basis van opties
De volatiliteit van een fonds staat voor de schommeling ervan voor de wisselvalligheid van de koers gedurende een bepaalde periode. Aan de hand van de volatiliteit wordt de risicograad van een effect vastgesteld en gemeten.
Verlaagde Voorheffing / Précompte Réduit. Vvpr-strips werden in het leven geroepen midden de jaren ‘90 met het oog op het materialiseren van het recht op een lagere roerende voorheffing op dividenden van bepaalde aandelen. Het recht op de verlaagde voorheffing werd gematerialiseerd in een aparte titel van het aandeel waaraan het bevestigd werd: de « vvpr-strip ».
voor West Texas Intermediate is een ruwe oliesoort die gebruikt wordt als referentie om de prijs van ruwe olie als grondstof vast te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *