Wie zijn wij ?

Welkom op MoneyStore.be, een blog over uw geld, uw beleggingen en uw pensioen!

Door Isabelle de Laminne, Financieel journaliste, verslaggever (La Libre Belgique)


Met deze blog willen we u informeren over de beleggingsproducten in België. Waarom een blog, terwijl er al financiële dagbladen zijn die al deze informatie al verstrekken? Omdat het belangrijk is om u diepgaand te informeren, om toegang te hebben tot enig financieel onderricht, om een beschrijving te krijgen van bepaalde producten of basisinformatie over beleggingen. Hier vindt u informatie, algemene tips, productbeschrijvingen, marktbesprekingen en analyses van specifieke onderwerpen. Dankzij de rubrieken vindt u uw weg in de wereld van de beleggingen. Deze blog is een instrument dat u zal helpen wanneer u onderhandelt met uw bankier. Beschaafde reacties en vragen zijn steeds welkom!

Deze blog is eigendom van Green Oak Consult BVBA

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Blog Moneystore.be

Door de blog te bezoeken en te gebruiken, erkent en aanvaardt u de algemene gebruiksvoorwaarden alsook alle wijzigingen dermate aangebracht door Green Oak Consult bvba, eigenaar van de blog, na te leven.

De blog en zijn inhoud werden uitsluitend ontworpen voor informatieve en/of pedagogische doeleinden, zonder uw eigen investeringsdoeleinden of financiële situatie in achting te nemen. Green Oak Consult bvba garandeert in geen geval dat de blog geen fouten of mogelijk schadelijke inhoud bevat en dat fouten desgevallend gecorrigeerd zullen worden.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BLOG MONEYSTORE.BE

Deze blog en zijn inhoud werden uitsluitend ontworpen voor informatieve en/of pedagogische doeleinden, zonder uw eigen investeringsdoeleinden of financiële situatie in achting te nemen. Green Oak Consult bvba garandeert in geen geval dat de blog geen fouten of mogelijk schadelijke inhoud bevat en dat fouten desgevallend gecorrigeerd zullen worden.

De inhoud van deze blog is geen juridisch, fiscaal, boekhoudkundig, financieel of ander advies, geen aanbeveling, aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van financiële instrumenten of nog, tot het aannemen van een bepaalde onderhandelings- of beleggingsstrategie.

Raadpleeg dus uw bankier, financieel adviseur of een andere professional voordat u financiële instrumenten aan- of verkoopt. Green Oak Consult bvba kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van beleggingen die enkel gebaseerd zijn op de inhoud van deze blog.

Deze blog mag niet gepubliceerd of verdeeld worden in rechtsgebieden waar dergelijke publicaties of verdeling strijdig is met de van kracht zijnde wetten en regelgeving. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de wetten en regelgeving die op u van toepassing is en u moet garanderen dat het gebruik van de inhoud van deze blog en de beleggingen die op basis daarvan worden gemaakt, daarmee in overeenstemming zijn.

Intellectuele-eigendomsrecht

Deze blog en zijn inhoud worden beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht. Ongeoorloofd gebruik van deze blog, van zijn inhoud of van de media die op de blog staan of via de blog of enige andere ermee verbonden website toegankelijk zijn, kan een schending inhouden van de intellectuele-eigendomsrechten of van enige andere van toepassing zijnde wet. U mag deze blog en zijn inhoud niet anders gebruiken dan volgens deze algemene gebruiksvoorwaarden. Elk recht dat niet uitdrukkelijk werd toegekend in het raam van deze algemene gebruiksvoorwaarden komt uitsluitend Green Oak Consult bvba of derden (al dan niet partners) toe.

Alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de inhoud zijn de eigendom van Green Oak Consult bvba of van derden (al dan niet partners), of worden door hen gebruikt onder licentie of beheerd. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Oak Consult bvba en/of de betrokken derde, mag u de inhoud van de blog niet verkopen, in licentie geven, verhuren, wijzigen, drukken, kopiëren, reproduceren, downloaden, doorgeven, verspreiden, vertonen, publiceren of gebruiken voor afgeleide werken.

Bijdragen aan de inhoud

Via deze blog kunt u inhoud toevoegen, publiceren, vertonen of doorgeven aan andere gebruikers van de blog. Desgevallend erkent en aanvaardt u volgende voorwaarden.

 • U bent de enige verantwoordelijke voor de inhoud die u op de blog publiceert of vertoont.
 • U zult geen inhoud toevoegen die strijdig is met de intellectuele-eigendomsrechten, het publiciteitsrecht en vertrouwelijkheidsrecht of enig ander recht, of die gebonden is door gebruiks- of verspreidingsbeperkingen of -verplichtingen.
 • U zult geen inhoud toevoegen en daarbij (al dan niet expliciet) voorwenden dat hij werd goedgekeurd of gesteund door Green Oak Consult bvba.
 • U voegt enkel inhoud toe die u als correct beschouwt en voegt bewust geen foutieve informatie, valse of bedrieglijke informatie toe.
 • U voegt geen inhoud toe die strijdig is met de wet of die aanspoort tot illegale activiteiten of ze promoot (waaronder, niet limitatief opgesomd, het aanzetten tot haat, tot geweld en tot racisme).
 • U garandeert dat u met betrekking tot de door u gepubliceerde of vertoonde inhoud het recht heeft om een overdraagbare toelating te verlenen aan Green Oak Consult bvba die volledig vrij is, geen aanleiding geeft tot auteursrechten, niet-restrictief is, onherroepelijk is, eeuwig is, niet-exclusief is en geldig is in de hele wereld voor het toekennen van secundaire licenties voor het gebruik, de reproductie, de openbare en digitale uitbating, het vertonen en het distribueren van de betreffende inhoud, alsook de verkoop, de wijziging, het maken van afgeleide inhoud en/of het opnemen van de inhoud in andere media zonder enige compensatie in uw hoofde, een recht dat u bij deze ook effectief verleent.
 • U verzaakt aan elk persoonlijkheidsrecht waarover u zou beschikken met betrekking tot de inhoud die u hebt aangebracht. U verklaart en garandeert dat deze inhoud op generlei wijze vertrouwelijk is.

Green Oak Consult bvba kan op eender welk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving inhoud verwijderen, het lidmaatschap opzeggen of enige andere gepaste maatregel treffen jegens elkeen die de bovenstaande voorwaarden niet nakomt.

Niet-vrijwaringsclausule en beperking van de aansprakelijkheid

De inhoud kan het voorwerp worden van vertragingen, weglatingen, fouten of onjuistheden. De inhoud wordt u geleverd zoals hij is, zonder enige garantie. Green Oak Consult BVBA en de derden (al dan niet partners) bieden geen enkele garantie met betrekking tot de blog en zijn inhoud en sluiten binnen de wettelijke beperkingen elke uitdrukkelijke, impliciete of statutaire garantie uit met betrekking tot de blog en zijn inhoud, jegens u en jegens derden, met inbegrip van, niet limitatief opgesomd, elke verklaring en aansprakelijkheid inzake de juistheid, de volledigheid, de actualiteit, de gepastheid, de betrouwbaarheid en de conformiteit van de blog en zijn inhoud voor eender welk omschreven doel, alsook elke verklaring of garantie die voortvloeit uit het gebruik ervan, uit de handelspraktijken of de toepassing van de wet.

Aangezien de blog vrij toegankelijk is, bent u de enige verantwoordelijke voor elke schade of elk verlies in uw hoofde, ook met betrekking tot uw informaticasystemen, alsook voor elk gegevens-, goederen- of inkomstenverlies door het downloaden of het gebruik van deze informatie of media.

Green Oak Consult BVBA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door derden (al dan niet partners) aangeleverde inhoud, noch voor elk verlies of elke schade die voortvloeit uit het gebruik van deze inhoud.

Links naar websites

Deze blog bevat links naar websites die door derde bedrijven (al dan niet partners) worden ontwikkeld, gesponsord of beheerd, zonder kapitaalsverband met Green Oak Consult bvba.

Green Oak Consult bvba is niet aansprakelijk voor deze websites die het niet zelf heeft ontwikkeld en waarvan het de inhoud niet heeft gecontroleerd. De toegang tot deze websites via links op de blog houdt geen enkele aanbeveling, steun of sponsering in vanwege Green Oak Consult bvba of zijn derde partners.

Green Oak Consult bvba behoudt zich het recht voor links te verwijderen en verwerpt elke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van een andere website, die beschikbaar zou zijn via een link van of naar de blog.

Schending van auteursrechten

Wij wensen de intellectuele eigendom van anderen niet te schenden en verzoeken u dat ook niet te doen. Indien u meent dat uw tekst werd gekopieerd en beschikbaar werd gesteld op de blog op een manier die uw auteursrechten schendt, verzoeken wij u ons daar onverwijld over te berichten.

Illegaal of verboden gebruik / controle van de blog

U verbindt zich ertoe deze blog niet te gebruiken voor illegale of verboden doeleinden krachtens onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetten. U mag de website niet gebruiken op een manier die de werking van de servers van Green Oak Consult bvba of het/de netwerk(en) dat/die ermee verbonden is/zijn kan schaden of verstoren, of die het gebruik of het genot van de blog door een derde kan verstoren.

Schending van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden

Green Oak Consult bvba behoudt zich het recht voor alle middelen rechtens en alle billijke mogelijkheden uit te putten als onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geschonden.

Toepasselijke wetgeving en rechtsgebieden

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil met betrekking tot onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden of de blog, waarbij een contractuele, delictuele of andere aansprakelijkheid ontstaat, zal dat geschil exclusief worden voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Als Green Oak Consult bvba een recht niet uitoefent of een van de bepalingen van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden niet uitvoert, betekent dat niet dat Green Oak Consult bvba aan dat recht of die bepaling verzaakt.

Eén reactie op Wie zijn wij ?

 1. thierry schreef:

  Hallo
  graag wens ik jullie nieuwsbrief te ontvangen
  Mvg
  Thierry

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *