Overdracht

Puilaetco Dewaay

Hoe kan u terugbetaling krijgen van de betaalde roerende voorheffing? Bijzondere gevallen.

13/6/2019

Sinds 1 januari 2018 kan een belastingplichtige via zijn belastingaangifte de terugbetaling verkrijgen van een deel van de roerende voorheffing die hij betaalde op bepaalde dividenden afkomstig van zijn aandelen.

Hoe gebeurt dit concreet in enkele bijzondere gevallen?

 1. Voor de Belgische inwoners
 • Belgische of buitenlandse dividenden waarop roerende voorheffing werd ingehouden: het volstaat de lijn met de code 1437-18/2437-85 (kader VII) de fiscale aangifte invullen met een maximaal bedrag van € 192.
 • Buitenlandse dividenden ontvangen in het buitenland (dus zonder roerende voorheffing): de enige wijze waarop kan genoten worden van dit fiscaal voordeel is door de dividenden ten belope van maximaal € 640 nietaan te geven.
 1. Voor de niet inwoners van België:

Teruggave van de roerende voorheffing via de aangifte in de Belasting niet inwoners/natuurlijke personen of op expliciete schriftelijke aanvraag gericht aan de fiscale administratie.

 1. Aandelen aangehouden in onverdeeldheid/huwgemeenschap

In geval van huwgemeenschap: principe van 50/50 zelfs indien de aandelen zijn ingeschreven op een effectenrekening op naam van een echtgenoot.

Indien het koppel minimaal € 384 « in aanmerking komende » roerende voorheffingheeft betaald, dan kan ieder de terugbetaling vragen van € 192.

Indien het koppel € 100 « in aanmerking komende » roerende voorheffingheeft betaald, dan kan ieder € 50 terugvragen.

In geval van onverdeeldheid: er moet rekening gehouden worden met de werkelijke aandelen in de onverdeeldheid.

 1. Gesplitste aandelen (vruchtgebruik/blote eigendom)

Enkel de vruchtgebruiker kan genieten van de vrijstelling.

 1. Te verzamelen en ter beschikking te houden bewijsstukken

Belastingplichtigen worden verzocht om de borderellen van de betaalde roerende voorheffing waarvan ze de terugbetaling vragen bij te houden.

Deze borderellen moeten niet bijgevoegd worden aan de fiscale aangifte.

De banken hebben geen wettelijke verplichting om een specifiek ad hoc attest af te leveren; het volstaat om de verrichtingen die recht geven op teruggave “op te nemen” en hiervan de borderellen te bewaren.

Bekijk ook op MoneyStore

Vergeet niet om vrijstelling van roerende voorheffing op uw dividenden te vragen in uw aangifte (in het Frans)

_____________________________________________

Maakt de verkoop van een onroerend goed op lijfrente een comeback?

13/5/2019

In december 2018 heeft de Waalse wetgever de registratierechten op de verkoop op lijfrente van de woning van  de  verkoper verlaagd tot 6%. Het lijkt erop dat de Waalse wetgever met deze maatregel tegemoet wou komen aan de behoeften van financiële onafhankelijkheid van een vergrijzende bevolking en aan die van jongeren die niet altijd een beroep kunnen doen op leningen om een woning te kopen. Deze fiscale vernieuwing is voor ons de gelegenheid om de aandacht te vestigen op deze specifieke vorm van verkoop.

Wat is een verkoop op lijfrente?

De verkoop op lijfrente heeft alle kenmerken van een traditionele verkoop, behalve dat hij aan bepaalde modaliteiten onderworpen is wat de betaling van de prijs betreft. De prijs wordt niet in één keer betaald, zoals gewoonlijk het geval is, maar wordt gespreid in de tijd. Bovendien is de betaling van de prijs afhankelijk van een onzeker voorval, d.w.z. het plaatsvinden van een onvoorziene gebeurtenis met gunstige of ongunstige gevolgen. Dit onzekere voorval is het overlijden van de verkoper.

Over het algemeen wordt bij de ondertekening van de authentieke verkoopakte een deel van de verkoopprijs, “het boeket”, betaald aan de verkoper, die men “lijfrentetrekker” noemt. Het saldo van de prijs wordt omgezet in periodieke betalingen, “de renten”, die door de koper, “de renteplichtige”, moeten worden voldaan zolang de lijfrentetrekker leeft. Het boeket is niet verplicht, maar er is geen verkoop op lijfrente zonder lijfrente.

De verkoop op lijfrente is dus een kanscontract dat uitgaat van een gelijkwaardige kans op winst of verlies voor elk van de partijen. Deze gelijkwaardige  kans wordt weerspiegeld in de berekening van de prijs en de betalingsmodaliteiten. Het is het ogenblik waarop de rentegenieter overlijdt, dat de gunstige of ongunstige aard van de verkoop zal bepalen. Als het overlijden kort na de ondertekening van de authentieke akte plaatsvindt, zal de overeenkomst gunstig zijn voor de renteplichtige. Hoe later het overlijden plaatsvindt, hoe minder gunstig de overeenkomst voor hem zal zijn en hoe groter het risico zal zijn dat hij verlies lijdt.

Het begrip “lijfrente”, dat een prestatie veronderstelt die verbonden is aan de levensduur van de begunstigde ervan, wordt enigszins te vaak gebruikt in België. Heel vaak zal de betaling van de rente immers in de tijd beperkt worden om een te groot risico voor de renteplichtige te vermijden. Ter illustratie van het nut van een dergelijke beperking, herinneren we u aan het geval van mevrouw Jeanne Calment, wiens notaris haar appartement op lijfrente gekocht had toen ze 90 jaar was. Zij stierf op de leeftijd van 122 jaar, twee jaar na het overlijden van de betrokken notaris …

Bescherming van de verkoper

De lijfrentetrekker stelt zich bloot aan de mogelijke nalatigheid of de insolventie van de renteplichtige. Hij moet dus worden beschermd, des te meer aangezien hij zijn goed reeds heeft verkocht terwijl het nog niet helemaal betaald werd.

Daartoe voorziet de wet in het afsluiten van een hypotheek, “de automatische hypotheek”, op het verkochte goed ter waarborging van de betaling van de prijs (of van het saldo ervan).

Bovenop deze wettelijke waarborg, zullen conventionele beschermingsmechanismen worden toegevoegd, zoals een hypotheek ter waarborging van de betaling van  de niet door de automatische hypotheek gedekte bedragen, interesten als sanctie voor betalingsachterstand en een bijzondere bepaling die de lijfrentetrekker toelaat om, in geval van wanbetaling van de lijfrente, van rechtswege de ontbinding van de verkoop te verkrijgen. Meestal voorziet deze clausule dat het boeket, de reeds betaalde  renten en de eventuele verbeteringen die door  de renteplichtige werden aangebracht, door de lijfrentetrekker verworven blijven.

De verkoopakte zal tevens bepalingen bevatten die de belangen van de renteplichtige beschermen, in het bijzonder wanneer de lijfrentetrekker het onroerend goed mag blijven gebruiken.

Vrije  of  bewoonde lijfrente

Men spreekt van vrije lijfrente wanneer de lijfrentetrekker de volle eigendom van zijn onroerend goed verkoopt, zonder zich het genot ervan voor te behouden. In dat geval kan de renteplichtige  het  onroerend goed   bewonen, er gebruik van maken of het verhuren vanaf de ondertekening van de authentieke akte.

Vaak is het voorwerp van de verkoop op lijfrente de woonplaats van de lijfrentetrekker en wenst deze laatstgenoemde zich het recht voor te behouden om er tot zijn overlijden te wonen. De meest gebruikte oplossing in dit geval is het voorbehoud van vruchtgebruik: de verkoper behoudt zich het recht voor om het gebouw te bewonen of om het te verhuren zolang hij leeft.

Ongeacht of de lijfrente vrij of bewoond is, is het verstandig om een duidelijke verdeling van de kosten van het goed te voorzien.

Indien het om een vrije lijfrente gaat, zal er, zoals bij een klassieke verkoop, worden bepaald  dat de kosten verbonden aan het onroerend goed ten laste zijn van de lijfrentetrekker tot op het ogenblik dat de sleutels worden afgegeven.

Als het onroerend goed wordt verkocht met voorbehoud van vruchtgebruik, is het ten zeerste aanbevolen om een bepaling te voorzien die verduidelijkt wat de rechten en verplichtingen van de vruchtgebruiker en van de blote eigenaar zijn inzake het onderhoud, de grove herstellingen, de bijdrage in de kosten ervan en de mogelijkheid om werkzaamheden aan het goed uit te voeren.

En hoe zit het met de fiscaliteit?

Zoals reeds vermeld, is de lijfrente in werkelijkheid slechts een modaliteit van de betaling van de verkoopprijs. Op dezelfde wijze als de prijs die betaald wordt naar aanleiding van een klassieke verkoop niet belastbaar is in hoofde van de verkoper (behalve in geval van sommige meerwaarden), zal de lijfrentetrekker geen belastingen moeten betalen op de rente die hij ontvangt.

Er is echter één uitzondering op dit principe. Als het onroerend goed wordt verkocht tegen betaling van een lijfrente door een vennootschap of een persoon die deze rente fiscaal aftrekt van zijn inkomsten, zal de lijfrentetrekker  het bedrag ervan moeten vermelden in zijn belastingaangifte om het te onderwerpen aan de personenbelasting.

Het is dus aangeraden om in de verkoopovereenkomst bepalingen op te nemen die voorzien in het verbod van de fiscale aftrek van de rente in hoofde van de renteplichtige en/of de verplichting om de lijfrentetrekker schadeloos te stellen in geval van belastingheffing, opdat  hij steeds het totale bedrag van zijn rente zou ontvangen.

De verkoop op lijfrente vergt tevens een bepaalde waakzaamheid inzake successierechten.

Wanneer er twee verkopers zijn, is het mogelijk om overeen te komen dat de rente zal toenemen ten gunste van de overlevende lijfrentetrekker. Met andere woorden, de overlevende zal de volledige rente ontvangen na het overlijden van de medeverkoper. Als de clausule duidelijk voorziet dat deze stijging een tegenprestatie vormt voor het aandeel van de overlevende in het verkochte goed en er geen wanverhouding bestaat tussen de door elk van de lijfrentetrekkers verkochte rechten, zullen er geen schenkingsrechten, noch successierechten verschuldigd zijn. Als de lijfrentetrekkers echter gehuwd zijn onder het stelsel van gemeenschap van goederen en het verkochte goed gemeenschappelijk is,  zullen de successierechten worden berekend op de helft van het bedrag van de rente die nog moet worden betaald. Als de verkoopakte voorziet in een overdracht van de rente, dat wil zeggen de voortzetting van de betaling ervan ten gunste van een persoon die geen verkoper is, zal het overlijden van de lijfrentetrekker aanleiding geven tot de inning van successierechten op de rente in Vlaanderen en in Brussel. In Wallonië zullen schenkingsrechten tegen het normale  tarief (het tarief dat van toepassing is op schenkingen van onroerende goederen) of successierechten verschuldigd zijn, al naargelang de nieuwe begunstigde de overdracht aanvaard heeft voor of na het overlijden van de lijfrentetrekker.

Als de renteplichtige een erfgenaam, legataris of begiftigde van de lijfrentetrekker  is,  kan het onroerend goed in zijn geheel worden onderworpen aan de successierechten op basis van een wettelijk vermoeden. Om de toepassing van dit vermoeden uit te sluiten, zal men moeten aantonen dat de verkoop geen bevoordeling verbergt. Daartoe zouden de partijen een dossier moeten opstellen dat onder meer het bewijs van de prijsberekening, de betaling van de renten, enz. bevat.

Een aangepaste oplossing?

De verkoop op lijfrente is ongetwijfeld niet aangepast aan alle situaties.

Een klassieke verkoop stelt de  verkoper  in staat om over een kapitaal te beschikken  dat hij kan herbeleggen in de aankoop van een ander onroerend goed of kan aanwenden voor financiële beleggingen. Deze nieuwe belegging kan eveneens inkomsten genereren.

Bovendien kan een verkoop op lijfrente een echte onterving vormen ten aanzien van de erfgenamen van de verkoper. De erfgenamen zullen de verkoopprijs immers wellicht niet terugvinden in het vermogen van de verkoper op het ogenblik van zijn overlijden; hij zal ofwel opgebruikt zijn, ofwel niet wedersamengesteld zijn omwille van het vroegtijdige overlijden van de verkoper.

Daarom kan de voorkeur worden gegeven aan andere formules zoals de verkoop op termijn, die erin bestaat om de betaling van de prijs in de tijd te spreiden, onafhankelijk van het overlijden van de verkoper; de verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik of de vestiging van een  recht op bewoning ten gunste van de verkoper; of nog, een traditionele verkoop waarbij een levenslange huurovereenkomst wordt afgesloten ten gunste van de verkoper die dan wel huur zal moeten betalen, maar die over een kapitaal zal beschikken om dit te doen.

Een verkoop op lijfrente moet zowel door de verkoper als door de koper zorgvuldig worden overwogen.

_____________________________________________

Huwelijkscontract : hoe staat het met de inbreng in de huwgemeenschap ?

Door Anouck Lejeune, Puilaetco Dewaay Private Bankers

25 januari 2019

Heel wat mensen overwegen om -bij aanvang van hun huwelijk dan wel tijdens hun huwelijk- eigen (roerende en onroerende) goederen in te brengen in het gemeenschappelijk vermogen.  Zo ook Els en Johan, die binnenkort zullen huwen onder het stelsel van gemeenschap.  Els is eigenaar van een appartement aan zee dat zij graag gemeenschappelijk wil maken met Johan.

Eenvoudige inbreng en gevolgen

Welnu, indien men zich beperkt tot een “eenvoudige” inbreng van het appartement, zal dit bij een ontbinding van het huwelijk volgende implicaties hebben :

 • ontbinding door echtscheiding : de helft van het appartement gaat naar Johan;
 • ontbinding door overlijden van Johan : de helft van het appartement valt in de nalatenschap van Johan en Els zal hierover erfbelasting moeten betalen.

Dit zijn serieuze struikelblokken voor Els. Vandaar dat zij deze inbreng wenst te koppelen aan de ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van de andere echtgenoot (in casu Johan) enerzijds en de ontbindende voorwaarde van echtscheiding anderzijds.

Om dan ook nog voldoende flexibiliteit in te bouwen, wil zij deze ontbindende voorwaarden op optionele wijze formuleren. Zodoende behoudt Els de mogelijkheid om bij ontbinding van het huwelijk het appartement terug te nemen.

Maar hoe kijkt VLABEL nu naar deze techniek van successieplanning via het huwelijkscontract ? Hierna maken wij een onderscheid tussen enerzijds de (optioneel) ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van Johan en anderzijds de (optioneel) ontbindende voorwaarde van echtscheiding.

De ontbindende voorwaarde van vooroverlijden

Welnu, op 9 januari 2017 stelde VLABEL dat de opname van de optioneel ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van Johan kwalificeert als fiscaal misbruik.  Het enige doel van toevoeging van deze voorwaarde is immers het vermijden van erfbelasting.

Het gevolg hiervan is dat bij vooroverlijden van Johan, Els weliswaar de optie kan lichten en (de helft van) het appartement kan terugnemen maar dat zij hierover sowieso erfbelasting zal moeten betalen. Het moge duidelijk zijn dat dit standpunt aanleiding heeft gegeven tot heel wat commotie in fiscale middens.

Op 16 april 2018 volgt een nieuw standpunt van VLABEL aangaande deze problematiek en dan wordt duidelijk dat vooral het optioneel karakter van de ontbindende voorwaarde van vooroverlijden een doorn in het oog van VLABEL is.

Want, zo stelt VLABEL, indien het een niet-optionele ontbindende voorwaarde van vooroverlijden betreft, is er geen sprake van fiscaal misbruik.  Concreet betekent dit dat bij het vooroverlijden van Johan, het appartement automatisch naar Els terugkeert maar dat zij hierover dus geen erfbelasting zal dienen te betalen.

De ontbindende voorwaarde van echtscheiding

Maar wat betekent dit nu voor die andere ontbindende voorwaarde, namelijk de optioneel ontbindende voorwaarde van echtscheiding?

Welnu, in dit kader stelt VLABEL dat het al dan niet optioneel karakter van de ontbindende voorwaarde van geen enkel belang is en er dus geen sprake is van fiscaal misbruik.

Dit betekent dat in geval van een echtscheiding Els de mogelijkheid heeft om het appartement al dan niet terug te vragen. Op het ogenblik dat het appartement naar het eigen vermogen van Els terugkeert, zal steeds de zogenaamde miserietaks van 1% van toepassing zijn (en niet de verdeelbelasting).

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat de inbreng van eigen goederen in de huwgemeenschap een delicate handeling is waarover goed dient nagedacht te worden wil men één en ander optimaal laten verlopen.

Zo zal men de ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van de niet-inbrengende partner best niet optioneel formuleren, althans indien men niet geconfronteerd wil worden met de gevolgen op het vlak van erfbelasting.  Daarentegen zal het al dan niet optioneel karakter van de ontbindende voorwaarde in geval van echtscheiding geen enkele fiscale implicatie hebben.

_____________________________________________

Welke zijn de wijizgingen aan het Belgisch erf- en schenkingsrecht in 2018 ?

Door Martin Desimpel, Senior Wealth Planner bij Puilaetco Dewaay Private Bankers

5/12/2018

Sinds 1 september 2018 gelden ook de bepalingen van de wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erf- en schenkingsrecht, de rechtstak die bepaalt wie de erfgenamen zijn en hoe een schenking en een legaat kunnen worden gerealiseerd.

De belangrijke principes van deze hervorming werden reeds uitvoerig besproken. We zetten ze nog even op een rij:

 • Bepaling van de erfrechtelijke reserve van de bloedverwanten in neergaande lijn op de helft van de nalatenschap van de erflater, ongeacht het aantal bloedverwanten in neergaande lijn;
 • Invoering van de principes van inbreng[1]en inkorting[2]van schenkingen in waarde in plaats van in natura;
 • De mogelijkheid om, onder strikte voorwaarden, bepaalde erfovereenkomsten af te sluiten, d.w.z. overeenkomsten over een toekomstige erfenis.

… aangepast …

De wet die op 22 juli gestemd werd, brengt verschillende wijzigingen aan – correcties volgens sommigen – in de hervorming van het erf- en schenkingsrecht waarvan sprake.

Eén daarvan is het antwoord van de wetgever op de beroering die de wettelijke definitie van de erfovereenkomst bij sommige juristen teweegbrengt.

Volgens hen zouden bepaalde vrij gebruikelijke operaties (zoals de voorwaardelijke verkoop, het beding van aanwas, enz.) verboden kunnen worden of aan strikte voorwaarden onderworpen kunnen worden, waarbij de niet-naleving met absolute nietigheid wordt bestraft.

De nieuwe wet wijzigt bijgevolg deze definitie en stelt bepaalde overeenkomsten en bepalingen vrij van de formaliteiten die aan erfovereenkomsten worden opgelegd.  Op die manier vermijdt de wetgever de valkuilen van een verbod of van de nietigheid wegens niet-naleving van de wettelijke formaliteiten.

De wetgever heeft de «verklaring van behoud» opnieuw bekeken. De hervorming van het erfrecht en het schenkingsrecht voorziet de mogelijkheid voor een schenker om bij authentieke akte te verklaren dat hij de toepassing van de oude wettelijke bepalingen betreffende de wijze van inbreng en inkorting op alle schenkingen die hij vóór 1 september 2018 gedaan heeft, wenst te handhaven.

De nieuwe regels op dit vlak zijn immers ook van toepassing op schenkingen die vóór deze datum zijn gedaan, tenzij uitdrukkelijk bepaald is dat zij, naargelang van het geval, inbrengbaar of inkortbaar zijn in natura of in geval van «verklaring van behoud».

Deze verklaring van behoud moest uiterlijk op 31 augustus 2018 worden ingediend. Deze periode wordt verlengd tot en met 1 september 2019. De verklaring van behoud geldt uiteraard altijd alleen voor schenkingen die vóór 1 september 2018 zijn gedaan, aangezien schenkingen die na deze datum worden gedaan, aan de nieuwe regels onderworpen zijn.

… en vervolledigd

De erfovereenkomst heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid op fiscaal vlak. In een erfovereenkomst kan immers sprake zijn van een schenking die in België niet aan schenkingsrechten onderworpen geweest is. De erfovereenkomst met betrekking tot een overeenkomst of bepaling ten kosteloze titel wordt echter noodzakelijkerwijs bij authentieke akte vastgesteld en is dus onderworpen aan de registratieformaliteit. Sommigen vroegen zich af of de administratie in deze erfovereenkomst geen titel zou zien die haar toestaat om schenkingsrechten te innen.

Vlaanderen en Wallonië, respectievelijk bij de decreten van 6 en 18 juli jongstleden, beslissen over de vraag en stellen de in de erfovereenkomst vermelde schenkingen die niet geregistreerd zijn, vrij van schenkingsrechten, mits verklaring van de partijen dat deze schenkingen vóór de erfovereenkomst zijn gedaan.

Met betrekking tot de andere fiscale maatregelen die door deze decreten worden aangenomen, verwijzen wij naar onze eerdere bijdragen.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft nog geen vergelijkbare tekst aangenomen.

Nieuwe opportuniteiten

De genoemde hervormingen zijn bedoeld om de burger meer vrijheid te geven op het gebied van huwelijks- en vermogensplanning, evenals meer rechtszekerheid.

De inwerkingtreding ervan biedt de burgers ongetwijfeld de gelegenheid om hun huwelijks- en vermogensplanning te herbekijken.

[1]De inbreng van een schenking is een operatie die gericht is op de gelijkheid tussen erfgenamen door de persoon die een goed via schenking ontvangen heeft, te verplichten om de (geïndexeerde) waarde ervan in te brengen in de nalatenschap voor herverdeling.

[2]De reservataire erfgenaam die niet de totaliteit van zijn reservataire rechten heeft verkregen ten gevolge van schenkingen door de erflater, kan de inkorting ervan vragen, opdat de (geïndexeerde) waarde van het te veel ontvangen deel aan hem wordt teruggegeven.

_____________________________________________

Welke zijn de wijzigingen aan het Belgisch huwelijksvermogensrecht in 2018?

7/11/2018

Door Martin Desimpel, Senior Wealth Planner bij Puilaetco Dewaay Private Bankers

Op 1 september 2018 trad de wet in werking, ter wijziging van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksvermogensstelsels. Met andere woorden, de regels die de verhoudingen tussen de echtgenoten vastleggen voor wat hun eigendommen betreft.

De nieuwe wet streeft naar :

 • een verduidelijking van het statuut van bepaalde eigendommen in het stelsel van gemeenschap;
 • een betere regulering van het stelsel van scheiding van goederen;
 • een aanpassing van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot.

Hierna gaan wij dieper in op enkele wijzigingen

Verduidelijking van het statuut van bepaalde goederen in het stelsel van gemeenschap :

Het gewijzigde Burgerlijk Wetboek herdefinieert het statuut van bepaalde eigendommen in het stelsel van gemeenschap.

Hierbij gaat het onder meer over beroepsgoederen die uitsluitend gebruikt worden door één van de echtgenoten, rechten van deelneming of aandelen in een vennootschap waarin één van de echtgenoten actief is als bestuurder of zaakvoerder of waarin deze rechten van deelneming of aandelen onderworpen zijn aan beperkingen inzake hun overdracht, en over het klantenbestand dat werd opgebouwd door één van de echtgenoten in het kader van zijn beroep.

Om de vrijheid, de onafhankelijkheid en de beroepsactiviteit van beide echtgenoten te waarborgen zonder echter de rechten van de gemeenschap te schaden, wordt er een onderscheid gemaakt tussen het «recht» en de «waarde».

Zodoende komt de desbetreffende echtgenoot het recht op beroepsgoederen, rechten van deelneming of aandelen en klanten toe, alsook het recht om als eigenaar van deze goederen op te treden, terwijl hun vermogenswaarde gemeenschappelijk is.

Daarnaast heeft de wetgever van de gelegenheid gebruik gemaakt om een einde te maken aan het debat over individuele levensverzekeringen die worden onderschreven door een persoon die getrouwd is onder het gemeenschapsstelsel.

Voortaan is het moment waarop de individuele levensverzekering wordt uitgekeerd of kan worden opgeëist bepalend voor het huwelijksstatuut:

 • Als de storting plaatsvindt tijdens het huwelijk, zal de prestatie gemeenschappelijk zijn indien de premies tenminste voor de helft betaald zijn met gemeenschappelijke fondsen;
 • De prestatie die niet opeisbaar wordt aan het einde van het huwelijksstelsel is een eigen goed van de begunstigde, die een «vergoeding» betaalt voor de gemeenschap.
 • De prestatie die opeisbaar geworden is bij de ontbinding van het huwelijk ten gevolge van het overlijden van de echtgenoot, is een eigen goed van de begunstigde in ruil voor een vergoeding indien de verzekering werd afgesloten door de langstlevende echtgenoot in diens voordeel, en zonder vergoeding indien zij werd afgesloten door de overleden echtgenoot in het voordeel van de langstlevende echtgenoot.

Een betere regulering van het stelsel van scheiding van goederen

In de wet wordt de mogelijkheid voorzien om in een huwelijkscontract met scheiding van goederen clausules in te voegen die de solidariteit tussen de echtgenoten versterken, zoals de toevoeging van een intern gemeenschappelijk vermogen of een clausule van deelname in de aanwinsten.

In het Burgerlijk Wetboek wordt zelfs een model voorgesteld voor de clausule van deelname in de aanwinsten, waardoor een echtgenoot kan deelnemen aan de verrijking van zijn echtgenoot op het moment van de ontbinding van het huwelijksstelsel.

De wet bestendigt bovendien dat de voordelen die de echtgenoten via deze clausule verwerven, zogenaamde «huwelijksvoordelen» zijn. Binnen bepaalde grenzen worden huwelijksvoordelen niet beschouwd als schenkingen en ze zijn daardoor dus niet onderworpen aan de regels die de reservataire erfgenamen beschermen.

Nieuw is ook dat voortaan de toekomstige echtgenoten in hun huwelijkscontract met scheiding van goederen zullen moeten aangeven of zij al dan niet aan de benadeelde echtgenoot het recht toekennen om een schadeloosstelling te vragen aan zijn echtgenoot wanneer een scheiding wegens duurzame ontwrichting ten gevolge van onvoorziene omstandigheden tot een manifeste ongelijkheid leidt.

Een aanpassing van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot

De standaard-erfrechten van de langstlevende echtgenoot wanneer de vooroverleden echtgenoot geen nakomelingen nalaat, werden gevoelig gewijzigd. Als de erflater geen testament opgesteld heeft, dan erven zijn ooms, tantes, neven en nichten niet meer indien hij een langstlevende echtgenoot achterlaat. Bovendien wordt in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat bij het ontbreken van een testament, wanneer hij broers, zussen, neven of nichten achterlaat, de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van de gemeenschappelijke goederen verwerft indien hij getrouwd was onder het gemeenschapsstelsel. Voortaan zullen de goederen die de erflater en zijn echtgenoot in onverdeeldheid aanhielden – hetgeen zich vaak voordoet in het stelsel van scheiding van goederen – de volle eigendom worden van de langstlevende echtgenoot.

Ten slotte staat de wet de echtgenoten toe, wanneer een van hen kinderen uit een vorig huwelijk heeft, om hun erfopvolging naar eigen goeddunken te regelen (door middel van wat gewoonlijk een “Valkeniersbeding” wordt genoemd) in zoverre dat zij zelfs kunnen bepalen dat de langstlevende geen recht heeft op de nalatenschap van de eerststervende, wat niet was toegelaten door het Burgerlijk Wetboek vóór 1 september 2018.

_____________________________________________

Schenkings- en erfenisrechten: (opnieuw) veranderingen in Wallonië

Door Martin Desimpel Senior Wealth Planner, Puilaetco Dewaay Private Bankers

4/10/2018

Na de grote wijziging van het Wetboek Registratierechten en het Wetboek Successierechten in december 2017, stuurt Wallonië opnieuw bij. Met een decreet van 19 juli laatsleden vaardigt het Waalse Gewest nieuwe regels uit voor deze twee domeinen. Hier volgt een woordje uitleg bij enkele van de nieuwe maatregelen die op 3 september 2018 van kracht zijn.

Onroerende schenkingen: de grote schoonmaak

Het Waalse Parlement heeft de onroerende schenkingsrechten vereenvoudigd waardoor van de vijf verschillende tarieven in het Waals Gewest er maar twee over blijven. Hierbij sneuvelt het gunsttarief voor de schenking van rechten in de hoofdverblijfplaats van de schenker.

De registratierechten op onroerende schenkingen zullen voortaan berekend worden volgens dezelfde tarieven als in de twee andere Gewesten van het land. Deze tarieven vindt u hieronder.

Van Tot In rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden Tussen alle andere personen
€                0,01 €     150.000,00 3% 10%
€    150.000,01 €     250.000,00 9% 20%
€    250.000,01 €     450.000,00 18% 30%
Meer dan     €    450.000 27% 40%

Nemen we het voorbeeld van de schenking van een gebouw met een waarde van 150.000 euro van een ouder aan zijn kind. Tegen de huidige tarieven zou deze schenking aanleiding geven tot 5.250 euro schenkbelasting als het om de hoofdverblijfplaats van de schenker gaat (gunsttarief) en 8.250 euro schenkbelasting in alle andere gevallen (gewoon tarief). Tegen het nieuwe tarief bedraagt de schenkbelasting 4.500 euro.

Schenkingen onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de schenker: de successierechten zijn verschuldigd.

Soms gebeurt een roerende schenking onder een opschortende voorwaarde die slechts vervuld zal worden ingevolge het overlijden van de schenker. Zolang de schenker leeft, sorteert de schenking geen effect.

Het Waals Gewest besliste om, net als in de twee andere Gewesten, een dergelijke schenking te beschouwen als een legaat en dus te onderwerpen aan de erfbelasting (volgens de oude regel wordt dit type schenking belast tegen het gewone tarief voor onroerende schenkingen, ook al gaat het om roerende goederen).

Energiebesparende uitgaven: eventueel een gedeeltelijke teruggave van de schenkings- of successierechten

De Waalse wetgever voerde ook een gunstmaatregel in voor de burger die energiebesparende uitgaven doet voor de woning die hij verkreeg door schenking of erfenis.

Voor deze teruggave van maximaal 2.500 euro gelden wel enkele voorwaarden inzake verblijf en uitvoering van de werken.

_____________________________________________

Levert de wijziging van de schenkbelasting voor u een voordeel op?

Door Anouck Lejeune, Puilaetco Dewaay Private Bankers

3/9/2018

In onze vorige blog zijn wij stil blijven staan bij de gevolgen van het Vlaamse decreet van 6 juli 2018 op het vlak van de erfbelasting.  Vandaag gaan wij na welke wijzigingen dit decreet aanbrengt aan de schenkbelasting, wijzigingen die, net zoals de nieuwe erfbelasting, van kracht worden vanaf 1 september 2018.

Terugvallend vruchtgebruik : geen erfbelasting maar …

Eerder deelden wij mee dat er over een eventueel terugvallend vruchtgebruik geen erfbelasting meer verschuldigd zal zijn door de langstlevende der echtgenoten / wettelijk samenwonende partner.

In dit kader dient men er evenwel rekening mee te houden dat er mogelijks schenkbelasting verschuldigd zal zijn indien de schenking, die aanleiding geeft tot de terugval van vruchtgebruik, geregistreerd werd.  Dit betreft zowel de schenking roerende als van onroerende goederen.

Generation skipping : het verleden en de toekomst

Vandaag is het zo dat kinderen reeds een eigen vermogen hebben opgebouwd wanneer hun ouders overlijden, zodoende hebben zij minder behoefte aan een erfenis. De kleinkinderen daarentegen staan op dat moment voor de grote uitdagingen in hun leven en voor hen is een financieel duwtje in de rug dan ook welgekomen.

Eén van de mogelijkheden om de kleinkinderen te bevoordelen, bestaat erin dat de kinderen de nalatenschap verwerpen ten voordele van de kleinkinderen.

In het verleden mocht de fiscus echter niet benadeeld worden door deze verwerping.  Hier bracht het decreet van 8 december 2017 verandering in. Vanaf dat ogenblik werd de erfbelasting berekend in functie van het aantal kleinkinderen (en dus geen rekening houdend met het aantal -verwerpende- kinderen).   Indien er meer kleinkinderen dan kinderen zijn, kan dit voor een optimalisatie zorgen.   Nadeel is echter dat het een “alles of niets” verhaal is : men kan m.a.w. de nalatenschap niet gedeeltelijk verwerpen.

Vanaf 1 september 2018 heeft de wetgever hier getracht een mouw aan te passen door te voorzien in de mogelijkheid van een gedeeltelijke erfenissprong.

Concreet komt het erop neer dat de kinderen erven van hun ouders en hierover erfbelasting moeten betalen maar voor overlijdens vanaf 1 september 2018 hebben zij de mogelijkheid om (een gedeelte van) hun erfdeel over te dragen aan hun kinderen zonder betaling van schenkbelasting.

Aan deze overdracht zijn uiteraard een aantal voorwaarden verbonden.  Zo zal deze “doorgeefschenking” binnen het jaar na het overlijden moeten gebeuren en steeds voor notaris verleden moeten worden.

Zo zou een kind bijvoorbeeld zijn aandeel in een onroerend goed dat hij/zij heeft geërfd van de ouders, vrij van schenkbelasting kunnen overdragen aan zijn/haar kinderen.

Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren die evenwel nooit groter kan zijn dan de door de eerste erfgenaam (in casu het kind) betaalde erfbelasting.

Ook de langstlevende der echtgenoten kan van deze techniek gebruik maken om een gedeelte van zijn/haar erfdeel in de nalatenschap van de eerststervende belastingvrij aan de kinderen over te dragen.

Erfovereenkomsten en vermelding van vroegere schenkingen

Vanaf 1 september 2018 wordt een uitzondering gemaakt op het verbod van opmaken van overeenkomsten over nog niet opengevallen nalatenschappen.

In de toekomst zullen ouders en alle (stief-)kinderen samen aan tafel kunnen gaan zitten om afspraken te maken over de gehele nalatenschap van de ouders.

In voormelde overeenkomst zou men o.a. afspraken kunnen maken omtrent de in het verleden door de ouders gedane schenkingen.  Welnu, de loutere vermelding van deze vroegere schenkingen zal niet beschouwd worden als een bewijs van de schenking en zal zodoende geen aanleiding geven tot het heffen van schenkbelasting.  Zelfs indien deze vroegere schenkingen (bijvoorbeeld bankgiften) niet geregistreerd werden.

Zouden de partijen daarentegen wensen dat de erfovereenkomst wel strekt tot bewijs van de schenking, dan kunnen zij een uitdrukkelijke fiscale verklaring in de overeenkomst opnemen.  In voorkomend geval zal er dan uiteraard wel schenkbelasting geheven worden.

Zouden de ouders bijvoorbeeld minder dan drie jaar geleden één of meerdere niet-geregistreerde schenkingen hebben gedaan en in slechte gezondheid verkeren, dan kunnen zij ervoor opteren om deze schenkingen uitdrukkelijk te vermelden in de erfovereenkomst én aan schenkbelasting te onderwerpen.

_____________________________________________

Is de wijziging van de erfbelasting een goede zaak voor u?

Door Par Anouck Lejeune, Puilaetco Dewaay Private Bankers

30/8/2018

Met het Vlaamse decreet van 6 juli 2018 (B.S. 20 juli 2018) wil de Vlaamse decreetgever de erfbelasting afstemmen op het nieuwe erfrecht dat vanaf 1 september 2018 van toepassing zal zijn.  De nieuwe regels inzake erfbelasting zullen eveneens vanaf die datum in voege treden.

Waar gaat het nu eigenlijk allemaal over en op welke wijze kan de vernieuwing van de erfbelasting in uw voordeel spelen ?

Verlaging van de tarieven inzake erfbelasting voor bepaalde categorieën van erfgenamen

Eerst en vooral voert men een verlaging door van de tarieven voor de erfgenamen die in het verleden het zwaarst getroffen werden, zijnde de categorie “tussen broers en zussen” en deze “tussen alle anderen”.

Het huidige toptarief van 65% zal verlaagd worden naar 55% én er zal eveneens een nieuwe schijf bijkomen van 25%.  Concreet betekent dit het volgende :

Van Tot Tussen broers & zussen Tussen alle anderen
0,01 Euro 35 000 Euro 25% 25%
35 000,01 Euro 75 000 Euro 30% 45%
75 000,01 Euro 50% 55%

Voor het overige blijven de regels hetzelfde :

–               geen opsplitsing tussen roerend en onroerend vermogen voor wat broers en zussen betreft maar de erfbelasting wordt wel per erfgenaam berekend;

–               alle anderen worden globaal -en dus niet per erfgenaam- belast en er is geen opsplitsing tussen roerend en onroerend vermogen

 Wijzigingen in rechte lijn en tussen partners (gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden)

Ook de verervingen in rechte lijn en tussen partners zijn onderhevig aan enkele -zij het dan kleinere- wijzigingen.

De tarieven, die variëren tussen 3% en 27%, blijven behouden, evenals de opsplitsing tussen roerend en onroerend vermogen én de berekening per erfgenaam.

Nieuw is de voetvrijstelling ten belope van 50 000 Euro op het roerend erfdeel dat men als partner erft (“besparing” van 1 500 Euro).  De vrijstelling van de gezinswoning tussen partners blijft ongewijzigd behouden.

In rechte lijn zijn er dan weer enkele belangrijke wijzigingen voor kinderen die voor hun 21steverjaardag volle wees worden :

–               vrijstelling van 75 000 Euro op hun roerend erfdeel (“besparing” van 3 750 Euro) en

–               vrijstelling van hun erfdeel in de gezinswoning.

Hoe zal het vruchtgebruik, verkregen door de langstlevende der echtgenoten of wettelijk samenwonende partner voortaan belast worden?

Vandaag is het vruchtgebruik dat de langstlevende der echtgenoten of wettelijk samenwonende partner verkrijgt in gevolge de inbreng van schenkingen -het zogenaamd wettelijk voortgezet vruchtgebruik- niet onderworpen aan erfbelasting.

Dit wettelijk voortgezet vruchtgebruik zal echter vanaf 1 september 2018 wel degelijk aan erfbelasting onderworpen zal worden.  Een uitzondering moet gemaakt worden indien dit voortgezet vruchtgebruik betrekking heeft op de gezinswoning. In casu zal de vrijstelling van erfbelasting voor de gezinswoning uitwerking krijgen.

De langstlevende der echtgenoten of wettelijk samenwonenden partners kan uiteraard steeds aan dit vruchtgebruik verzaken zodat er geen erfbelasting geheven kan worden.

Let wel dat dit voortgezet vruchtgebruik vanaf 1 september 2018 enkel nog mogelijk is voor de schenkingen die tijdens het huwelijk of de wettelijke samenwoning gedaan werden.

Anders is het gesteld met de terugval van vruchtgebruik, die dan weer niet langer aan erfbelasting onderworpen is.  Van een terugvallend vruchtgebruik is er sprake wanneer de erflater een schenking heeft gedaan en waarbij hij/zij zich niet alleen het vruchtgebruik heeft voorbehouden maar tevens heeft bepaald dat dit vruchtgebruik na zijn/haar overlijden toekomt aan een derde.

Denken wij hierbij aan de schenking door vader aan de kinderen van een effectenportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik, waarbij voorzien wordt dat bij het overlijden van vader diens vruchtgebruik overgaat naar zijn langstlevende echtgenote/wettelijk samenwonende partner.

In onze volgende blog zullen wij dieper ingaan op de nieuwe schenkbelasting die vanaf 1 september 2018 van toepassing zal zijn.

_____________________________________________

Is de schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris terug mogelijk dankzij de Raad van State ?

Door Filip Van Aerde (Senior Wealth Planner) & Anouck Lejeune (Senior Wealth Planner), Puilaetco Dewway Private Bankers

18/7/2018

Op 26 april 2016 nam de Vlaamse Belastingdienst een beslissing die tot heel commotie leidde in de fiscale wereld. Zo zou de gesplitste aankoop van een onroerend goed enkel het gewenste effect hebben indien de voorafgaandelijke schenking aan schenkbelasting werd onderworpen. Daarnaast werd eveneens de zogenaamde “kaasroute” dichtgetimmerd.

Welnu, op 12 juni 2018 heeft de Raad van State dit standpunt vernietigd. Wat betekent dit nu concreet?

De gesplitste aankoop

Het betreft meer bepaald de problematiek van de gesplitste aankoop (waarbij ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed aankopen en andere personen (meestal de kinderen) de blote eigendom). Meestal schenken de ouders vooraf de nodige middelen aan de kinderen. Door een fiscale fictie wordt de waarde van de volle eigendom dan toch geacht te behoren tot de nalatenschap van de overleden vruchtgebruiker, tenzij wordt aangetoond dat er geen bedekte bevoordeling is. Volgens het standpunt van april 2016 van Vlabel was dit enkel het geval als die voorafgaandelijke schenking door de ouders aan de kinderen aan schenkbelasting werd onderworpen. Een niet geregistreerde schenking werd echter ook als tegenbewijs aanvaard indien de begunstigde vrij over de geschonken gelden kon beschikken. Dit is echter veelal niet makkelijk te bewijzen.

De gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen

Vlabel paste sinds 1 juni 2016 deze redenering ook toe op gesplitste inschrijvingen van effecten en geldbeleggingen (ouders schenken met voorbehoud van vruchtgebruik aan hun kinderen, die de blote eigendom verkrijgen). Ook hier is volgens Vlabel een schenking, onderworpen aan schenkbelasting noodzakelijk om aan te tonen dat er geen sprake is van een bedekte bevoordeling. Een schenking voor een buitenlandse (veelal Nederlandse) notaris is sindsdien dus niet langer opportuun.

De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap

Sinds 1 juni 2017 past Vlabel voormelde redenering ook toe voor de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van deelbewijzen in een burgerlijke maatschap die zelf effecten en geldbeleggingen aanhoudt. Daarenboven moet volgens Vlabel de beslissing tot reservering of incorporatie van de vruchten in het kapitaal van de burgerlijke maatschap als een nieuwe gesplitste inschrijving worden beschouwd (met als gevolg een nieuw vermoeden van bedekte bevoordeling). Om deze toepassing te vermijden, is het raadzaam om de vruchten jaarlijks te laten uitkeren.

Arrest van de Raad van State

De rechtsleer en de praktijk waren het echter helemaal niet eens met de redenering van Vlabel aangezien deze beslissing voorwaarden toevoegt aan het decreet.

Zoals gezegd, heeft de Raad van State zich bij deze kritiek aangesloten in zijn arrest van 12 juni 2018, het standpunt werd over de hele lijn vernietigd.

Gevolgen voor de praktijk en toekomst

Meer nog, in een bericht van 15 juni 2018 aanvaardt Vlabel dit arrest van de Raad van State.  De Vlaamse belastingdienst zal bij toekomstig te behandelen dossiers haar vernietigde standpunt dan ook niet langer toepassen.

Zou u als, belastingplichtige, echter in het verleden belast zijn in toepassing van voormeld standpunt van Vlabel dan kan u overwegen een bezwaarschrift in te dienen binnen de wettelijke bezwaartermijn van 3 maanden na de verzenddatum van het aanslagbiljet.

Tenslotte vermeldt Vlabel dat het arrest verder grondig zal worden onderzocht op zijn mogelijke consequenties en beleidsopties.

Mocht u zich in één van de bovenstaande situaties bevinden, dan is het raadzaam om een specialist terzake te contacteren.  Op deze wijze kan u zich ervan verzekeren dat uw planning aan de “nieuwe” regels voldoet of dat u bepaalde actie dient te ondernemen.

_____________________________________________

Nieuw vennootschapsrecht : welke gevolgen voor de burgerlijke maatschap ?

DoorFilip Van Aerden, Senior Wealth Planner chez Puilaetco Dewaay Private Bankers

22/6/2018

Op 27 april 2018 werd de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht gepubliceerd. Het ondernemingsrecht werd grondig gemoderniseerd. De wet spreekt niet langer van ”handelaar” en “koopman”. Het begrip “onderneming” staat centraal. Voortaan zullen vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid ook kwalificeren als onderneming. De Memorie van Toelichting vermeldt expliciet de maatschap als voorbeeld.

Algemeen gesteld worden alle ondernemingen (dus ook de burgerlijke maatschap) onderworpen aan twee basisverplichtingen, met name (i) de principiële verplichting om zich in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en (ii) de onderwerping aan een (strengere) boekhoudverplichting.

 • De principiële verplichte inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen verzameld zijn. Momenteel is inschrijving in de KBO enkel verplicht voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.

Voor vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid dienen de specifieke regels met betrekking tot de inschrijvingsverplichting in de KBO nog bepaald te worden bij Koninklijk Besluit.

De verplichte registratie van burgerlijke maatschappen in de KBO geldt vanaf 1 november 2018. Bestaande burgerlijke maatschappen krijgen echter de tijd om dit te doen tot 30 april 2019.

 • De onderwerping aan de boekhoudwetgeving

Vanaf 1 november 2018 zullen burgerlijke maatschappen in principe onderworpen zijn aan de boekhoudwetgeving. Bestaande maatschappen zouden echter voor het eerst een boekhouding moeten voeren vanaf het eerste volledige boekjaar dat aanvangt na 30 april 2019.

Indien de jaaromzet van de burgerlijke maatschap echter minder bedraagt dan 500 000 Euro dient zij in  principe een vereenvoudigde boekhouding (aankoop- en verkoopboek; financieel dagboek en inventarisboek) te voeren.  Bovendien is de verplichting om de boekhouding gedurende 7 jaar bij te houden wellicht ook van toepassing op de burgerlijke maatschappen. Zij zouden echter geen  jaarrekening moeten neerleggen.

Praktische gevolgen

Vanaf 1 november 2018 zullen nieuw op te richten burgerlijke maatschappen rekening dienen te houden met de gewijzigde regels. Voor op 1 november 2018 bestaande burgerlijke maatschappen geldt nog een extra termijn van zes maanden om zich te conformeren aan deze nieuwe bepalingen.

Desgevallend zal een Koninklijk Besluit nog het een en ander verduidelijken.

De aangekondigde wijzigingen van enerzijds het vennootschapsrecht en anderzijds de invoering van het UBO-register (waar voor de concrete uitvoering ook nog de nodige regels bij Koninklijk Besluit dienen te worden bepaald) zullen ongetwijfeld nog de nodige nuances aanbrengen. Wij volgen deze materie op de voet en zullen u berichten zodra terzake het een en ander duidelijk is.

_____________________________________________

Successieplanning in Wallonië – wat is er gewijzigd sedert 01/01/2018?

26/4/2018

Door Cécile Baijot & Anouck Lejeune, Senior Wealth Planners, Puilaetco Dewaay Private Bankers

In deze bijdrage staan wij stil bij twee wijzigingen die ingang vonden op 1 januari 2018.

De eerste wijziging situeert zich op het vlak van de successierechten terwijl de tweede wijziging verband houdt met de registratierechten aangaande de schenking van roerende goederen.

 1. Successierechten: vrijstelling van de gezinswoning indien de overledene woonachtig is in het Waalse Gewest

Tot en met 31 december 2017 konden de langstlevende der echtgenoten en de langstlevende wettelijk samenwonende partner genieten van een vrijstelling van successierechten met betrekking tot de gezinswoning. Deze vrijstelling was echter geplafonneerd tot 160 000 Euro. Indien het aandeel van de langstlevende der echtgenoten/de langstlevende wettelijk samenwonende partner meer bedroeg dan 160 000 Euro, was het surplus onderworpen aan het progressief tarief van de successierechten (met een maximumtarief van 30%).

Sedert 1 januari 2018 zijn de langstlevende der echtgenoten en de langstlevende wettelijk samenwonende partner geheel vrijgesteld van successierechten voor wat het deel betreft dat hij/zij in de gezinswoning zal erven. Voorwaarde is evenwel dat desbetreffend onroerend goed al minstens vijf jaar dienst doet als hoofdverblijfplaats (en dus gezinswoning). Het bewijs hiervan kan, behoudens bewijs van het tegendeel, geleverd worden aan de hand van uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister (nieuw artikel 55 quinquies W. Succ.).

De vrijstelling van successierechten zal automatisch worden toegekend van zodra hogervermeld bewijs geleverd is aan de hand van de gegevens opgenomen in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Het is uiteraard steeds mogelijk dat de overledene of zijn langstlevende echtgeno(o)t(e) / wettelijk samenwonende partner zijn/haar hoofdverblijfplaats op het ogenblik van overlijden niet meer in de gezinswoning heeft omwille van overmacht of een dwingende reden van medische, familiale, beroeps- of maatschappelijke aard. In voorkomend geval zal de vrijstelling toch toegekend worden, maar zij dient dan uitdrukkelijk te worden aangevraagd en de overmacht of de dwingende reden dient bewezen te worden.

Door de invoering van deze vrijstelling plaatst het Waalse Gewest zich op eenzelfde lijn met het Brusselse en het Vlaamse Gewest. Toch zullen er nog steeds verschillen bestaan tussen de Gewesten op het vlak van de definities van wettelijke samenwoning enerzijds en de feitelijk samenwonenden anderzijds. Deze laatsten worden immers niet in alle Gewesten gelijkgesteld met gehuwden.

 1. Registratierechten op de schenking van roerende goederen indien de schenker woonachtig is het Waalse Gewest

De registratie van de schenking van roerende goederen (geld, effecten, kunstwerken, etc.) is onderworpen aan een registratie- of schenkingsrecht, waarvan de hoogte afhankelijk is van de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde.

Tot en met 31 december 2017 werden de volgende tarieven toegepast:

 • 3,3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden;
 • 5,5% voor schenkingen tussen broers en zussen en tussen ooms en tantes of neven en nichten;
 • 7,7% voor schenkingen tussen alle andere personen (vreemden).

Vanaf 1 januari 2018 wordt het tarief van 7,7% afgeschaft. Voortaan zal de schenking tussen « alle andere personen » eveneens onderworpen zijn aan het tarief van 5,5%. Het tarief van 3,3% blijft van toepassing voor de schenkingen in rechte lijn (artikel 131 bis W. Reg.).

_____________________________________________

Successieplanning in Vlaanderen – Wat wijzigt er ?

Door Anouck Lejeune, Senior Wealth Planner, Puilaetco Dewaay Private Bankers

24/1/2018

Het Vlaamse decreet van 8 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2017, voorziet in een aantal wijzigingen op het vlak van erfbelasting die voor u wel eens belangrijk kunnen zijn.

Enerzijds heeft men de mogelijkheden om –fiscaal- te plannen tussen echtgenoten aan banden gelegd maar anderzijds wordt een versoepeling voorzien wanneer men kleinkinderen bij de nalatenschap wenst te betrekken.

Wat wijzigt er nu concreet voor u vanaf de inwerkingtreding van het decreet op 24 december 2017?

U bent gehuwd onder een gemeenschapsstelsel

In het verleden werd, met het oog op de bescherming van de langstlevende der echtgenoten, vaak een zogenaamd keuzebeding opgenomen.

Hierdoor wordt aan de langstlevende de keuze gegeven om zelf aan te duiden welke goederen, deel uitmakend van het gemeenschappelijk vermogen, men wenst te krijgen. Bovendien wordt de langstlevende de keuze gelaten om de gekozen goederen in volle eigendom, in vruchtgebruik dan wel in naakte eigendom te verkrijgen.

In principe zal een dergelijke toebedeling geen aantasting van de reserve van de kinderen inhouden. Zij kunnen zich hiertegen dan ook niet verzetten. Op deze regel zijn er wel enkele uitzonderingen bijvoorbeeld als er kinderen uit een voorgaande relatie zouden zijn of indien er eigen goederen werden ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen.

Maar aan deze optimale bescherming van uw langstlevende echtgeno(o)t(e) hangt een fiscaal prijskaartje : al hetgeen de langstlevende op grond van dit beding meer ontvangt dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen, zal fiscaal aanzien worden als een fictief legaat en belast worden met erfbelasting.

Concreet zal er zelfs sprake zijn van een dubbel fiscaal nadeel: eerst en vooral stijgt de belastingdruk bij een eerste overlijden door een beperking van het aantal erfgenamen, maar daarnaast wordt dit vermogen bij het overlijden van de langstlevende (indien het nog aanwezig is) een tweede maal belast met erfbelasting.

Welnu, om voormeld fiscaal nadeel op te vangen werd vaak voorzien dat de langstlevende naar keuze wegens de overbedeling een last of opleg verschuldigd zal zijn aan de nalatenschap. In een normale verdeling ontvangt de langstlevende de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Op grond van voormeld keuzebeding kan de langstlevende er dus voor kiezen om meer dan de helft te ontvangen. In de mate dat men meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen ontvangt, kan men ervoor kiezen om een vergoeding te betalen aan de nalatenschap, gelijk aan het surplus.

Op deze wijze ontvangt de langstlevende fiscaal gezien niet meer dan een waarde gelijk aan de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Ingevolge deze toebedeling valt een vordering in de nalatenschap (niet de goederen zelf) die in vruchtgebruik toekomt aan de lansgtlevende terwijl de kinderen de blote eigendom ervan ontvangen. Deze vordering wordt voor de berekening van de erfbelasting beschouwd als een roerend goed, zodoende verliest men wel het voordeel van de afzonderlijke belastingheffing over roerende en onroerende goederen. Bijgevolg is er geen sprake van het hogervermeld fictief legaat en de daarmee gepaard gaande verhoging van de fiscale druk.

Om de langstlevende te beschermen, is de vergoeding die moet betaald worden niet opeisbaar tot aan het overlijden van de langstlevende. De langstlevende kan bijgevolg niet gedwongen worden om deze vergoeding tijdens zijn/haar leven te betalen. Hij/zij kan echter steeds vrijwillig overgaan tot (gedeeltelijke) betaling van de vergoeding. Is de vergoeding bij het overlijden van de langstlevende nog niet (volledig) betaald dan zal het restant een schuld vormen in de nalatenschap van de langstlevende.

Met het decreet van 8 december 2017 heeft de Vlaamse decreetgever evenwel een streep getrokken door deze optimalisatietechniek. Zo zal er, voor de berekening van de erfbelasting geen rekening meer gehouden worden met de waarde van de vordering (bij het eerste overlijden), noch met de waarde van de schuld (bij het tweede overlijden).

Deze wijziging, die overigens ook van toepassing is op de verblijvingsbedingen onder last, heeft enkel impact op fiscaal vlak. De techniek blijft nog steeds toepasselijk indien u een extra bescherming wenst in te bouwen voor uw langstlevende echtgeno(o)t(e), alleen moet u zich dan wel bewust zijn van de fiscale consequenties.

U bent gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen

In een huwelijkscontract van scheiding van goederen werd in het verleden wel eens een zogenaamd finaal verrekenbeding ofwel een “alsof-beding” opgenomen.

Een dergelijk beding houdt in dat echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, overeenkomen dat er op het einde van het huwelijk -bij overlijden bijvoorbeeld- wordt afgerekend alsof men onder een gemeenschapsstelsel was gehuwd. De omvang van de vordering kan vrij worden bepaald en verschillende varianten zijn mogelijk (van een verrekening alsof men gehuwd is onder het wettelijk stelsel (elk van de echtgenotes moet 50% van het geheel van hun vermogens) tot een vordering op 100% van het vermogen van de meer vermogende echtgenoot).

Op basis van het verrekenbeding in uw huwelijkscontract zal de langstlevende der echtgenoten een vordering ontvangen die gelijk is aan de volledige netto-waarde van het vermogen van de eerststervende. De nalatenschap van de eerststervende zal hierdoor dan samengesteld zijn uit enerzijds diens nettoactiva bij overlijden en anderzijds een schuld aan de langstlevende waarvan de waarde eveneens gelijk is aan deze netto activa. De nalatenschap zal dus een actief dat gelijk is aan het passief bevatten en zal bijgevolg gelijk aan nul zijn. In een dergelijk geval is er dus in principe geen belastbare materie in de erfbelasting.

Tot voor kort kon een vermogensverschuiving op basis van bovenstaand finaal verrekenbeding niet aan erfbelasting onderworpen worden vermits hiervoor geen wettelijke grondslag bestond.

Het spreekt voor zich dat dit een doorn in het oog van de fiscus was. Na in de loop van 2017 twee maal door het Hof van Cassatie[1] terugfloten te zijn, heeft de Vlaamse decreetgever hier verandering in gebracht. Met het decreet van 8 december 2017 zijn dergelijke schulden niet meer langer aanvaardbaar als passief in de nalatenschap zodat het fiscaal voordeel verdwijnt.

Wel kan een verrekenbeding nog steeds op het vlak van bescherming van de langstlevende soelaas bieden maar u dient dan wel rekening te houden met de fiscale druk.

Schrapping van de zogenaamde verwerpingsregel

In ons artikel van 17 november 2016 hadden wij het over generation skipping en meer bepaald over de mogelijkheid dat uw kinderen uw nalatenschap zouden verwerpen ten voordele van uw kleinkinderen.

Tot voor kort mocht de fiscus door deze verwerping echter niet benadeeld worden. Met andere woorden mocht de door uw kleinkinderen te betalen erfbelasting niet minder bedragen dan deze die verschuldigd was geweest indien uw kinderen uw nalatenschap hadden aanvaard. Dit noemt men ook wel de “verwerpingsgregel”.

Rekening houdend met de invoering van het nieuw erfrecht, de beperking van de reserve en de verruiming van de vrijheid van de erflater, heeft de Vlaamse decreetgever een toenadering gedaan. Meer bepaald werd deze verwerpingsregel geschrapt door het decreet. Dit betekent dat bij verwerping door de kinderen de erfbelasting wordt berekend in functie van het aantal kleinkinderen (en dus niet meer rekening houdend met het aantal (verwerpende) kinderen). Indien er meer kleinkinderen dan kinderen zijn, kan dit ook voor een optimalisatie zorgen.

Gezien de bovenstaande wijzigingen is het geen overbodige luxe om uw huwelijkscontract bij de hand te nemen en te laten nakijken door een specialist teneinde na te gaan of u actie terzake dient te ondernemen.

[1] Cass. 24 maart 2017, Fiscoloog 2017, ed. 1518, p. 8 met noot Ch. Buysse.

_____________________________________________

Frankrijk : Van ISF naar IFI …

Door Bruno Ferrier & Anouck Lejeune, Puilaetco Dewaay Private Bankers

20/12/2017

U bent de trotse eigenaar van een villa in Saint-Maxime of een chalet in de Franse Alpen en u vraagt zich af welke gevolgen zullen zijn van de op til staande invoering van de Impôt sur la Fortune Immobilière (zogenaamde IFI) in Frankrijk.

Vandaag kent Frankrijk een vermogensbelasting, de “Impôt sur la Fortune” (ISF), die u als Belgisch rijksinwoner verschuldigd bent over de netto-waarde van uw in Frankrijk gelegen goederen.

Het betreft de zogenaamde “situsgoederen” waaronder men niet alleen het Franse vastgoed zelf dient te verstaan maar eveneens de aandelen van een Franse vastgoedvennootschap of société civile immobilière.

Welnu, de Franse wetgever heeft het voornemen opgevat om deze ISF te vervangen door een IFI (= Impôt sur la Fortune Immobilière) en dit vanaf 1 januari 2018. Concreet betekent dit dat Franse rijksinwoners vanaf die datum geen vermogensbelasting meer verschuldigd zijn over roerende goederen zoals o.a. bankrekeningen, aandelen, obligaties, wagens, boten etc.

Voor u als Belgisch rijksinwoner heeft dit tot gevolg dat u, net zoals op heden in het kader van ISF, IFI zal moeten betalen indien de netto-waarde van uw Frans vastgoed en/of aandelen van een Franse vastgoedvennootschap meer bedraagt dan 1 300 000 Euro. Deze drempel wordt berekend per “foyer”, dat wil zeggen per gezin (ouders + minderjarige kinderen).

De tarieven blijven dezelfde zoals onder de ISF namelijk :

Netto-vermogen Tarief
€ 0 € 800 000 0%
€ 800 000 € 1 300 000 0,50%
€ 1 300 000 € 2 570 000 0,70%
€ 2 570 000 € 5 000 000 1,00%
€ 5 000 000 € 10 000 000 1,25%
€ 10 000 000 1,50%

Tot zover zijn er voor u, als Belgisch rijksinwoner, geen ingrijpende veranderingen. Maar de voorgenomen wetswijziging zal wel belangrijke gevolgen hebben indien u uw Franse woning heeft gefinancierd met een krediet aangezien de aftrekbaarheid van de kredieten behoorlijk aan banden wordt gelegd. Wij gaan hierna kort in op een aantal van die beperkingen.

Een eerste beperking betreft de zogenaamde aflossingsvrije kredieten, waarbij u in principe tijdens de looptijd enkel interesten betaalt en pas op het einde van het contract het kapitaal terugbetaald.

Welnu, deze kredieten zullen niet meer integraal aftrekbaar zijn maar in functie van een forfaitair bedrag dat bepaald wordt rekening houdend met het aantal verlopen jaren enerzijds en de totale looptijd van het contract anderzijds. Op het einde van de rit zal het aftrekbare bedrag naar 0 herleid worden niettegenstaande er geen aflossingen gebeuren.

Bij wijze van voorbeeld : Aflossingsvrij krediet ten bedrage van 1 000 000 Euro dat 5 jaar geleden werd aangegaan voor een looptijd van 10 jaar. Het voor aftrek in aanmerking komende bedrag = 500 000 Euro (= 1 000 000 Euro – ((1 000 000 Euro * 5 jaar)/10 jaar)).

Een andere beperking die wordt voorzien houdt verband met de waarde van uw Franse situsgoederen. Indien de totale marktwaarde meer bedraagt dan 5 000 000 Euro én het bedrag van de openstaande lening is meer dan 60% van voormelde marktwaarde, dan zal het excedent van dit krediet slechts ten belope van 50% aftrekbaar zijn.

Bij wijze van voorbeeld : uw villa heeft een martkwaarde van 6 000 000 Euro en werd gefinancierd met een krediet ten bedrage van 5 000 000 Euro. Het openstaand saldo van het krediet bedraagt 1 400 000 Euro meer dan 60% van de marktwaarde. Bijgevolg zal van dit excedent slechts 50% (700 000 Euro) aftrekbaar zijn. Het totaal voor aftrek in aanmerking komende bedrag is 4 300 000 Euro in plaats van 5 000 000 Euro.

Tot slot zullen kredieten die werden aangegaan bij de vennootschap van een familielid of een vennootschap waarin een familielid een meerderheid van stemrechten heeft, in hun geheel niet meer voor aftrek in aanmerking komen.

Het Franse Parlement heeft, zoals verwacht, het idee van de invoering van een Impôt sur la Fortune Immobilière verworpen. Maar in december komt de Assemblée nationale bij mekaar die naar alle waarschijnlijkheid het idee opnieuw zal lanceren.

Het is dus nog even afwachten en kijken welk einde deze politieke dicussie zal krijgen maar het lijkt in ieder geval raadzaam om uw persoonlijke situtaie reeds voor 1 januari 2018 te laten aftoetsen aan de komende wetswijziging.

_____________________________________________

Hoe worden SCI’s en Franse dividenden belast?

Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner Puilaetco Dewaay Private Bankers

24/11/2017

U heeft belegd in Franse aandelen die op regelmatige tijdstippen een dividend uitkeren of u houdt Frans vastgoed aan via een Franse Société Civile Immobilière ? Welnu, dan zullen volgende ontwikkelingen op het vlak van fiscaliteit u zeker en vast interesseren.

(Franse) société civile immobilière (SCI)

Een Franse Société Civile Immobilière, kortweg SCI genaamd, is een vennootschapsstructuur die regelmatig gebruikt wordt door Belgische rijksinwoners wanneer zij een Frans residentieel onroerend goed wensen aan te kopen en het beheer van dit goed willen regelen.

Deze SCI heeft rechtspersoonlijkheid en is op fiscaal vlak translucide, althans voor zover niet geopteerd wordt voor de onderworpenheid aan de Franse vennootschapsbelasting.

De gevolgen van de fiscale transluciditeit (niet te verwarren met transparante fiscaliteit) zijn de volgende :

1/ Het is de SCI die, jaarlijks in haar naam, in Frankrijk een fiscale aangifte indient waarin melding wordt gemaakt van de ontvangen onroerende inkomsten.

2/ de verplichting om de Franse inkomstenbelasting te betalen over deze onroerende inkomsten komt toe aan de «aandeelhouders» van de SCI.

De eventueel daaropvolgende uitkering van winsten door de SCI geeft, vanuit Frans perspectief, geen aanleiding tot een tweede belastingheffing ten titel van dividend.

Maar wat gebeurt er in België als de SCI winsten uitkeert aan Belgische rijksinwoners?

Welnu, de Belgische fiscale Administratie heeft steeds geprobeerd om de uitkering van dergelijke inkomsten aan Belgische inkomstenbelasting te onderwerpen als zijnde dividenden (die belastbaar zijn in België op basis van het dubbel belastingverdrag tussen België en Frankrijk).

Tot voor kort, speelde de rechtspraak van het Hof van Cassatie in het voordeel van de belastingplichtige. Het betrof in casu immers de uitkering van onroerende inkomsten, die op basis van hetzelfde verdrag, belastbaar zijn in Frankrijk.

Maar op 29 september 2016 en 21 september 2017 besliste het Belgisch Hof van Cassatie dat de inkomsten, uitgekeerd door een translucide Franse SCI aan een Belgisch rijksinwoner in België wel degelijk belastbaar zijn als een dividend.

Deze arresten stellen de Belgische Administratie dus in het gelijk en wel op basis van de volgende redenering : de deelbewijzen van een SCI hebben een roerend karakter hebben bijgevolg dienen de inkomsten die eruit voortvloeien beschouwd te worden als roerend inkomsten. En zullen zij dus met andere woorden de Belgische roerende voorheffing van 30% moeten ondergaan.

Het is paradoxaal en jammer dat onze fiscale Administratie zich baseert op een verdrag tot voorkoming van dubbele belasting om Belgische ingezetenen een tweede maal te belasten.

Dubbele belastingheffing inzake dividenden van Franse oorsprong

Belegt u in Franse aandelen en geven die aandelen recht op een dividend, dan biedt een recent arrest van het Belgische Hof van Cassatie een sprankeltje hoop terzake van de vandaag bestaande dubbele belasting van dit dividend van Franse oorsprong, onntvangen door Belgische rijksinwoners – natuurlijke personen.

Stel een Franse vennootschap keert een dividend uit van 100 Euro aan een Belgische ingezetene – natuurlijke persoon. Welnu, volgens de Belgische fiscale Administratie ondergaat dit dividend een Franse bronheffing van 15% (op basis van het verdrag tot voorkoming van dubbele belasting tussen België en Frankrijk). Vervolgens zal dit “netto”-bedrag van 85 Euro in België onderworpen worden aan de roerende voorheffing van 30%. Het uiteindelijk netto-bedrag dat de natuurlijke persoon in handen krijgt bedraagt 59,5 Euro.

Maar het dubbelbelastingbverdrag tussen België en Frankrijk voorziet in een belastingkrediet, het zogenaamde forfaitair gedeelte van buitenlands belasting (“FBB”). Het tarief van dit FBB bedraagt minstens 15% van het dividend na Franse bronheffing.

De Belgische fiscale Administratie weigert echter systematisch om dit FBB toe te passen en haalt hiervoor als reden aan dat Belgische natuurlijke personen, die ten privé titel handelen, volgens de Belgische wetgeving, van het voordeel van dit FBB zijn uitgesloten.

In haar arrest van 16 juni 2017 heeft het Belgische Hof van Cassatie het standpunt van de Belgische Administratie evenwel verworpen.

In ons voorbeeld, betekent dit dat men, volgens het Hof van Cassatie, recht heeft op een belastingkrediet van 12,75 Euro (85 * 15%). Bijgevolg zal de belastingplichtige – natuurlijke persoon een netto-bedrag van 72,25 Euro overhouden!

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, zou men een verzoek tot “ambtshalve ontheffing” kunnen indienen.

Met betrekking tot de Franse inkomsten die de Belgische bevrijdende roerende voorheffing hebben ondergaan, beschikt de belastingplichtige over een termijn van 5 jaar om dit verzoek in te dienen. Deze termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de 1ste januari van het jaar tijdens hetwelk de voorheffing werd ingehouden (bijv. voor een voorheffing ingehouden op 1 februari 2013, verstrijkt de termijn op 31 december 2017).

Indien het Franse inkomsten betreft die in het buitenland werden ontvangen en werden opgenomen in de jaarlijkse fiscale aangifte, bedraagt de termijn om bezwaar in te dienen 6 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Het arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 16 juni 2017 is goed nieuws maar garandeert in dit stadium echter niet dat de teveel betaalde roerende voorheffing effectief wordt terugbetaald. De fiscale Administratie weigert de toepassing van de nieuwe rechtspraak van het Hof van Cassatie immers omwille van het feit dat hiertegen nog beroep mogelijk is.

Tot slot dient men er rekening mee te houden dat een dergelijk verzoek tot ambtshalve ontheffing aanleiding zal geven tot het opheffen van het bankgeheim voor de belastingplichtige.

 

____________________________________________

Villa in Andalousië : welke successierechten?

Door Anouck Lejeune, Senior Wealth Planner, Puilaetco Dewway Private Bankers

Voor hen onder u die de Spaanse zon regelmatig opzoeken en de trotse eigenaars zijn of zullen worden van een onroerend goed in de Autonome Regio van Andalousië kan het volgende bericht belangrijk zijn.

U weet het of u weet het niet maar indien u op het ogenblik van uw overlijden een Spaans vastgoed bezit, zal dit deel uitmaken van uw (wereldwijde) nalatenschap.

Men dient dan over de netto-waarde van deze goederen in België successierecht of erfbelasting te betalen conform de regels die van toepassing in het Gewest waar u de laatste afgelopen 5 jaar het langst heeft gewoond.

Maar ook Spanje zal, indien noch de erflater, noch de erfgenaam Spaans rijksinwoner is, Spanje overgaan tot het heffen van successierechten voor wat de netto-waarde betreft van in Spanje gelegen (onroerende) goederen, de zogenaamde “situsgoederen”.

Spaanse successierechten

Welnu, de Spaanse successie- en schenkingswetgeving wordt op federaal niveau geregeld, maar bepaalde Autonome Regio’s hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om hiervan af te wijken en één van die Regio’s is Andalousië.

Ingevolge de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 3 september 2014, kunnen ook buitenlanders aanspraak maken op de toepassing van de regionale wetgeving, althans voor zover er een aanknopingspunt is met de betrokken Regio (bijvoorbeeld vastgoed) én zowel erfgenaam als erflater fiscaal rijksinwoner zijn van Spanje, de EU of de EER.

In Spanje worden de erfgenamen onderverdeeld in 4 groepen, in functie van hun graad van verwantschap met de overledene. Zo behoren bijvoorbeeld kinderen, de langstlevende der echtgenoten en ouders tot groepen I en II.

Successierechten in Andalousië anno 2017

Andalousië kent een vrijstelling in Groep I en II van € 15 956 per erfgenaam.

Maar voor deze groepen is er ook een bijzondere vrijstelling, althans voor zover aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Zo zal het reeds bestaand (Spaans) vermogen van de erfgenaam (niet Spaans rijksinwoner) niet meer mogen bedragen dan € 402 678.

Welnu, indien het ontvangen erfdeel minder bedraagt dan of gelijk is aan € 250 000 dan is de hele verkrijging vrijgesteld van successierechten. Is het erfdeel echter groter dan € 250 000 maar kleiner dan € 350 000, dan geldt een vrijstelling van € 200 000. Het restant zal dan onderworpen worden aan de normale successietarieven (cfr. infra).

Ontvangt men als erfgenaam daarentegen een erfdeel van bijvoorbeeld € 350 001, dan zal het hele bedrag (minus de vrijstelling van € 15 956) belast worden.

De successietarieven in Andalousië situeren zich tussen 7,65% en 36,5%.

Na de successierechten berekend te hebben, zullen deze laatste nog verhoogd worden met een bepaalde coëfficiënt en dit in functie van het reeds bestaand vermogen van de erfgenaam. Voor Andalousië bedragen deze coëfficiënten :

Reeds bestaand vermogen Groep I & II
€ 0 € 402 678,11 1,0000
€ 402 678,11 € 2 007 380,43 1,0500
€ 2 007 380,43 € 4 020 770,98 1,1000
€ 4 020 770,98 1,2000

Maar er is iets nieuws onder de zon …

Op 20.09.2017 heeft de regering van de Autonome Regio van Andalousië ingestemd met een wijziging van de successierechten.  Het betreft meer bepaald een vrijstelling van successierechten voor naaste familie en dit maar liefst tot een bedrag € 1 000 000 per erfgenaam.  Deze wijziging zal in principe in werking treden op 01.01.2018.

Uiteraard zijn aan deze gunstregeling een aantal voorwaarden verbonden :

 1. De successiewetgeving van de Autonome Regio van Andalousië moet van toepassing zijn (cfr. supra). Dat is het geval wanneer bijvoorbeeld de erflater een Belgisch ingezetene is met vastgoed in Andalousië dat vererft naar kinderen in Frankrijk en/of Nederland en/of België.

Indien één van de betrokken partijen geen fiscaal ingezetene is van Spanje, de EU of de EER dan zal de Spaanse federale wetgeving van toepassing zijn.  De federale successiewetgeving kent geen dergelijke vrijstelling en zal dan ook de belastbaarheid van quasi het gehele netto-vermogen betekenen bij een overgang bij overlijden.

 1. De vrijstelling geldt enkel voor de erfgenamen uit groep I en II.  Het reeds bestaand vermogen van deze erfgenamen mag niet meer bedragen dan € 1 000 000 (voor niet-Spaans ingezetenen betreft het reeds bestaand Spaans vermogen).
 2. Indien het erfdeel meer dan € 1 000 000 bedraagt, zal men enkel over de overschrijding  Andalousische successierechten moeten betalen

Wij illustreren dit aan de hand van een voorbeeld :

Vader, die in Brussel woont, is eigenaar van een villa in Marbella ter waarde van € 3 000 000.  Bij zijn overlijden zal de villa verdeeld worden onder zijn echtgenote en 2 kinderen, telkens voor 1/3de.  Alle erfgenamen zijn Belgische fiscale rijksinwoners en bezitten elk een reeds bestaand Spaans vermogen van minder dan € 1 000 000.

Als vader overlijdt op of na 1 januari 2018 dan zullen er in principe geen Spaanse successierechten verschuldigd zijn. Op voorwaarde uiteraard dat de nieuwe wetgeving op dat ogenblik ook effectief uitwerking heeft.

Zou de Spaanse villa daarentegen voor 100% in volle eigendom aan zijn echtgenote toekomen dan zijn er wel Spaanse successierechten verschuldigd zijn over een waarde van € 2 000 000, zijnde € 3 000 000 – € 1 000 000).

Let wel op : deze vrijstelling is niet van toepassing op schenkingen die in principe volledig belast zullen blijven !!!

Wat u niet vergeten mag …

Spanje of beter gezegd Andalousië mag dan wel geen successierechten heffen maar u mag België niet uit het oog verliezen. België zal haar deel van de koek steeds willen en bijgevolg overgaan tot de heffing van erfbelasting/successierechten over uw Spaans onroerend goed.

Alvorens concrete stappen te ondernemen is het dan ook van het grootste belang dat men de fiscale gevolgen in beide landen analyseert en vervolgens op zoek gaat naar de in uw persoonlijke situatie meest aangewezen oplossing. De bijstand van een specialist terzake is dan ook ten sterkste aan te raden.

_________________________________________

Welke wijzigingen zijn er op het vlak van erfrecht ?

Door Martin Desimpel, Puilaetco Dewaay Private Bankers

19/9/2017

Op 1 september laatstleden werd de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de hervorming.

DE NIEUWE BEPALINGEN AANGAANDE ERFRECHT EN GIFTEN

1.            Wijziging van de regels betreffende het voorbehouden erfdeel (reserve)

De reserve of het voorbehouden erfdeel, i.e. het deel van een nalatenschap dat de wet aan bepaalde erfgenamen toekent en in hun voordeel beschermt, wordt geglobaliseerd voor de afstammelingen n en teruggebracht tot de helft van de (fictieve) massa van de nalatenschap (vroeger 1/2, 1/3 of 1/4 naargelang het feit dat de overledene 1, 2 3 of meer kinderen had).

De hieronder staande grafieken verduidelijken deze uitleg een overleden met 3 kinderen in acht nemende (in het blauw de reserve, in het groen het beschikbaar erfdeel).

Het gedeelte van zijn vermogen waarop de schenker/testator mag vrij beschikken wordt dus groter.

De ouders van de overledene zijn geen reservataire erfgenamen meer, maar zullen, indien nodig, aanspraak kunnen maken op een alimentatievordering (in kapitaal of in rente).

Op heden indien de erflater overlijdt zonder nakomelingen, dan hebben de ascendenten recht op een reserve van 1/4 langs vaderzijde en van een vierde langs moederzijde.

Momenteel gebeurt de inkorting van giften die de reserve aantasten, in beginsel, in natura met als gevolg de mogelijke ongedaanmaking van de gift en van alle rechten die eruit voortvloeien. Om te verhelpen aan deze grote rechtsonzekerheid die resulteert uit de bescherming van de reserve, zou de inkorting in de toekomst alleen nog maar in waarde gebeuren.

2.            Wijziging van de regels over de inbreng

De inbreng van giften die als doel heeft om de gelijkheid te verzekeren tussen de erfgenamen die van giften genoten hebben en de anderen, schrijft vandaag voor dat, naargelang van het voorwerp van de bevoordeling, het goed zelf of de waarde ervan opnieuw wordt opgenomen in de te verdelen massa teneinde alle rechten te vervullen.

De nieuwe stelt het beginsel van de inbreng in waarde voorop, ongeacht het voorwerp van de gift.

3.            Wijziging van de regels over de verdeling van nalatenschappen

Ter informatie.

4.            Versoepeling van het verbod van overeenkomsten over niet opengevallen nalatenschap (“erfovereenkomsten”)

Behoudens bij de wet voorziene uitzondering, zijn bepalingen waardoor louter eventuele rechten op een toekomstige nalatenschap, op een deel of een element ervan worden toegekend, gewijzigd of overgedragen, verboden.

De nieuwe wet voorziet, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, in de mogelijkheid om “punctuele” erfovereenkomsten te sluiten (bij voorbeeld een verzaking aan de vordering tot inkorting van een gift), evenals een globale erfovereenkomst die tot doel heeft het bestaan van een subjectief evenwicht tussen de erfgenamen vast te stellen (teneinde vóór het overlijden van een ouder de toewijzing en de verdeling van zijn nalatenschap te regelen).

5.            Nieuwe regels tussen langstlevende echtgenoot – langstlevende wettelijk samenwonende en de kinderen

De langstlevende echtgenoot of de langstlevende wettelijk samenwonende zal de inbreng van de giften die aan andere erfgenamen zijn gemaakt niet kunnen eisen. Met andere woorden, zal de langstlevende echtgenoot of de langstlevende wettelijk samenwonende zal zijn erfrechtelijk vruchtgebruik niet meer kunnen uitoefenen op de goederen die het voorwerp van deze schenkingen uitmaken.

Bovendien, behoudens bijzondere gevallen onder meer als het slaat op de geheelheid van de nalatenschap, zal het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot de reserve van de kinderen niet meer kunnen bezwaren.

6.            Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

De hervorming zal in werking treden op 1 september 2018.

De nieuwe wet zal toepasselijk zijn op de nalatenschappen opengevallen vanaf haar inwerkingtreding.

Ze zal in beginsel toepasselijk zijn op de vóór haar inwerkingtreding gedane giften.

Er bestaan belangrijke uitzonderingen op deze beginselen van onmiddellijke toepasbaarheid.

_____________________________________________

De buitengerechtelijke lastgeving – Iets voor u?

Door Martin Desimpel & Anouck Lejeune ? Puilaetco Dewaay Private Bankers

16/8/2017

De Context

Vandaag verkeert u in goede gezondheid en bent u nog geheel in staat om uw zaken zelf te behartigen. Maar wat gebeurt er als dit niet langer het geval is en u, omwille van uw fysieke of mentale toestand, onbekwaam bent om uw vermogen nog zelf te beheren?

Deze toestand kan verregaande gevolgen hebben. Wist u bijvoorbeeld dat een bankvolmacht in geval van onbekwaamheid komt te vervallen? Hetgeen betekent dat de persoon, die u op deze wijze volmacht heeft gegeven op uw bankrekening, geen verrichtingen meer kan doen op de rekening.

Als u gehuwd bent onder een gemeenschapsstelsel, vormt dit voor de dagdagelijkse verrichtingen nog geen groot probleem vermits uw wederhelft op dat ogenblik nog steeds handelingen kan stellen met betrekking tot de gemeenschappelijke bankrekeningen. Maar wanneer het eigen vermogen betreft of als men bepaalde daden van beschikking (bijv. verkoop van een woning) wil stellen, liggen de zaken heel anders.

Mocht u, omwille van gezondheidsredenen, uw vermogen zelf niet meer kunnen beheren, dan zal u onder bescherming geplaatst worden door de vrederechter, die dan bepaalt welke handelingen u alleen al dan niet zal mogen stellen. U wordt m.a.w. rechtsonbekwaam en verliest zeggenschap over uw persoon en uw goederen.

U stelt zich wellicht de vraag wie zich in zo’n situatie dan om uw vermogen zal bekommeren. Wel, hiervoor zal de vrederechter overgaan tot het aanduiden van een bewindvoerder die u, voor specifieke handelingen, zal vertegenwoordigen of bijstaan.

Gelukkig krijgt deze bewindvoerder geen “carte blanche” terzake van het beheer van uw vermogen en zal hij bijv. voor vervreemdingen, aankoop van een onroerend goed en schenkingen de voorafgaandelijke bijzondere machtiging van de vrederechter moeten bekomen.

De vrederechter zal bij voorkeur een naast familielid aanstellen maar als hij deze personen niet geschikt vindt, zal deze taak toevertrouwd worden aan een advocaat, die hiervoor uiteraard een ereloon aanrekent.

Via een voor de vrederechter of een notaris afgelegde verklaring kunt u uw voorkeur laten kennen aangaande de persoon die met de functie bewindvoerder zou moeten belast worden. Indien hij deze keuze gepast vindt, zal de vrederechter deze persoon benoemen.

Dit lijkt u geen te verkiezen scenario? Welnu, gelukkig had de wetgever oog voor uw bekommernissen en werd in 2014 een soepeler beschermingsregime ingevoerd : de buitengerechtelijke lastgeving. Deze regeling laat u de ruimte om het beheer van uw vermogen betrekkelijk vrij te organiseren voor het geval u wilsonbekwaam zou worden.

Buitengerechtelijke lastgeving : wat is dat nu juist ?

De wet biedt u dus de mogelijkheid om een buitengerechtelijke lastgeving of zogenaamde zorgvolmacht op te stellen via dewelke u het beheer van uw vermogen aan een persoon, de “lasthebber”, toevertrouwt ingeval van onbekwaamheid. Deze volmacht kan algemeen (meest uitgebreide machten) of bijzonder (beperkt tot bepaalde goederen/verrichtingen) worden opgesteld.

Het spreekt voor zich dat u –op het ogenblik van het opstellen van de zorgvolmacht- meerderjarig én wilsbekwaam moet zijn en niet het voorwerp mag uitmaken van een gerechtelijke beschermingsmaatregel.

Indien u in aanmerking komt voor het opmaken van een zorgvolmacht, heeft u de keuze : u kan opteren voor een onderhandse volmacht dan wel beroep doen op een notaris die een authentieke akte zal opstellen. Vermits men in een authentieke akte een meer verregaande bevoegdheid kan toekennen aan de lasthebber (bijv. schenkingen, onroerende verrichtingen, wijziging van huwelijkscontract) geniet de authentieke vorm van volmacht de voorkeur.

In ieder geval zal de zorgvolmacht moeten geregistreerd worden in het daartoe door Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gehouden centraal register.

In de zorgvolmacht bepaalt u zelf het ogenblik van inwerkingtreding. In de meeste gevallen wordt er gekozen voor een aanvang op het ogenblik waarop de lastgever wilsonbekwaam wordt. In dit laatste geval zal er moeten bepaald worden hoe de wilsonbekwaamheid dient vastgesteld te worden (bijv. het advies van twee onafhankelijke geneesheren, beslissing van de vrederechter,…).

Indien een naast familielid, de echtgenoot of de partner van de lastgever als lasthebber wordt aangeduid, is het raadzaam te voorzien in de aanstellingsprocedure van een lasthebber ad hoc teneinde een vertegenwoordiging mogelijk te maken in geval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de lasthebber en de lastgever. Bij gebreke hieraan zal de vrederechter een lasthebber ad hoc aanwijzen.

Het kan eveneens nuttig zijn om een opvolgende lasthebber aan te duiden voor het geval de eerste lasthebber overlijdt of zelf wilsonbekwaam wordt.

Alleen maar voordelen?

Deze beschermingsmaatregel heeft een aantal grote voordelen. Eerst en vooral kan u zelf in alle vrijheid één of meerdere lasthebbers aanduiden. U kan tevens zelf de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de lasthebber(s) bepalen. Tot slot is het ook mogelijk om een aantal duidelijke richtlijnen voor het beheer van uw vermogen mee te geven (bijv. het inwinnen van advies bij bepaalde verrichtingen, aard van investeringen, bepaalde verboden, keuze van financiële instelling,…).

Zijn er dan alleen maar voordelen verbonden aan de zorgvolmacht? Uiteraard bestaat steeds de mogelijkheid dat uw lasthebber(s) uw vertrouwen beschamen. Welnu, om dergelijke misbruiken te vermijden, blijft ook in dit geval een tussenkomst van de vrederechter– op verzoek van iedere belanghebbende persoon of ambtshalve – te allen tijde mogelijk.

De vrederechter kan zich uitspreken over de uitvoering van de lastgeving en eventueel een beschermingsmaatregel bevelen die de volmacht geheel of gedeeltelijk beëindigt of daarbovenop komt (en dus een bewindvoerder aanstellen).

Het opstellen van een zorgvolmacht dient met de grootste omzichtigheid te gebeuren. U zal vandaag immers bepalen aan wie u het beheer van uw vermogen toevertrouwd indien u zelf uw zaken niet meer kan beredderen. Het is bijgevolg dan ok van groot belang dat u voor het opstellen van een zorgvolmacht beroep doet op een specialist die samen met u de verschillende mogelijkheden doorneemt alvorens een definitieve zorgvolmacht op te maken.

______________________________________________________________

Wat is het duo-legaat ?

Door Bruno Ferrier & Anouck Lejeune, Puilaetco Dewaay Private Bankers

28/6/2017

Iedereen weet dat de successierechten in België over het algemeen hoog zijn. Vooral het nalaten van vermogen aan andere erfgenamen dan in rechte lijn of tussen echtgenoten/samenwonende partners, komt deze “verre” erfgenamen vaak duur te staan.  

Het maximumtarief bedraagt voor deze erfgenamen immers 65% in het Vlaamse Gewest terwijl dat zelfs oploopt tot 80% in het Brussels en Waals Gewest.  Volledigheidshalve merken wij op dat enkel het Vlaamse Gewest feitelijk samenwonenden gelijkstelt met echtgenoten. Concreet betekent dit dat in het Waalse en het Brusselse Gewest tussen feitelijk samenwonenden het tarief van 80% van toepassing is.

Wij illustreren dit aan de hand van een concreet voorbeeld :

Mark woont in Wallonië en heeft een zoon, Thomas, uit een vorig huwelijk. Zijn vermogen wordt op 400 000 EUR geschat (100 000 EUR voor de gezinswoning en 300 000 EUR aan banktegoeden). 

Mark heeft een testament waarin hij het grootst beschikbaar deel aan Nathalie nalaat, zijn levensgezellin, met wie hij samenwoont zonder een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.  Iedere erfgenaam ontvangt dus 200 000 EUR.  Bij het overlijden van Mark zullen volgende successierechten verschuldigd zijn :

 

Situatie zonder duo-legaat (Waals Gewest)

 

Bruto-erfdeel

Successierechten

Belastingdruk

Netto-erfdeel

Thomas

€ 200 000

€ 16 125

8%

€ 183 875

Nathalie

€ 200 000

€ 138 125

69%

€ 61 875

Totaal

€ 400 000

€ 154 250

38,5%

€ 245 750

 

Hoe de successiefactuur verlagen?

Welnu, door het opstellen van een testament en gebruik te maken van de techniek van het ‘duolegaat’ kunt u de successiefactuur gevoelig verlagen.

In dit kader volstaat het een legaat vrij van successiebelasting toe te kennen aan de erfgenaam die tegen het hoogste tarief belast wordt terwijl de successiebelasting, verschuldigd over dit legaat, ten laste wordt gelegd van een erfgenaam die minder zwaar belast wordt.

De algemene legataris draagt bijgevolg zijn eigen successiebelasting maar tevens die van de bijzondere legataris.  Om de last betreffende de betaling van de successiebelasting te compenseren, ontvangt de algemene legataris een bijkomend kapitaal.

Deze mogelijkheid vloeit voort uit art. 64, 2de lid W.Succ. [1], volgens hetwelk “kan niet beschouwd worden als legaat (lees “is niet belastbaar”), … de last opgelegd aan de erfgenamen, legatarissen of begiftigden om de rechten en kosten verbonden aan een aan een andere persoon gedaan legaat te dragen.

Terug naar ons voorbeeld :  Mark vermaakt in zijn testament zijn woning en inboedel aan Nathalie (100 000 EUR) en stelt haar vrij van successierechten. Thomas erft de banktegoeden (300 000 EUR), maar met de last om de totaliteit van de successierechten te betalen. Bij het overlijden van Mark zullen de volgende successierechten moeten worden betaald :

 

 

 

 

 

Situatie met duo-legaat (Waals Gewest)

 

Bruto-erfdeel

Successierechten

Belastingdruk

Netto-erfdeel

 

Thomas

€ 300 000

€ 38 250

12,75%

 

€ 203 625

(€ 100 000)

 € 58 125

58,1%

Nathalie

€ 100 000

€ 0

0%

€ 100 000

Totaal

€ 400 000

€ 96 375

24,1%

€ 303 625

 

Het duo-legaat geeft aanleiding tot een besparing van successierechten t.b.v. 57 875 EUR, terwijl Nathalie en Thomas elk een financieel voordeel hebben ten bedrage van respectievelijk 38 125 EUR en 19 750 EUR.

Het duo-legaat en liefdadigheidsinstellingen

Het duo-legaat kan eveneens soelaas bieden indien men geen bloedverwanten in opgaande/neergaande lijn of echtgeno(o)t(e) (of daarmee gelijkgestelde) heeft.

In casu worden de verre verwanten of derden aangesteld als bijzonder legataris terwijl een liefdadigheidsinstelling aangesteld wordt als algemeen legataris.

Het tarief voor de liefdadigheidsinstellingen bedraagt in Vlaanderen steeds 8,5%, ongeacht of het gaat over een VZW, Stichting van Openbaar nut of een privéstichting.  In Wallonië is dat slechts 7% terwijl het Brussels Gewest een tarief van 12,5% kent indien het een VZW betreft die een federale erkenning heeft gekregen, zonder die erkenning bedraagt het tarief 25%.

Luc, vrijgezel zonder kinderen en woonachtig in Vlaanderen, wil bij testament een bedrag van 500 000 Euro aan zijn neef Johan nalaten.  Bij het overlijden van Luc zal Johan 305 000 Euro aan erfbelasting betalen, oftewel 61%. Concreet betekent dit dat Johan een netto-legaat ten bedrage van 195 000 Euro ontvangt.

Luc beslist een testament op te maken en gebruik te maken van het principe van het duo-legaat :

Ø  toebedeling van een netto-legaat aan Johan (bijzondere legataris) terwijl

Ø  de VZW (algemene legataris) een bijkomend kapitaal zal ontvangen met de last om de erfbelasting te betalen op zijn legaat en op het legaat aan de bijzondere legataris.

Het goede doel dat werd aangesteld als algemeen legataris van de nalatenschap van Luc, heeft een dubbele verplichting : enerzijds dient zij een deel vrij van erfbelasting door te storten aan Johan (zijnde 241 200 Euro) en anderzijds moeten zij de erfbelasting betalen op het bovenstaand legaat (136 780 Euro), alsook op hun eigen legaat (21 998 Euro).

 

Uit hetgeen voorafgaat, kan men afleiden dat de techniek van het duolegaat een drievoudig voordeel oplevert : 1° de totale som van de erfbelasting vermindert (158 778 Euro in plaats van 305.000 Euro); 2° de erflater steunt een goed doel (100 022 Euro); en 3° Johan erft een hoger nettobedrag (241 200 Euro in plaats van 195.000 Euro).

Het moge duidelijk zijn dat de toepassing van het duo-legaat ervoor zorgt dat iedereen wint, behalve de fiscus.   Om die reden meent de belastingadministratie dat er fiscaal misbruik is als er, na de berekening van de last, geen substantieel voordeel voor de VZW is.  Voorzichtigheid is dan ook geboden.

Tot slot nog dit : de effectieve uitvoering van het testament én het duo-legaat is maar zeker op datum van overlijden én mits aanvaarding van het algemeen legaat door de liefdadigheidsinstelling.

Zou het bijzonder legaat bijvoorbeeld te groot zijn zodat er voor de algemene legataris (bijna) niets overblijft, of zou de nalatenschap (grotendeels) bestaan uit illiquide activa (zoals vastgoed of aandelen van een vennootschap) dan kan het goede doel afstand doen van de nalatenschap.  In dat geval zal men niet meer van een duolegaat kunnen spreken en zal de bijzondere legataris de successierechten tegen het minst voordelige tarief zelf moeten dragen.

U merkt het, bij het opmaken van een duo-legaat dient men nauwkeurig tewerk te gaan.  De tussenkomt van specialisten is dan ook geen overbodige luxe.


[1] Voor het Vlaamse Gewest : art. 2.7.1.0.10 en 2.7.3.2.13 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

__________________________________

Samenwonen of huwen ? Deel II

Door Anouck Lejeune & Martin Desimpel, Puilatco Dewaay Private Bankers

31/5/2017

In de vorige bijdrage werd een overzicht gegeven van de gevolgen en aandachtspunten van een feitelijke dan wel wettelijke samenwoning. Vandaag gaan wij dieper in op de verschillende mogelijkheden die u heeft als u in het huwelijk wenst te treden.

Welnu, het grote voordeel van een huwelijk is dat er reeds veel door de wet zelf is geregeld (itt feitelijke of wettelijke samenwoning).

Eerst en vooral is er het primair stelsel dat van toepassing is op alle huwelijken, ongeacht het gekozen huwelijksstelsel. Het primaire stelsel omvat niet alleen beschikkingen van persoonlijke aard (verplichting tot samenwonen, getrouwheid, bijstand en hulp) maar ook van vermogensrechtelijke aard (bescherming van de gezinswoning, verplichting om in de schulden bij te dragen in functie van de mogelijkheden, …).

Daarnaast is er het secundair stelsel dat gekozen kan worden door de echtgenoten.

Er zijn twee grote stelsels : het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen)en het stelsel van zuivere scheiding van goederen.

Deze stelsels kunnen verder genuanceerd worden aan de hand van bijzondere bepalingen. Hierna staan we kort stil bij de verschillende stelsels.

Bij gebrek aan huwelijkscontract (of als er uitdrukkelijk voor wordt gekozen in een huwelijkscontract) is het wettelijk stelsel van toepassing. Dit stelsel voegt aan de twee eigen vermogens van de echtgenoten een derde toe: het gemeenschappelijk vermogen.

Het eigen vermogen van de echtgenoten is samengesteld uit de goederen waarvan elk van hen eigenaar was op het ogenblik van het huwelijk en de goederen verkregen bij wijze van schenking of erfenis tijdens het huwelijk.

Het gemeenschappelijk vermogen bestaat uit de inkomsten (en schulden) van beide echtgenoten, zoals wedden, tantièmes, dividenden, werkloosheidsuitkeringen, etc. Ook de inkomsten uit eigen goederen zijn gemeenschappelijk.

Als gevolg hiervan zal niet enkel het eigen vermogen maar tevens het gemeenschappelijk vermogen dienst doen als onderpand van eventuele schuldeisers.

Bovendien voorziet de wet in een vermoeden van gemeenschap: alle goederen (en schulden) waarvan het eigen karakter niet bewezen kan worden, zijn gemeenschappelijk.

Het wettelijk stelsel viseert de solidariteit tussen de echtgenoten en de samenwerking voor bepaalde beschikkingsdaden aangaande het gemeenschappelijk vermogen.

Beoogt u evenwel een strikte scheiding van de vermogens dan kan geopteerd (noodzakelijkerwijze met een huwelijkscontract) worden voor het stelsel van de scheiding van goederen, dat in principe slechts 2 vermogens kent namelijk het eigen vermogen van elk der echtgenoten.

Kopen de echtgenoten iets samen aan dan is er sprake van een onverdeeldheid : beide echtgenoten hebben dezelfde rechten op een goed in verhouding tot hun respectievelijke bijdrage in de prijs.

Er bestaat ook een wettelijk vermoeden van onverdeeldheid ingeval het exclusief eigendomsrecht niet kan bewezen worden in hoofde van één der echtgenoten. In dit geval worden beiden echtgenoten geacht eigenaar te zijn en dit elk ten belope van de helft.

Met dit stelsel wordt meestal de nadruk gezet op de zelfstandigheid van de echtgenoten en de bescherming van het vermogen van een der echtgenoten tegenover de mogelijke schuldeisers van de andere[1].

Nu kan een zekere solidariteit ingebouwd worden in een dergelijk stelsel.

Bij voorbeeld zou aan het stelsel van zuivere scheiding van goederen een intern gemeenschappelijk vermogen toegevoegd kunnen worden. Dit betekent dat bepaalde bestanddelen van het eigen vermogen in deze “gemeenschap” gebracht worden maar dat voor het overige de regels van de scheiding van goederen blijven geldig (om een ontaarding van het stelsel te vermijden).

Ook het wettelijk stelsel kan gemoduleerd worden.

Wenst u alles te delen met uw echtgeno(o)t(e) dan kunt u de gemeenschap uitbreiden en kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen waar het grootste deel van de huidige en toekomstige goederen evenals de inkomsten zich bevinden in het gemeenschappelijk vermogen.

Er zijn wel twee eigen vermogens doch deze zijn eerder beperkt (bijvoorbeeld goederen gekregen via schenking of testament, gedaan/opgemaakt onder het uitdrukkelijk verbod om deze goederen in een gemeenschappelijk vermogen in te brengen).

Op het vlak van erfrecht zijn gehuwde personen, ongeacht het gekozen regime, steeds erfgenamen ten opzichte van elkaar. Bij een overlijden ontvangen zij in principe het vruchtgebruik op de nalatenschap van de eerststervende.

Bovendien beschikt de langstlevende der echtgenoten eveneens over een beschermd erfdeel, de zogenaamde reserve. Deze reserve bestaat uit het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap of tenminste het vruchtgebruik op de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad.

Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat de langstlevende der echtgenoten bij een overlijden in principe steeds recht heeft op het vruchtgebruik van de nalatenschap van de eerststervende, inclusief de in het verleden gedane schenkingen.

Welnu, aangezien een dergelijk gesplitst eigendomsrecht vruchtgebruik – blote eigendom niet altijd praktisch noch gewenst is in wedersamengestelde gezinnen laat de wet de kinderen uit een eerste huwelijk toeeen de omzetting van het vruchtgebruik in kapitaal of rente te vorderen, behalve voor wat de gezinswoning betreft.

Met dezelfde gedachtengang indien een van de echtgenoten een of meer afstammelingen heeft uit een vorige relatie, kunnen de echtgenoten dat erfrechtelijk vruchtgebruik beperken, met dien verstande dat het vruchtgebruik op de gezinswoning en het stofferend huisraad mag niet ontnomen.

Deze beperking van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtegenoot dient niet wederkerig te zijn doch vereist wel steeds de instemming van beide echtgenoten. Het moet trouwens vastgesteld worden bij huwelijkscontract of bij wijzigingsakte in het zogenaamde Valkeniersbeding.

Het Valkeniersbeding belet overigens niet dat een financiële bescherming van de langstlevende echtgeno(o)t(e) zou ingebouwd worden.

Gehuwde partners -en hun stiefkinderen- kunnen bovendien erven aan relatief gunstige tarieven. Afhankelijk van het Gewest bedraagt het maximumtarief 27% dan wel 30% en zijn er bijzondere regimes voorzien m.b.t. de vererving van de gezinswoning.

U ziet het al : zoals met alles in het leven is ook voor het aangaan van een duurzame relatie het advies “bezint eer ge begint” van toepassing.

[1] Let op het feit dat het primair huwelijkstelsel in de mogelijkheid voorziet voor een schuldeiser onder bepaalde voorwaarden om het vermogen van de niet contracterende echtgenoot aan te spreken.

__________________________________

Samenwonen of huwen ? Deel 1

Door Anouck Lejeune & Martin Desimpel

24/4/2017

Voor velen onder u stellen zich op een bepaald ogenblik in hun leven de prangende vraag : samenwonen of huwen met de liefde van mijn leven ?

De beslissing die men dan neemt, heeft vele gevolgen zowel op het vlak van de bescherming van de partner als op fiscaal vlak. Hierna gaan wij dieper in op de gevolgen van uw keuze om feitelijk dan wel wettelijk samen te wonen, om in een volgende bijdrage stil te staan bij de gevolgen van een huwelijk.

Feitelijke samenwoning

De feitelijke samenwoning is aan geen enkele formaliteit onderworpen. Bovendien zijn er geen rechten en plichten voorzien tussen feitelijke samenwoners op het vlak van eigendom en betaling van schulden.

Iedere samenwoner blijft eigenaar van zijn/haar goederen. Kopen de partners samen iets aan dan is er sprake van een onverdeeldheid : de rechten van beide partners staan in verhouding tot hun repsectievelijke bijdrage in de prijs.

Ook de inkomsten blijven eigen, zodoende zal elke partner een afzonderlijke aangifte in de Personenbelasting moeten indienen.

Deze onafhankelijkheid heeft echter ook zijn prijs : u bent immers op geen enkele manier beschermd, noch tijdens het samenleven (o.a. hulp en bijstand) noch bij de beëindiging ervan door scheiding (bijv. alimentatie) of overlijden.

Zo kan de partner die eigenaar is van de gezinswoning alleen over het lot ervan beslissen, meer nog, in geval van een “scheiding” zal de andere partner gedwongen kunnen worden om de gezinswoning te verlaten.

Wil men hier aan verhelpen dan is het raadzaam om een samenlevingscontract op te stellen waarin één en ander wordt vastgelegd.

Belangrijk om te weten is dat feitelijk samenwonende partners geen erfgenamen van elkaar zijn, laat staan dat de feitelijk samenwonende partner op enig ogenblik beschermd wordt tegen de erfgenamen van de eerststervende.

Mocht u een testament hebben opgesteld en heeft u meer dan één jaar een gemeenschappelijke huishouding gevoerd, dan zal u voor de Erfbelasting in het Vlaamse Gewest gelijkgesteld worden met gehuwden (max.tarief = 27% en vrijstelling gezinswoning). Stiefkinderen worden ook gelijkgesteld aan erfgenamen in rechte lijn.

Het Waals en het Brussels Gewest daarentegen beschouwen de feitelijk samenwonende én hun stiefkinderen als vreemden met tarieven tot max. 80% tot gevolg.

Wettelijke samenwoning

Er is sprake van een wettelijke samenwoning als men een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd voor de ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente waar men woont.

Eénieder kan een dergelijk verklaring afleggen, zolang men op het ogenblik van het afleggen van voormelde verklaring maar niet gehuwd is.

Vanaf het ogenblik waarop u de verklaring heeft ondertekend, treedt een beperkte wettelijke bescherming in werking. Zo wordt o.a. voorzien in een bescherming van de gezinswoning (die voortaan kan verkocht of gehypothekeerd worden mits instemming van de wettelijke samenwonende partner) en dient men bij te dragen in de kosten van de samenwoning in functie van de mogelijkheden. Maar er is dan weer geen –wettelijke- verplichting tot samenwoning noch een onderhoudsverplichting.

Wenst men een grotere bescherming in te bouwen dan is het raadzaam om een samenlevingscontract op te stellen. In voorkomend geval moet het een notarieel contract betreffen dat vervolgens zal opgenomen worden in het Centraal Register.

Algemeen gelden de principes van zuivere scheiding van goederen.

U kan, in uw samenlevingscontract, ook een soort beperkt gemeenschappelijk vermogen creëren alwaar u bijvoorbeeld de gezinswoning inbrengt. Een dergelijke inbreng gaat wel gepaard met een fiscale kost van 10% of 12,5% alnaargelang het Gewest. Verder kan uitgewerkt worden wie instaat voor de betaling van welke kosten, op welke wijze het beheer van de goederen wordt geregeld, …

Daarenboven kan u eveneens bepalen wat er zal gebeuren in geval van “scheiding”. Zo kan voorzien worden in een (in de tijd beperkte) onderhoudsuitkering en kan een verdelingsregeling uitgewerkt worden i.g.v. ongelijke financiering van bepaalde (onroerende) goederen.

Mocht één van beide partners komen te overlijden, is er wel een erfrecht voorzien ten voordele van de langstlevende. Deze krijgt immers het vruchtgebruik –of het recht op de huur- van de “gezinswoning” en de daarin aanwezige huisraad. Maar de wettelijk samenwonende partner is geen reservatair erfgenaam en kan dan ook onterfd worden.

Wenst u het erfrecht van uw partner uit te breiden dan kan dit maar hiervoor moet een testament opgemaakt worden en dient men rekening te houden met het beschermd deel van uw reservataire erfgenamen.

In alle drie de Gewesten wordt de wettelijk samenwonende partner voor de Erfbelasting volledig gelijkgesteld met de echtgenoot (tarieven én vrijstelling gezinswoning). Stiefkinderen worden gelijkgesteld met gewone kinderen. De gelijkschakeling geldt ook als de natuurlijke ouder reeds vooroverleden is weliswaar op voorwaarde dat hij/zij nog steeds wettelijk samenwonend (of gehuwd) was op het ogenblik van diens overlijden.

__________________________________

Genieten van uw pensioen in het zonnige zuiden

Door Nils De Vriendt & Bruno Ferrier, Puilaetco Dewaay Private Bankers

16/3/2017

Velen onder ons dromen van een pensioen in het warme Zuiden. Het leven is daar relax en vaak ook goedkoper. Maar de vraag die zich vooral opdringt : Levert een emigratie naar Frankrijk, Spanje of Portugal mij ook een fiscaal voordeel op wanneer ik voor de uitkering van mijn groepsverzekering emigreer?

 1. Belgische fiscale gevolgen van de uitkering van een pensioenkapitaal

Welnu, in België is het kapitaal, uitgekeerd uit uw groepsverzekering(en) opgebouwd tijdens uw beroepsloopbaan als loontrekkende, onderworpen aan verschillende inhoudingen.

Zo is er een Riziv bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 2%. Daarnaast zal de verzekeraar of de pensioeninstelling bij uitkering ook nog bedrijfsvoorheffing inhouden.

Het tarief van de bedrijfsvoorheffing op het kapitaal opgebouwd via premiestortingen van de werkgever is afhankelijk van uw leeftijd bij uitkering. Het toepasselijk tarief op het kapitaal opgebouwd door eigen premies hangt af van de datum van premiestorting.

Leeftijd bij uitkering PREMIES WERKGEVER ​ EIGEN PREMIES
Niet wettelijk (vervroegd) gepensioneerd wettelijk (vervroegd) gepensioneerd Voor 1/1/1993 Vanaf 1/1/1993
​60 ​20,19% 16,66% 16,66% ​10,09%
​61 ​18,17%
​62 tot 64 16,66​%
​65 ​ 10,09% (indien effectief actief tot
wettelijke pensioenleeftijd), anders 16,66%

Verhuist u echter naar Frankrijk, Spanje of Portugal voor de uitkering van de kapitalen dan bekijkt u best vooraf welke van deze inhoudingen nog kunnen.

2.              RIZIV en solidariteitsbijdragen in strijd met Europees recht.

Het Hof van Justitie oordeelde op 26 oktober 2016 dat de RIZIV bijdrage en solidariteitsbijdrage strijdig is met de Europese regels indien u op het ogenblik van uitbetaling sociaal verzekerd bent in een andere lidstaat van de EER dan België. Hierdoor kunnen deze niet langer.

Hield de verzekeraar of de pensioeninstelling deze toch nog in dan kan u mits bewijs dat u sociaal verzekerd was in een andere lidstaat van de EER de terugbetaling vragen van deze onterechte inhouding.

3.              Bedrijfsvoorheffing

Als u verhuist naar het buitenland dan wordt een pensioenkapitaal uit een groepsverzekering personeel uitgekeerd na deze verhuis in principe toch nog belast in België. Dat komt door de zogenaamde emigratieclausule die stelt dat het pensioenkapitaal wordt geacht te zijn uitgekeerd voor de verhuis uit België naar het buiteland.

Aangezien deze clausule in strijd is met het Europees recht, werd deze door België aangepast zodat ze nog enkel geldt bij overbrenging van de fiscale woonplaats naar een land buiten de EER. Maar als u verhuist uit België naar een andere EER land zoals Frankrijk, Spanje of Portugal dan geldt deze clausule dus niet meer en moet u in het dubbelbelastingverdrag tussen België en deze landen nagaan of België nog inkomstenbelasting kan heffen.

3.1. Geen bedrijfsvoorheffing na verhuis naar Frankrijk, Portugal of Spanje

Volgens het dubbelbelastingverdrag tussen België en respectievelijk Frankrijk, Portugal en Spanje kan enkel het land waar u effectief woont op het ogenblik van de uitbetaling van uw pensioenkapitaal uit een vorige dienstbetrekking het kapitaal belasten.

M.a.w. indien u zich in respectievelijk Frankrijk, Portugal of Spanje vestigt, zal enkel Frankrijk, Portugal of Spanje het uitbetaalde kapitaal van uw groepsverzekering personeel kunnen belasten. De verzekeringsonderneming of de pensioeninstelling mag dan geen bedrijfsvoorheffing inhouden. U moet wel nog verplicht een woonplaatsattest voorleggen dat uitgaat van de Franse, Portugese of Spaanse fiscale autoriteiten.

Ook zult u zich vooraf moeten uitschrijven uit het bevolkingsregister van de Belgische gemeente waar u voor uw verhuis verbleef. Zoniet wordt u vermoed nog Belgisch inwoner te zijn.

3.2.         Maar vermijdt u ook belasting in de nieuwe woonstaat?

In Frankrijk bent u belasting verschuldigd. Dit gebeurt aan het normale progressieve tarief (0% – 45%) onder de rubriek “traitement et salaires” op de bruto uitkering verminderd met o.a. een abattement van 10%, geplafonneerd tot € 3 711. Onder bepaalde voorwaarden kan u wel aanspraak maken op een gunstiger fiscaal regime.

Bij uitkering na verhuis naar Spanje is uw kapitaal onderworpen aan de progressieve tarieven van doorgaans 19% opklimmend tot 45%. Wel zijn er bepaalde aftrekposten en is het uiteindelijke tarief afhankelijk van de Autonome Regio waar u zich vestigt.

Verhuist u naar Portugal dan is de uitkering –na aftrek van bepaalde bedragen- in principe onderworpen aan de progressieve tarieven (14,5% – 48%), eventueel te verhogen met een surtaxe van 2,5% of 5%, afhankelijk van de omvang van uw netto-inkomsten in desbetreffend jaar.

Onder bepaalde voorwaarden kan u echter aanspraak maken op het gunstige regime van “Non Habitual Resident». Dit geldt voor een periode van 10 jaar en leidt tot een fiscaal gunstige behandeling. Zo zijn buitenlandse pensioenen vrijgesteld van Portugese inkomstenbelasting indien het werd al belast in België op basis van het dubbelbelastingverdrag of het niet afkomstig is uit een Portugese bron.

4.              Besluit

Door te verhuizen naar Frankrijk, Spanje of Portugal kan u de Belgische inhoudingen op het kapitaal uit uw groepsverzekering personeel afschudden. Maar of u ook effectief minder belasting betaalt, gaat u best verder na met een Franse, Spaanse of Portugese fiscaal expert.

_____________________________________________________________

Fiscaal, burgerlijk en vennootschapsrecht: De verwachte hervormingen in 2017?

Door Martin Desimpel, Senior Wealth Planner, Puilaetco Dewaay Private Bankers

13/2/2017

In haar algemene politieke nota van 3 november laatstleden heeft de regering twee hervormingen aangekondigd die onze aandacht getrokken hebben. Aangezien de huidige legislatuur in 2018 eindigt, zouden de wetgevende initiatieven betreffende deze hervormingen in de loop van 2017 moeten worden ingediend.

Het Burgerlijk Wetboek, de Godot van de hervormingen

De hervorming van het Burgerlijk Wetboek, die in de loop der tijd de Godot van de wettelijke hervormingen geworden is, zou wel degelijk kunnen worden doorgevoerd.

Om het hoofd te bieden aan de toenemende discrepantie tussen de huidige maatschappelijke werkelijkheden en de bepalingen van het Wetboek, waarvan sommigen nog ontleend zijn aan beschouwingen die van meer dan twee honderd jaar geleden dateren, werd een belangrijke hervorming voorbereid die leidde tot de indiening van een eerste wetsvoorstel in 2013. Bij gebrek aan consensus binnen de partijen die destijds aan de macht waren, is het ontwerp zonder gevolg gebleven en de volledige hervorming kwam vast te zitten. Een nieuw wetsvoorstel dat in december 2014 ingediend werd, kende even weinig succes.

Sindsdien werden de werkzaamheden opnieuw aangevat en ze zouden op termijn moeten leiden tot een grondige wijziging van het Burgerlijk Wetboek.

Van alle aspecten van deze ambitieuze hervorming benadrukken wij de wijzigingen van het familiaal vermogensrecht, het successierecht, het relatievermogensrecht; de invoering van bepalingen die een aangepaste vermogensregeling voor kwetsbare of zorgkinderen toelaten en het in aanmerking nemen van het sociaal ouderschap[1].

Op erfrechtelijk vlak wordt er nagedacht over een verhoging van het beschikbaar deel[2] en over de mogelijkheid om erfovereenkomsten te sluiten (vandaag in beginsel verboden), en dit teneinde meer vrijheid inzake aanwijzing van erfgenaam te bieden.

Het vennootschapsrecht, vereenvoudiging als optie

In de regeringsnota wordt eveneens vermeld dat de hervorming van het vennootschapsrecht gericht is op de volgende principes-motoren: de afschaffing van het historische onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden, de integratie van het verenigingsrecht[3] in het Wetboek van Vennootschappen en de beperking van het aantal vennootschapsvormen.

Er zou dus geen onderscheid meer moeten zijn tussen burgerlijke en handelsvennootschappen, en verenigingen en stichtingen zouden economische activiteiten in hoofdzaak kunnen voeren (met, uiteraard, behoud van het verbod van heruitkering). Eénzelfde insolventierecht zou op om het even welke onderneming toepasselijk zijn[4].

De weerhouden vennootschapsvormen zouden zijn: de gewone vennootschap (overgenomen van de maatschap) die varianten kan hebben, de naamloze vennootschap die, per definitie, voor grote en beursgenoteerde ondernemingen bestemd is, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die flexibeler is dan in haar huidige vorm[5] en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Conclusie

Deze hervormingen zouden moeten beantwoorden aan de verwachtingen van een groot deel van de praktijkbeoefenaars en de burgers. Gezien hun omvang moet er voor een vertraging worden gevreesd. « Wie veel begeert, veel ontbeert », zegt het spreekwoord. Laat ons hopen dat dit niet het geval is.

[1] Om meer bepaald te beantwoorden aan de behoeften die eigen zijn aan nieuw samengestelde gezinnen.

[2] Ofwel het deel van het vermogen van de nalatenschap waarover een persoon vrij kan beschikken zonder afbreuk te doen aan de rechten die de wet aan sommige erfgenamen voorbehoudt.

[3] VZW’s, IVZW’s, stichtingen en, nieuwigheid, feitelijke verenigingen.

[4] Vandaag zijn enkel de handelsvennootschappen onderworpen aan de faillissementswet.

[5] Er is met name sprake van een schrapping van het maatschappelijk kapitaal voor BVBA’s.

_________________________

Generation skipping … iets voor u? Deel II

Door Anouck Lejeune & Stéphanie Vannieuwenhuyse, Puilaetco Dewaay Private Bankers

9/1/2017

In onze vorige bijdrage gingen we reeds uitgebreid in op de techniek van generation skipping. Kort samengevat kan worden gesteld dat de techniek van generation skipping, waarbij de kleinkinderen rechtstreeks van de grootouders erven, aan twee actuele verzuchtingen tegemoet komt. De vergrijzing zorgt er immers voor dat kinderen op steeds latere leeftijd van hun ouders erven en de daaropvolgende vererving (van grootvader naar kind, van kind naar kleinkind) impliceert ook twee maal de verschuldigdheid van erfbelasting.

Via generation skipping kunnen de grootouders hun kleinkinderen het financiële duwtje in de rug geven op het moment dat zij dit echt nodig hebben zoals bij het stichten van een gezin of de aankoop van een eerste woning. Er zal slechts één maal erfbelasting verschuldigd zijn en gezien dit een belasting aan progressieve tarieven is levert dit een bijkomend voordeel. . Erfgenamen in rechte lijn (dus zowel kinderen als kleinkinderen) betalen immers per hoofd op hun netto aandeel in de nalatenschap en nog eens opgesplitst over het roerend en onroerend vermogen. Gezien er vaak méér kleinkinderen dan kinderen zijn, wordt de koek zo in meer stukjes verdeeld en valt men in de lagere belastingschijven.

In onze vorige bijdrage bespraken we hoe de kinderen de nalatenschap konden verwerpen t.v.v. de kleinkinderen. Er zal hierdoor slechts één maal erfbelasting verschuldigd zijn maar de verschuldigde belasting moet minimaal evenveel bedragen als deze die moest geheven worden ingeval van aanvaarding van de nalatenschap door de kinderen.

De techniek van het “ik-opa testament” kent deze begrenzing niet. Met een “ik-opa testament” stelt de grootouder bij testament zijn kinderen aan als algemene legatarissen (zij krijgen de volledige nalatenschap) onder de last om een nominaal bedrag aan de kleinkinderen te betalen. De kleinkinderen krijgen op die manier een schuldvordering op hun ouders, die zij evenwel slechts kunnen opeisen bij het overlijden van deze ouder. Zodoende kan een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden. De kinderen zullen erfbelasting betalen op hetgeen zij erven onder aftrek van het bedrag dat de kleinkinderen erven. De kleinkinderen betalen erfbelasting op de omvang van de schuldvordering. Bij het tweede overlijden, nl. van de kinderen, zal enkel erfbelasting verschuldigd zijn op het actief minus de schuldvordering.

Grootouders kunnen echter slechts beschikken ten voordele van hun kleinkinderen ten belope van het beschikbaar deel. De reserve –zijnde een onaantastbaar gedeelte van het vermogen van de overledene dat de wet aan bepaalde erfgenamen voorbehoudt -, dient immers te worden gerespecteerd. In geval van 2 kinderen bedraagt de reserve van elk kind (aktueel) 1/3 wat impliceert dat grootvader slechts over 1/3 van zijn vermogen kan beschikken ten voordele van zijn kleinkinderen.

Let wel : het Napoleontisch systeem van de reserve is niet meer geijkt op de huidige samenleving. Daarom zou de toekomstige hervorming van het Burgerlijk Wetboek potentieel meer manoeuvreer-ruimte bieden door onder meer te voorzien in een beperking van de reserve tot de helft van de fictieve massa (zijnde de nalatenschap verhoogd met de gedane schenkingen door de overledene).

Laten we dit alles eens illustreren aan de hand van een voorbeeld (we nemen de zelfde casus als in onze vorige bijdrage). Stel: grootvader heeft 2 kinderen, die elk op hun beurt 2 kinderen hebben. Zijn roerend vermogen bedraagt 1 000 000 Euro.

Indien grootvader geen actie onderneemt en overlijdt, zal de totale Erfbelasting in hoofde van zijn kinderen 174 000 Euro (87.000×2) bedragen.

Daarboven zouden er nog 62.370 Euro extra moeten betaald worden indien de nalatenschap van de grootvader (na betaling van de bij dit eerst overlijden verschuldigde erfbelasting) aan zijn kleinkinderen zou toekomen ingevolge het overlijden van hun ouder. De totale factuur na die opeenvolgende overlijdens komt neer op 236 340 Euro.

Maar grootvader kan een “ik-opa testament” opstellen waarbij hij zijn twee kinderen als algemene legatarissen aanstelt waardoor hij hen het geheel van zijn vermogen legateert. Grootvader legt hen echter de last op om aan elk van hun respectievelijke kinderen, zijn kleinkinderen, een welbepaald bedrag uit te keren.

Rekening met de (aktueel) door de wet aan de kinderen voorbehouden erfrechten (hun reserve), kan grootvader een bedrag van maximaal 83 333 Euro (de last) toebedelen aan elk van zijn kleinkinderen.

Als grootvader overlijdt, betalen beide kinderen Erfbelasting op het netto-erfdeel dat zij verkrijgen het weze 333.334 Euro per kind (elk de helft van 1 000 000 Euro verminderd met de last van 333 332 Euro (4 * 83 333 euro)). De kinderen betalen 84 000 Euro (42.000×2) Erfbelasting. De 4 kleinkinderen erven elk een shuldvordering ten belope van 83 333 Euro en betalen hierover elk 4 500 Euro Erfbelasting. Bij een ik-opa testament bedraagt de totale Erfbelasting bij het overlijden van opa 102 000 Euro. Bij het daaropvolgende overlijden van de kinderen, wordt de schuldvordering aan de kleinkinderen uitbetaald. Elk kleinkind ontvangt 83 333 Euro waarover zij geen Erfbelasting meer moeten betalen en 145.667 Euro (de helft van 333.334 euro na betaling van de erfbelasting verschuldigd bij het overlijden van de grootvader) waarop elk kleinkind 10.110 Euro erfbelasting zal moeten betalen. In totaal bedraagt de Erfbelasting bij een ik-opa testament 142 440 Euro, hetgeen een besparing oplevert van 91 900 Euro (236 340 – 144 440 Euro).

Door het gebruik van een last kan er eveneens in een clausule worden voorzien voor eventuele ongeboren kleinkinderen. Zo kan aan de kinderen een last worden opgelegd om een bedrag te betalen aan eventueel nog niet geboren kleinkinderen.

Het moge duidelijk zijn dat er geen globale en unieke oplossing bestaat aangezien iedere situatie verschillend is. Men moet bijzonder aandachtig zijn onder meer als één of meerdere van de kleinkinderen minderjarig zijn. U laat zich bij voorkeur dan ook bijstaan door een specialist bij het uitwerken van uw planning.

__________________________________

Generation skipping … iets voor u? Deel I

Door Anouck Lejeune & Stéphanie Vannieuwenhuyse, Puilaetco Dewaay Private Bankers

17/11/2016

Waarom generation skipping ?

Door de toenemende vergrijzing van de bevolking erven kinderen op steeds latere leeftijd van hun ouders. Vaak hebben zij op dat moment echter al een eigen vermogen opgebouwd en is er minder behoefte aan een erfenis. De kleinkinderen daarentegen staan op dat moment voor de grote uitdagingen in hun leven: aankoop van een woning, stichten van een gezin. Voor hen is een financieel duwtje in de rug welgekomen.

Daarbovenop wordt veelal twee maal erfbelasting betaald over dat vermogen van de grootouders: één maal door de kinderen en bij hun respectieve overlijden een tweede maal door de kleinkinderen.

Stel : grootvader heeft 2 kinderen, met elk op hun beurt 2 kinderen. Zijn roerend vermogen bedraagt 1.000.000 Euro.Bij overlijden van grootvader betalen zijn 2 kinderen samen 174.000 Euro Erfbelasting. Bij het daaropvolgend overlijden van de kinderen betalen de vier kleinkinderen samen 62.340 Euro Erfbelasting. Dit betekent een totale belastingfactuur van 236.340 Euro.

In rechte lijn (tussen ouders – kinderen – kleinkinderen) wordt de progressieve Erfbelasting berekend per aandeel van elk van de erfgenamen. Door de nalatenschap over zo veel mogelijk erfgenamen te verdelen kan men de progressiviteit van de Erfbelasting doorbreken en zo een aanzienlijke besparing realiseren. De techniek van generation skipping, waarbij men de kleinkinderen reeds in de planning betrekt, is net op dit idee gestoeld.

Welke zijn de verschillende mogelijkheden?

Een eerste mogelijkheid bestaat erin dat de kinderen de nalatenschap verwerpen. Sedert 2013 is het immers mogelijk op deze wijze het erfdeel van uw kind toe te laten komen aan uw kleinkinderen.

Drie nadelen werpen zich wel op. Vooreerst bent u afhankelijk van de goodwill van uw kinderen want zij dienen de beslissing tot verwerping te nemen. Daarnaast is het een “alles of niets” oplossing, de verwerping is niet te beperken tot een deel van de erfenis. De Erfbelasting zal alsnog verschuldigd zijn maar dan tussen grootvader en kleinkinderen.

Het voordeel is echter dat de kleinkinderen de financiële middelen ontvangen op een ogenblik waarop zij deze daadwerkelijk nodig hebben. Verder wordt slechts 1 maal Erfbelasting betaald met de beperking dat de verschuldigde Erfbelasting niet minder mag bedragen dan wanneer de kinderen hadden geërfd.

In bovenstaand voorbeeld betekent dit dat door de 4 kleinkinderen verschuldigde Erfbelasting bij overlijden van de grootouders 174.000 Euro zal bedragen, een besparing van 78.000 Euro.

Indien u niet afhankelijk wenst te zijn van de wil van uw kinderen kan u opteren voor een testament. . U kan voorzien bij testament in een (beperkt) legaat aan uw kleinkinderen of opteren voor het zogenaamde “ik-opa” testament (hier gaan we in een volgende bijdrage op in). Een testament ten voordele van de kleinkinderen wordt echter beperkt door het reservatair gedeelte van uw kinderen, hun bij wet voorbehouden deel. Hier kan men niet van afwijken, slechts over het beschikbaar deel kan men vrij beschikken.

De respectieve reserve en beschikbaar deel zijn afhankelijk van het aantal kinderen. In ons voorbeeld is de reserve van de kinderen 2/3de van de fictieve massa (nalatenschap + de in het verleden gedane schenkingen – de kosten). Over1/3de van uw vermogen kunt u dus bij wijze van testament vrij beschikken ten voordele van de kleinkinderen.

Bovenstaande beperking, nl. dat de fiscus niet mag worden benadeeld, is bij beschikking per testament niet van toepassing. Een testament is te allen tijde herroepbaar zodat u steeds uw successieplanning kunt wijzigen in functie van de noden van uw familiale situatie.

We wensen u wel attent te maken op het feit dat voor de aanvaarding van uw nalatenschap door minderjarige kleinkinderen steeds de toestemming van de Vrederechter nodig zal zijn. Zoals aangestipt zal uw nalatenschap overigens ook voldoende groot moeten zijn m.o.o. de reserve van uw kinderen.

In onze volgende bijdrage, generation skipping deel 2, gaan we verder in op de mogelijkheden om uw kleinkinderen bij uw successieplanning te betrekken.

__________________________________

Verkoop op lijfrente en vermogensplanning

Door Nils De Vriendt, Wealth Planning & Structuring, Puilaetco Dewaay Private Bankers

10/10/2016

De verkoop op lijfrente is de verkoop van een goed aan een koper die zich ertoe verbindt levenslang een rente te betalen aan de verkopers of aan de langstlevende van hen.

Meestal betaalt de koper een deel van de koopsom bij het verlijden van de akte. De rest van de werkelijke verkoopprijs wordt omgezet in een maandelijkse of driemaandelijkse rente. De rente wordt berekend o.b.v. de waarde van het goed en de vermoedelijke levensduur van de lijfrentegenieter zodat deze zeker de werkelijke verkoopprijs reflecteert. Bovendien wordt deze rente best geïndexeerd om rekening te houden met de inflatie. Wenst de verkoper in de woning te blijven wonen dan behoudt hij zich best het vruchtgebruik voor.

De verkoop op lijfrente van onroerend goed is onderworpen aan registratierechten van 10% indien het goed ligt in het Vlaams Gewest en 12,5% in de rest van België.

Waarom?

Er bestaan verschillende redenen. Zo kunnen gepensioneerden hun pensioen via verkoop op lijfrente verhogen met een aanvullend inkomen om te voorzien in hun levensbehoeften. De rente die de verkoper krijgt, wordt immers niet belast, behoudens indien ze is aangegaan ten laste van een in België of in het buitenland gevestigde onderneming of rechtspersoon. In voorkomend geval is de rente belastbaar aan een afzonderlijk tarief van 27% tenzij globalisatie met de overige inkomsten van de rentegenieter voordeliger is.

Maar soms wenst men, in het kader van vermogensplanning één van de erfgenamen te bevoordelen. In dit geval dient u steeds rekening te houden met de twee componenten van uw fictieve massa (= nalatenschap + in het verleden gedane schenkingen – kosten) : het reservataire gedeelte enerzijds en het beschikbaar deel anderzijds.

Reservataire erfgenamen zijn uw kinderen, echtgenote, wettelijk samenwonende partner en, in sommige gevallen, uw ouders. Zij genieten een wettelijk voorbehouden erfdeel, de reserve, waarover u niet vrij beschikken. Het beschikbaar deel daarentegen kan u geheel vrij aanwenden ten voordele van de éne of andere persoon (al dan niet erfgenaam).

De meest voorkomende wijze om één van uw erfgenamen te bevoordelen, bestaat erin om een schenking te doen buiten erfdeel. Hierdoor wordt de schenking eerst aangerekend op het beschikbaar deel van uw nalatenschap. Slechts wat bij schenkingen “buiten deel” dit beschikbaar deel overschrijdt, kan na uw overlijden door uw reservataire erfgenamen via vordering worden ingekort.

Wenst u hieraan te ontsnappen omdat u wenst dat een bepaald onroerend goed effectief slechts naar een bepaalde erfgenaam of een derde persoon gaat zonder inbrengverplichting of zonder risico op inkorting dan de verkoop op lijfrente soelaas bieden en een alternatief zijn voor een schenking van het onroerend goed.

Loopholes?

Om te voorkomen dat de lijfrente zou blijven voortduren doordat de lijfrentegenieter heel erg oud wordt – denk maar aan het legendarische geval van Jeanne Calment – kan u de lijfrente best ook koppelen aan een termijn van maximaal 20 of 25 jaar. Als de verkoper zich het vruchtgebruik voorbehoudt, zal deze dan wel na afloop van deze periode van 20 of 25 jaar in het goed kunnen blijven verder wonen maar u hoeft alvast geen rente meer te betalen.

Verder dient u er bij verkoop op lijfrente aan uw kinderen- en kleinkinderen, voor te zorgen dat de overige erfgerechtigden in de rechte lijn hun instemming via een tussenkomst in de verkoopakte. Enkel zo vermijdt u na uw overlijden onderlinge discussies tussen hen.

Tenslotte moet u op het vlak van successierechten (in Vlaanderen erfbelasting) uitkijken als u verkoopt tegen lijfrente aan (een tussenpersoon van) een erfgenaam of een persoon die u via testament begiftigt. Deze laatsten moeten dan in staat zijn om na uw overlijden te bewijzen dat er bij deze verkoop sprake was van een gelijkwaardige tegenprestatie die ook effectief werd uitgevoerd door hen.

Dit kan door aan te tonen dat de berekende en te betalen lijfrente bij het sluiten van verkoop gelijkwaardig was aan de waarde van het verkochte goed en rekening hield met de vermoedelijke levensduur van de lijfrentegenieter o.b.v. sterftetabellen en diens reële gezondheidstoestand.

Bovendien moeten ze bewijzen dat de rentes naderhand ook effectief werden betaald. Hierbij is het aanbevolen dit te bewijzen via rekeninguittreksels, die men bij voorkeur dan ook zorgvuldig bewaart. Kunnen ze dit immers niet bewijzen dat wordt de verkoop na uw overlijden beschouwd als een zogenaamd “fictief legaat”, waarop de koper successierechten verschuldigd is. Dit zou betreurenswaardig zijn.

_________________________

De juiste toepassing van de maatschap

12/9/2016

De oprichting van een maatschap wordt vaak voorgesteld in het kader van een successieplanning. Nochtans gaat het hier niet om een wonderoplossing. Meer nog, bij een verkeerd gebruik zullen de vooropgestelde doelstellingen zelfs niet bereikt worden.

Alvorens de voordelen aan bod te laten komen, is het van belang om de krijtlijnen van dit planningsinstument te bepalen.

De maatschap is een overeenkomst op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met eenzelfde doel. Het gaat om een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid waardoor de ingebrachte goederen in onverdeeldheid toebehoren aan de deelgenoten.

Waarom een maatschap oprichten?

Een maatschap kan nuttig zijn indien het de bedoeling is om een vermogen over te dragen naar de volgende generatie zonder het onmiddellijk ter beschikking te willen stellen.

Het klassieke geval is dat waarbij de ouders het vermogen dat ze wensen over te dragen aan hun kinderen inbrengen in een maatschap, waarbij behoud van controle in hoofde van de ouders voorzien wordt via het statutair zaakvoerderschap . Naderhand gaan ze over tot de schenking van hun deelgerechtigdheden, of van de blote eigendom ervan, aan hun kinderen. Zo worden de kinderen deelgenoot van de maatschap waarvan hun ouders statutair zaakvoerder zijn.

Tot afloop van het mandaat – meestal levenslang – van de zaakvoerders kunnen de kinderen niet tussenkomen in het beheer van de maatschap.

Hoe een maatschap oprichten?

Een maatschap komt tot stand wanneer verschillende partijen een overeenkomst afsluiten. Deze overeenkomst kan onderhands of via notariële akte worden opgesteld. Indien een onroerend goed wordt ingebracht in de maatschap is de tussenkomst van een notaris echter steeds vereist.

Het opstellen van de statuten is een cruciale stap teneinde een goed beheer te garanderen én tot een optimale overdracht van het vermogen te komen. In de statuten wordt o.a. melding gemaakt van het doel van de maatschap, de wijze van winstuitkeringen en de regels voor de overdracht van de delen van de maatschap maar worden tevens de zaakvoerders aangeduid en hun bevoegdhedenomschreven .

Belangrijk is ook om duidelijk te bepalen dat het doel van de maatschap van burgerlijke aard is en niet commercieel. Zo is de oprichting van een maatschap met als doel de promotie van vastgoed niet in overeenstemming met het burgerlijk karakter dat een maatschap moet hebben.

Welke goederen inbrengen in de maatschap?

Uiteraard kunnen roerende goederen zoals kunstcollecties, wagens of banktegoeden ingebracht worden in een maatschap. Dergelijke inbrengen brengen geen bijzondere fiscale verplichtingen met zich.

In geval van inbreng van een onroerend goed daarentegen is de registratie van de akte verplicht en dit kan onaangename fiscale gevolgen hebben.

Zo maakt de inbreng in een maatschap van een woning in principe een eigendomsoverdracht uit die onderworpen is aan een registratierecht van 10% (onroerend goed gelegen in Vlaanderen) of 12,5% (onroerende goederen gelegen in Brussel of Wallonië).

Indien de inbreng van een woning in een maatschap gebeurt door meerdere onverdeelde eigenaars zonder dat dit een verandering meebrengt van de verschillende aandelen van elke deelgenoot, is er evenwel geen eigendomsoverdracht zodat de inbreng onbelast iss.

De inbreng van roerende goederen in combinatie met de latere of bijkomende inbreng van een woning door een andere vennoot zal een onmiddellijke impact hebben op de eigendomsverhoudingen in de maatschap waardoor dan weer wel registratierechten (van 10% of 12,5%) verschuldigd zijn.

Tenslotte komt iedere latere overdracht van deelgerechtigdheden van een maatschap die onroerende goederen bezit neer op een overdracht van onroerend goed. Als het bijvoorbeeld gaat om een verkoop aan een medevennoot of een derde zal deze overdracht aanleiding geven tot de betaling van registratierechten. Tussen medevennoten geldt een tarief van 1% (2,5% in Vlaanderen) terwijl tussen derden het tarief van 10% of 12,5% geldt. In geval van schenking zijn onroerende schenkingsrechten verschuldigd.

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, kan de opportuniteit van van de maatschap in vraag gesteld worden indien het de planning van een onroerend vermogen betreft.

Hoe gebeurt de successieplanning?

Op zich zal de loutere oprichting van de maatschap de erfbelasting niet verminderen aangezien er geen overdracht van het vermogen plaatsvindt.

Het is pas door de daaropvolgende schenking van de delen van de maatschap, eventueel slechts de blote eigendom in plaats van de volle eigendom, dat er effectief een besparing zal gebeuren van erfbelasting.

In geval van schenking met voorbehoud van vruchtgebruik is een notariële akte verplicht. Belgische schenkingsrechten zullen verschuldigd zijn tenzij de akte gebeurt via een buitenlandse notaris. In geval van een buitenlandse niet in België geregistreerde akte, zullen de geschonken goederen pas vrij van successierechten zijn indien de schenker de schenking drie jaar heeft overleefd.

In Vlaanderen moet men echter rekening houden met het standpunt van VLABEL dat stelt dat de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik steeds aan Belgische schenkbelasting moet onderworpen zijn.

Besluit

De maatschap is een ideaal planningsinstrument om met behoud van controle de overdracht van roerende goederen voor te bereiden.

Indien dit uw doel is, laat u dan bijstaan door een expert. Deze kan met u de verschillende clausules te bespreken die u voorzien dienen te worden in de statuten van uw maatschap.

__________________________________

Schenking met last van lijfrente als alternatief voor de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik?”

23/8/2016

U kan het vandaag praktisch elke dag lezen : de belastingdruk in België ligt erg hoog. Dit mag dan wel de realiteit zijn op heel vlakken maar als het gaat over uw nalatenschap en uw roerend vermogen dient één en ander toch genuanceerd te worden.

Indien u niets doet, dan variëren de tarieven van erfbelasting /successierecht tussen de 3% en 30%, afhankelijk van het Gewest waar u woonachtig bent op datum van uw overlijden.

Deze successiedruk kan echter verlaagd worden, althans voor wat betreft uw roerend vermogen. Want België kent een voordelige regeling als het op de schenking van dit roerend vermogen aankomt.

Indien men overgaat tot een schenking van een roerend vermogen (effectenportefeuille, cash, aandelen van een vennootschap, kunstwerken, …) heeft men vaak de volgende doelstellingen : bescherming van het familievermogen, behoud van controle tijdens het leven de schenkers, garanderen van de financiële onafhankelijkheid in hoofde van de schenkers, beperken van de erfbelasting, …

Welnu, het roerend vermogen kan op verschillende wijzen overgedragen worden : de bankgift, de buitenlandse notariële schenking en de Belgische notariële schenking.

Bij de eerste twee technieken zal er in principe geen schenkbelasting verschuldigd zijn maar geldt een 3-jaarstermijn -behoudens vrijwillige registratie van de schenking binnen deze termijn- om successierechten te voorkomen.

De schenking voor een Belgische notaris zal daarentegen automatisch de betaling van schenkingsrechten tot gevolg hebben. Zodoende is het geschonken vermogen meteen geregeld en dit aan relatief lage tarieven : 3% / 7% of 3,3% / 5,5% / 7,7%, afhankelijk van het Gewest waarin u woonachtig bent.

Uiteraard kunnen er tal van voorwaarden, lasten en modaliteiten aan de schenking gekoppeld te worden. Dit steeds in functie van de bekommernissen van de schenkers.

Wenst u bijvoorbeeld een inkomen uit de schenking te behouden, dan heeft u de keuze tussen een voorbehoud van vruchtgebruik of het opleggen van een last van lijfrente.

Of u voor de éne dan wel de andere formule zal kiezen, is o.a. afhankelijk van de aard van de geschonken goederen (aandelen van een vennootschap of een effectenportefeuille), van het feit of u een “overbodig” deel van uw roerend vermogen wegschenkt, de investeringspolitiek (dynamische portefeuille of kapitalisatiestukken) en last but not least : natuurlijk uw behoefte aan een vast inkomen.

Zou u opteren voor een voorbehoud van vruchtgebruik, weet dan dat dit onmogelijk aan een bankgift gekoppeld kan worden, gelet op het feit dat de bankgift gekenmerkt wordt door de materiële overdracht van de geschonken goederen.

Daarnaast moeten de inwoners van het Vlaamse Gewest tevens rekening houden met het –omstreden- standpunt dat VLABEL in april van dit jaar innam (inwerkingtreding 01.06.2016) : een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik waarover geen Vlaamse schenkbelasting werd betaald, zal de Vlaamse Administratie voortaan naast zich neerleggen, ook indien de fameuze 3-jaarstermijn is verstreken.

Vermits u als vruchtgebruiker bovendien enkel recht heeft op de inkomsten (dividenden en interesten) zal deze techniek weinig nut hebben indien de portefeuille vooral is samengesteld uit kapitalisatiefondsen.

Indien men opteert voor een last van lijfrente, kan men deze ook optioneel makenzodat er niet onnodig inkomsten uti het geschonken vermogen worden overgeheveld naar het –nog niet geplande- privé-vermogen van de schenkers.

Het behoud van controle en de bescherming van het familiekapitaal wordt op verschillende wijzen gegarandeerd alnaargelang de schenking gebeurde met voorbehoud van vruchtgebruik of onder last van een rente.

Indien de schenking gebeurde met voorbehoud van vruchtgebruik, zal de begiftigde (= blote eigenaar) niet vrij over de goederen kunnen beschikken zolang de schenker (= vruchtgebruiker) in leven is.

Bij een schenking onder last van een lijfrente –welke betrekking heeft op de volle eigendom van de goederen- wordt het behoud van kapitaal vaak verzekerd door de inpandgeving van de portefeuille –waardoor tevens de betaling van de lijfrente wordt gegarandeerd.

Zoals u ziet, zijn er tal van mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw roerend vermogen optimaal wordt overgedragen naar de volgende generatie. Bij de keuze van de planningstechniek zal men evenwel steeds rekening dienen te houden met drie paratmeters : de persoonlijke situatie van de schenker, de samenstelling van diens vermogen én zijn doelstellingen.

_________________________

Welke voordelen heeft het aanhouden van een onroerend goed in een patrimoniumvennootschap?

11/7/2016

De oprichting van een patrimoniumvennootschap kan interessant zijn voor diegenen die op lange termijn een onroerend vermogen willen opbouwen dat bestemd is voor beroepsmatige verhuur. De vennootschapsbelasting laat immers de aftrek toe van kosten die in de personenbelasting niet zouden kunnen worden afgetrokken.

Ook voor de aankoop van oude gebouwen met het oog op renovatie biedt de patrimoniumvennootschap interessante perspectieven. In dat geval zullen de renovatie-uitgaven het voorwerp zijn van afschrijvingen, net als de aankoopkosten, in tegenstelling tot het regime inzake personenbelasting.

Wel zal men rekening moeten houden met de problematiek van de meerwaarden, die belastbaar zijn in hoofde van een vennootschap, terwijl ze in principe aan belastingheffing kunnen ontsnappen in hoofde van een natuurlijke persoon.

Het BTW-aspect aangaande nieuwbouw mag eveneens niet worden vergeten. Dit kan een bijkomende kost inhouden.

Tot slot, via een patrimoniumvennootschap kunnen onroerende goederen roerend worden gemaakt, waardoor zij tegen een voordelig tarief aan de volgende generatie kunnen worden overgedragen.

Hoe vastgoed uit uw patrimoniumvennootschap uitbrengen?

 • Verkoop van het onroerend goed aan de aandeelhouder

De meest eenvoudige oplossing is een gewone verkoop.

 • Vereffening en ontbinding van de patrimoniumvennootschap

Een andere oplossing is de patrimoniumvennootschap vereffenen en ontbinden. Na aanzuivering van alle schulden (en eventuele verliezen) zal er een liquidatiebonus worden toegekend aan de vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit. Zitten er in de liquidatiebonus onroerende goederen, dan komen deze zo tot de privépersoon.

 • Kapitaalvermindering “in natura”

Vaak is het niet de bedoeling om de patrimoniumvennootschap te vereffenen, maar verkiest men eerder om er één welbepaald onroerend goed uit te halen en voor het overige de vennootschap verder te laten bestaan. De kapitaalvermindering moet niet noodzakelijk liquiditeiten tot voorwerp hebben. Zij kan ook onroerende goederen tot voorwerp hebben die “in natura” aanwezig zijn in de vennootschap. Door deze kapitaalvermindering “in natura” worden de onroerende goederen toebedeeld aan de aandeelhouder/privépersoon.

Welke zijn de registratierechten zijn verschuldigd in geval van overheveling van een onroerend goed vanuit de vennootschap naar het privé-vermogen ?

Ongeacht de vennootschapsvorm en los van op welke wijze men het onroerend goed aan de vennootschap onttrekt, de uitbreng zal in principe onderworpen worden aan het kooprecht. Naargelang van de ligging van het onroerend goed bedraagt dit recht 10%, 12,5% of 15%.

In geval van een BVBA[1] of een VOF[2] kan de uitbreng aanzienlijk minder duur blijken. Het algemeen vast recht van 50 euro zal worden geheven wanneer de overdracht van het onroerend goed gebeurt aan alle vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit. In dat geval wordt de verdeling van het onroerend goed tussen de vennoten uitgesteld en pas op het ogenblik van de daadwerkelijke verdeling van het desbetreffende goed zal er worden uitgemaakt of de verkrijging door één of meerdere van de vennoten tegen het kooprecht zal worden belast (algemene regel) of de vennoten zich op het verdelingsrecht kunnen beroepen (uitzondering).

De toepassing van het verdelingsrecht[3] voor de uitbreng van het onroerend goed uit de vennootschap gebeurt in twee verschillende gevallen:

 • De ontvangende aandeelhouder moet het onroerend goed dat men uitbrengt, destijds zelf hebben ingebracht in de vennootschap.
 • De verkrijger van het onroerend goed moet aantonen dat hij vennoot was in de vennootschap en dat deze laatstgenoemde het uit te brengen onroerend goed destijds heeft aangekocht met betaling van de registratierechten op deze aankoop.

Er bestaat een bijzonder geval: de eenpersoons–BVBA. In geval van uitbreng van een onroerend goed uit een eenpersoons–BVBA aan de enige vennoot van die eenpersoons–BVBA, zal de uitbreng gebeuren tegen betaling van het algemeen vast recht van 50 euro.

In het kader van een vermogensplanning is het opportuun om een beperkte participatie te behouden en sommige aandelen aan de erfgenamen te laten toekomen via de nalatenschap, teneinde te kunnen genieten van het verdelingsrecht ingeval het/de onroerend(e) goed(eren) uit de vennootschap dient/dienen te worden uitgebracht.

Lees ook: corner overdracht

[1] Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

[2] Vennootschap Onder Firma

[3] Naargelang van de plaats waar het onroerend goed gelegen is, bedraagt dit recht 1% of 2,5%

_________________________

Vastgoed aankopen in Spanje – Waar rekening mee te houden?

14/6/2016

Of u nu een villa wenst aan te kopen in Marbella of reeds eigenaar bent van een appartement in Barcelona met uitzicht over de bruisende Ramblas, dit artikel zal u vast en zeker interesseren.

Spanje: een hebzuchtige fiscus?

We onderscheiden verschillende taxatie-stadia: bij aankoop van het vastgoed, tijdens het aanhouden van het vastgoed en bij verkoop of bij overgang door uw overlijden.

Bij de aankoop van uw Spaans vastgoed dient u een overdrachtsbelasting (6% – 10%, afhankelijk van de regio) te betalen, berekend over de verkoopwaarde van de woning. In geval van nieuwbouw, bent u BTW verschuldigd à 21%. Hierbij komen uiteraard nog o.a. notariskosten en zegelrechten bij variërend tussen 1,9% en 3,2%.

Eens het optrekje op uw naam staat, bent u Spaanse vermogensbelasting verschuldigd over de netto-waarde (i.e. na aftrek van een eventueel krediet voor de aankoop) van het goed. De vermogensbelasting is verschuldigd door de volle eigenaar, of, in geval van opsplitsing van de eigendom, door de blote eigenaar en vruchtgebruiker. De progressieve tarieven zijn regionaal bepaald en variëren tussen 0 – 2,5%. Per belastbaar hoofd geldt een vrijstelling van 700.000 Euro.

Verder betaalt u elk jaar een gemeentelijke vastgoedbelasting, berekend in functie van o.a. de “valore catastral”, het gebruik en ligging van het goed.

Spanje verwacht ook dat u jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting indient én Spaanse inkomstenbelasting betaalt. Men onderscheidt privé- en ander gebruik. In geval van privé-gebruik wordt een fictief inkomen bepaald op 2% of 1,1% van de “valore catastrale”. Genereert uw villa netto-huurinkomsten, dan zullen deze eveneens onderworpen zijn aan inkomstenbelasting aan een tarief van 19%.

Bij verkoop van uw Spaanse villa wordt een eventuele meerwaarde (het verschil tussen verkoop- en aankoopwaarde) belast in de Spaanse inkomstenbelasting. Correcties zijn wel mogelijk voor de kosten verbonden aan de aan- en verkoop.

Bij een verkoop door een niet-rijksinwoner is de koper verplicht om 3% van de verkoopprijs in te houden, bij wijze van voorschot op de door u te betalen meerwaardebelasting. De effectief verschuldigde meerwaardebelasting wordt dan verminderd met het voorschot.

Over de meerwaarde van de grond zal ook een gemeentelijke belasting verschuldigd zijn, i.f.v. het kadastraal inkomen.

Bij uw overlijden zal Spanje successierechten heffen over de netto-waarde van het Spaans vastgoed. Uw erfgenamen hebben de keuze over het toepasselijk recht: ofwel kiest men de federale ofwel de regionale successiewetgeving.

Met slechts een vrijstelling van €16 000 per erfgenaam en tarieven variërend tussen 7,65% – 34% is de federale wetgeving een dure aangelegenheid. De Autonome Regio’s daarentegen voorzien vaak hogere vrijstellingen en/of lagere tarieven en/of belastingkredieten.

Ook belast in België?

In België moet men een jaarlijks aangifte doen van buitenlandse “huurinkomsten”. Op basis van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Spanje, worden deze inkomsten vrijgesteld in België maar met progressievoorbehoud (het zogenaamde “opduweffect”).

De Spaanse meerwaarden zijn op grond van hogervermeld verdrag enkel belastbaar in Spanje, zodat er geen Belgische meerwaardebelasting verschuldigd is.

Bij gebrek aan een dubbelbelastingverdrag voor successierechten, zijn in Spanje én België successierechten verschuldigd over de netto-waarde van uw Spaanse droom. Er zijn echter interne Belgische regels die een verrekening van de in Spanje betaalde successierechten mogelijk maken.

Mogelijkheden ter optimalisatie

Verschillende pistes zijn mogelijk : aankoop via een Belgische of Spaanse vennootschap, financiering van de koop met een krediet of een gesplitste aankoop waarbij u het vruchtgebruik aankoopt en uw kinderen de blote eigendom, schenking van de Spaanse finca,…

Iedere actie in Spanje heeft gevolgen in België en de Spaanse (regionale) wetgeving verschilt op vele vlakken van de Belgische. Het raadplegen van een specialist terzake is dan ook een must.

__________________________________

Welke zijn de gevolgen van een investering in Frans vastgoed ?

31/5/2016

Gesteund door het aloude gezegd “leven als God in Frankrijk” blijft Frankrijk een onmiskenbare aantrekkingskracht uitoefenen. Alvorens u een aankoop van vastgoed ambieert is het echter noodzakelijk op de hoogte te zijn van enkele fiscale zaken.

In de greep van de Franse fiscus

We onderscheiden verschillende belastbare ogenblikken : bij aankoop en aanhouden van het vastgoed maar ook bij de overdracht ingevolge verkoop of schenking /overlijden.

Bij de aankoop van een bestaande woning in Frankrijk bent u als koper ‘droits de mutation’ verschuldigd over de verkoopwaarde, deze registratierechten bedragen in principe 5,8%. Voor de aankoop van een nieuwbouw woning geldt een BTW tarief van 20%.

Bedraagt de netto-waarde van uw Franse stulpje meer dan 1.300.000 EUR dan zal u jaarlijks onderworpen worden aan de Franse vermogensbelasting, “Impôt sur la Fortune” (tarieven variërend tussen 0,5% en 1,5%). Aangezien de belastbare grondslag gelijk is aan de netto-waarde van de woning, kan het aangaan van een krediet in bepaalde situaties soelaas bieden.

Vervolgens dient men rekening te houden met een aantal lokale belastingen zoals o.a. de ‘taxe foncière’ en de ‘taxe d’habitation’, berekend op basis van de kadastrale of huurwaarde van het pand.

Verhuurt u uw vastgoed, dan zijn de netto-huurinkomsten onderworpen aan de Franse inkomstenbelasting. Voor niet-rijksinwoners is dit in principe aan het minimumtarief van 20%.

Bij verkoop van het vastgoed wordt een eventuele meerwaarde belast in de Franse inkomstenbelasting. De meerwaarde wordt berekend door de gecorrigeerde aankoopprijs (verhoging initiële aankoopprijs met 7,5% of 15%) in mindering te brengen van de verkoopprijs.

De aldus verkregen meerwaarde zal vervolgens verminderd worden met een bepaald percentage in functie van het aantal jaar dat u eigenaar was (6% voor ieder jaar tussen het 6e en 21e jaar; 4% voor het 22e jaar). De meerwaarde is onderworpen aan een tarief van 19% én aan een surtaxe van 2% tot 6% indien zij meer bedraagt dan 50.000 Euro. De meerwaarde is vrijgesteld van inkomstenbelasting als u meer dan 22 jaar eigenaar was.

Bovendien worden deze onroerende inkomsten sinds 01.01.2016 opnieuw in de sociale zekerheid belast, de zogenaamde “prélèvements sociaux” à rato van 15,5%. Pas wanneer u 30 jaar eigenaar was geniet men hier een vrijstelling.

Bij uw overlijden als niet-rijksinwoner zal Frankrijk successierechten heffen over de netto-waarde van de Franse woning. De tarieven kunnen weliswaar hoog oplopen maar tussen echtgenoten zijn er geen successierechten verschuldigd en ook kinderen genieten een vrijstelling van 100.000 Eur.

Hoe zit het in België?

Helaas eindigt het fiscale verhaal niet hier want België heft belastingen over uw wereldwijd vermogen en inkomen, respectievelijk uw Franse woonst en inkomsten. Frankrijk en België sloten echter een dubbelbelastingverdrag af om een dubbele belasting van eenzelfde inkomen te vermijden.

Ingevolge dit verdrag krijgt Frankrijk de heffingsbevoegdheid voor onroerende meerwaarden én stelt België het Franse huurinkomen vrij met progressievoorbehoud. Concreet wordt dit huurinkomen dus wel gebruikt om uw toepasselijk tarief te bepalen in de personenbelasting maar wordt het niet effectief hieraan onderworpen.

Wat de Belgische successierechten betreft, zullen de tarieven afhankelijk zijn van het Gewest waar u ten tijde van uw overlijden woonachtig bent. België staat evenwel een verrekening toe van de reeds betaalde Franse successierechten.

Wordt uw droomhuis uw nachtmerrie?

Investeren in Frans vastgoed vergt dus een goed doordachte beslissing. Er bestaan echter mogelijkheden tot optimalisatie, zo kan men opteren voor een gesplitste aankoop of kan de Franse woning aan de kinderen worden geschonken (met voorbehoud van vruchtgebruik).

Iedere actie in Frankrijk heeft gevolgen in België en de Franse wetgeving verschilt op vele vlakken van de Belgische.

 ____________________________________________

Een fiscaal geoptimaliseerde overdracht van de gezinswoning

29/3/2016

Vanuit de bekommernis om de langstlevende echtgenoot of partner te beschermen, heeft elk gewest een specifieke maatregel aangenomen die beoogt om de successierechten op de gezinswoning[1] te beperken of zelfs om een vrijstelling van successierechten op de gezinswoning in te voeren.

Hoe zit het concreet? Is het mogelijk om deze situatie te optimaliseren in het kader van een successieplanning?

Ter herinnering, de toepasselijke successierechten hangen af van het gewest waarin de erflater gedurende de vijf jaar vóór zijn overlijden het langst zijn gewone verblijfplaats had.

 1. Wat zijn de specifieke modaliteiten van elk gewest?
  1. Vlaams Gewest

Vlaanderen stelt het aandeel in de gezinswoning dat de « samenwonende partner » ontvangt, volledig vrij van successierechten.

Het begrip « samenwonende partner » is tamelijk ruim. Het beoogt zowel echtgenoten als wettelijk samenwonenden, tenzij deze laatstgenoemden erfgenamen in rechte lijn zijn (bv. een wettelijke samenwoning tussen een vader en zijn dochter).

Het beoogt eveneens feitelijk samenwonenden, op voorwaarde echter dat de personen op het ogenblik van het overlijden gedurende drie jaar ononderbroken een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. Indien de feitelijke samenwoning minder dan 3 jaar duurde, zal het erfdeel van de langstlevende worden belast volgens de tarieven in rechte lijn.

De vrijstelling van successierechten heeft betrekking op het nettoaandeel dat de langstlevende in de gezinswoning ontvangt. Dit betekent dat de schulden die specifiek werden aangegaan om de gezinswoning te verwerven of te behouden – zoals een hypothecaire lening –, worden afgetrokken van het deel dat de gezinswoning betreft.

In hoofde van de andere erfgenamen die worden geroepen om een aandeel in de gezinswoning te verkrijgen, wordt dit deel belast tegen de gewone tarieven, die worden bepaald naargelang van de band van verwantschap met de erflater.

 1. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een totale vrijstelling van successierechten op de gezinswoning wordt toegepast ten gunste van de rechthebbende echtgenoot of samenwonende in Brussel.

Dit toepassingsgebied is beperkter dan dat toepasselijk in het Vlaamse Gewest, want naast de echtgenoten worden enkel de wettelijk samenwonenden hier beoogd. De feitelijk samenwonenden zijn uitgesloten van het voordeel van deze maatregel. Indien de langstlevende feitelijk samenwonende een aandeel in de gezinswoning bij testament ontvangt, wordt dit belast tegen de progressieve successietarieven, berekend op basis van de band van verwantschap.

Wat de wettelijk samenwonenden betreft, wordt de vrijstelling van successierechten niet toegepast indien de langstlevende eveneens erfgenaam in rechte lijn is.

De Brusselse wetgeving laat ook toe om de vrijstelling toe te passen op een goed dat niet meer de gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats is omwille van een geval van overmacht[2] (bv. een opname in een rusthuis) of een feitelijke scheiding.

Net zoals in het Vlaamse Gewest heeft de vrijstelling betrekking op de waarde van de gezinswoning, verminderd met de eraan verbonden schulden (zoals een hypothecair krediet).

Voor de erfgenamen in rechte lijn en de wettelijk samenwonenden die niet van de vrijstelling kunnen genieten, wordt er een specifiek belastingtarief toegepast op het ontvangen nettoaandeel in de gezinswoning. De successierechten worden berekend als volgt:

par défaut 2016-03-15 à 17.32.19

 1. Waals Gewest

In het Waalse Gewest geldt in hoofde van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende een vrijstelling van successierechten op de nettowaarde van de gezinswoning ten bedrage van 160.000 euro, voor zover het goed gedurende de vijf jaar vóór het overlijden ononderbroken bewoond werd.

De vrijstelling blijft behouden, zelfs indien de erflater zijn hoofdverblijfplaats niet heeft kunnen handhaven wegens overmacht of om dwingende reden van medische, familiale, beroeps- of maatschappelijke aard. Het gaat om een soortgelijke bepaling als de maatregel die in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest toepasselijk is.

Dit vrijstellingsregime is van toepassing op de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende, zonder andere uitzondering.

Voor het aandeel in de gezinswoning tussen 160.000 en 250.000 euro zijn er verlaagde belastingtarieven voorzien. Op het surplus zijn de gewone progressieve tarieven van toepassing.

In tegenstelling tot in de twee andere gewesten zien de erfgenamen in rechte lijn van de gezinswoning hun erfdeel in de gezinswoning onderworpen aan verlaagde successietarieven, zoals hieronder vermeld:

par défaut 2016-03-15 à 17.32.36

 1. Hoe de overdracht van de gezinswoning optimaliseren?

De geldende wettelijke bepalingen maken het mogelijk om een fiscale optimalisering van de overdracht van de gezinswoning tussen echtgenoten/partners toe te passen.

De zoektocht naar een optimale oplossing veronderstelt dat de samenwonende van de bovenvermelde bepalingen kan genieten of, bij gebrek hieraan, de nodige maatregelen kan treffen (bv. door het sluiten van een contract van wettelijke samenwoning).

Soms is het eveneens aanbevolen om een testament te laten opmaken dat de langstlevende toelaat om (een deel ten bedrage van 160.000 euro of) de totaliteit van het goed te verkrijgen bij het overlijden van de eerststervende. Deze maatregel moet echter onmiddellijk vergezeld gaan van een andere bepaling teneinde te vermijden dat de volgende generatie successierechten verschuldigd is op de totaliteit van het onroerend goed in volle eigendom.

In deze context kan het nuttig zijn om een testament « fideïcommis de residuo » ten gunste van de kinderen op te stellen. Dit beding kent in eerste instantie de volle eigendom van het aandeel van de eerststervende in de gezinswoning toe aan de langstlevende (die dus geen successierechten betaalt) en kent bij het overlijden van de langstlevende datzelfde deel toe aan de kinderen. Dankzij deze techniek zullen de kinderen in fine de gezinswoning erven, maar gedeeltelijk van de eerststervende krachtens het testament en gedeeltelijk van de langstlevende ingevolge de vererving van zijn goederen. Hierdoor wordt de fiscale druk bij het tweede overlijden verlaagd.

In geval van een legaat van een deel (bv. ter waarde van 160.000 euro) aan de langstlevende en van de rest aan de kinderen zou er een onverdeeldheid tussen de partijen worden gecreëerd. De langstlevende en de kinderen zouden kunnen beslissen om uit onverdeeldheid te treden. Deze operatie is onderworpen aan het verdeelrecht van 2,5% (in het Vlaamse Gewest) of 1% (in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest) in plaats van aan het verkooprecht van 10% (in het Vlaamse Gewest) of 12,5% (in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest). De echtgenoot of samenwonende die een verkoopsom ontvangen heeft, heeft er belang bij om maatregelen te nemen teneinde de successierechten bij zijn overlijden te verlagen.

Ter conclusie: het is raadzaam om maatregelen te treffen teneinde ervoor te zorgen dat uw gezinswoning tegen een verlaagde fiscale kost wordt overgedragen, waarbij de langstlevende echtgenoot/partner beschermd wordt.

[1] Onder « gezinswoning » dient te worden verstaan, de gemeenschappelijke woonplaats van de erflater en de echtgenoot/wettelijk samenwonende (of feitelijk samenwonende in Vlaanderen). Het gaat in beginsel om de plaats waar deze twee personen « gewoonlijk » een gemeenschappelijke huishouding voerden op het ogenblik van het overlijden (een inschrijving in het bevolkingsregister kan als aanwijzing dienen). Het feit dat de echtgenoot/wettelijk samenwonende (of feitelijk samenwonende in Vlaanderen) eveneens mede-eigenaar van het onroerend goed is, heeft geen gevolg. De gezinswoning moet echter « privé » worden aangehouden, waardoor gezinswoningen in het bezit van patrimoniumvennootschappen uitgesloten zijn.

[2] De Brusselse ordonnantie definieert overmacht als « een staat van zorgbehoevendheid, ontstaan na de aankoop van de woning, waardoor de erflater of de overlevende echtgenoot of samenwonende in de onmogelijkheid verkeerde om in de woning, zelfs met hulp van zijn gezin of van een gezinshulporganisatie, in te staan voor zijn geestelijk of lichamelijk welzijn »

_____________________________________________

Hervorming van de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

24/2/2016

Net zoals het Vlaamse Gewest in juli 2015, heeft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest besloten om zijn wetgeving inzake schenkingsrechten op onroerende goederen te hervormen. De hervorming, die op 1 januari 2016 van kracht geworden is, ligt in de lijn van die welke in Vlaanderen werd doorgevoerd.

Enerzijds, werden de schenkingstarieven op basis van de bestaande band van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde beperkt tot twee en, anderzijds, werden de toepasselijke tarieven en schijven herzien.

Eind 2015 heeft het Waalse Gewest eveneens zijn fiscaliteit inzake schenkingen van onroerende goederen gewijzigd. Dit kwam in ons artikel van 9 december 2015 aan bod.

Ter herinnering, de fiscale woonplaats van de schenker bepaalt de toepasselijke gewestelijke wetgeving voor de schenking van een onroerend goed.

Hieronder vindt u de nieuwe tarieven die sinds 1 januari 2016 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest toepasselijk zijn:

              In rechte lijn en tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden

Tarief van toepassing tot 31/12/2015 Tarief van toepassing vanaf 1/1/2016
Van € 0 tot € 50.000 3% Van € 0 tot € 150.000 3%
Van € 50.000 tot € 100.000 8%
Van € 100.000 tot € 175.000 9% Van € 150.000 tot € 250.000 9%
Van € 175.000 tot € 250.000 18%
Van € 250.000 tot € 500.000 24% Van € 250.000 tot € 450.000 18%
Boven € 500.000 30% Boven € 450.000 27%

Naar aanleiding van deze hervorming werd het specifieke regime betreffende de schenking van de gezinswoning afgeschaft.

 

               Tussen alle andere personen

Wat schenkingen aan andere personen betreft, heeft de Brusselse wetgever het bestaande onderscheid tussen broers en zussen, ooms, tantes, neven en nichten en derden geschrapt. Voortaan is er voor al deze personen één enkel tarief toepasselijk:

Tarief van toepassing vanaf 1/1/2016
Van € 0 tot € 150.000 10%
Van € 150.000 tot € 250.000 20%
Van € 250.000 tot € 450.000 30%
Boven € 450.000 40%

Deze hervorming opent perspectieven voor diegenen die een onroerend goed willen overdragen aan personen die een minder nauwe of zelfs geen band van verwantschap met de schenker hebben. Voorheen konden de verschuldigde schenkingsrechten oplopen tot 80%!

Teneinde de controle over de geschonken goederen bij leven te behouden, kan de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik worden gedaan. Deze modaliteit heeft echter geen impact op de berekening van de schenkingsrechten, die op de waarde van de volle eigendom van het geschonken goed worden becijferd.

Aangezien de tarieven van de successierechten niet werden gewijzigd, is de overdracht door schenking interessant in het kader van een vermogensplanning.

Bovendien werd op successievlak de « regel van de drie jaar » afgeschaft, volgens dewelke de waarde van de geschonken goederen binnen de drie jaar vóór het overlijden in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de successierechten. De afschaffing geldt enkel voor schenkingen van onroerende goederen na 1 januari 2016.

Deze wijziging, die eigen is aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, biedt de mogelijkheid om schenkingen van onroerende goederen te doen aan het einde van zijn leven. Een last-minute successieplanning kan worden beoogd om het bedrag van de successierechten te verlagen.

Dit mag echter niet worden verward met opeenvolgende schenkingen: het is nog altijd noodzakelijk om een termijn van drie jaar tussen twee schenkingen te laten verstrijken om te vermijden dat de op de tweede schenking verschuldigde schenkingsrechten berekend worden door de waarde van de goederen van de eerste schenking in aanmerking te nemen.

_____________________________________________

De nieuwe regeling inzake onbekwaamheid

20/1/2016

De wet van 17 maart 2013 zorgt voor een aanzienlijke hervorming en vereenvoudiging van de onbekwaamheidsregeling, aangezien de verschillende wettelijke beschermingsregelingen voor meerderjarige onbekwamen (verlengde minderjarigheid, voorlopige bewindvoering, onbekwaamverklaring, …) voortaan worden gegroepeerd onder één enkele regeling, i.e. die van de bewindvoering. Bekwame meerderjarigen kunnen eveneens genieten van een (buitengerechtelijke) bescherming.

De hervorming focust op twee pijlers: de buitengerechtelijke beschermingsregeling en de gerechtelijke beschermingsregeling.

1/ De buitengerechtelijke beschermingsregeling

Om van deze regeling te kunnen genieten, moet men meerderjarig zijn, bekwaam zijn om zijn wil uit te drukken en niet onderworpen zijn aan een gerechtelijke beschermingsmaatregel (zie punt 2).

Via deze regeling organiseert de kwetsbare persoon zelf zijn bescherming op basis van een mandaat ten gunste van een persoon naar keuze. Het mandaat heeft enkel betrekking op de goederen van de beschermde persoon (en niet op de persoonlijke daden).

Het mandaat heeft ofwel een onmiddellijke (wanneer de lastgever nog bekwaam is), ofwel een uitgestelde toepassing (wanneer de lastgever onbekwaam zal zijn).

Het mandaat wordt geregistreerd in het centraal register van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De voordelen van het buitengerechtelijke mandaat zijn dat het een beheer « op maat » biedt en eenvoudig is. Het heeft echter ook nadelen: de bescherming is slechts relatief (de kwetsbare persoon blijft juridisch bekwaam) en er is geen controle van de gevolmachtigde op de door de beschermde persoon gestelde daden (behalve indien deze controle geregeld is in de mandaatovereenkomst).

2/ De gerechtelijke beschermingsregeling

Deze regeling beoogt dus elke meerderjarige die om gezondheidsredenen onbekwaam is (al was het maar gedeeltelijk of tijdelijk) om het beheer van zijn goederen en/of van zijn persoon zelf te verzekeren, zonder bijstand of bescherming.

De bijstandsmaatregelen zijn bestemd voor elke persoon die bekwaam is om zelf handelingen betreffende zijn persoon en/of zijn goederen te stellen, maar niet op autonome wijze. De rol van de bewindvoerder bestaat er dus in om voor deze of gene handeling zijn goedkeuring te geven of te weigeren om deze te geven.

De beschermingsmaatregelen zijn bestemd voor elke persoon die onbekwaam is om deze verschillende handelingen zelf te stellen. In dat geval stelt de bewindvoerder de handelingen zelf voor rekening van de beschermde persoon, soms met voorafgaande toestemming van de vrederechter (vervreemding van een goed, aankoop van een onroerend goed, aanvaarding van een schenking, …). Er is echter geen voorafgaande toestemming vereist voor elke opname of overschrijving van sommen van een rekening op naam van de beschermde persoon indien het bedrag gepreciseerd wordt in de beschikking van de vrederechter.

De benoeming van de bewindvoerder en de controle ervan gebeuren door de vrederechter. We merken op dat een private stichting als bewindvoerder kan worden aangesteld.

De vrederechter wijst voor de beschermde persoon eveneens een vertrouwenspersoon aan, die als contactpersoon ten aanzien van de bewindvoerder en de vrederechter functioneert. De vertrouwenspersoon mag in geen geval een rechtspersoon (bv. een private stichting) zijn.

Tot slot bepaalt de wet van 17 maart 2013 dat elke bekwame persoon die vreest hij later zijn bekwaamheid zal verliezen, een verklaring van voorkeur kan neerleggen waarin hij de gewenste vertrouwenspersoon en/of bewindvoerder aanduidt ingeval er in de toekomst een gerechtelijke maatregel dient te worden uitgesproken.

Evenzo kan elke persoon die zijn gezondheidstoestand naar onbekwaamheid voelt evolueren, een verzoek tot aanwijzing van een bewindvoerder indienen bij de vrederechter van zijn verblijfplaats.

Conclusie: Deze nieuwe wetgeving zorgt voor een aanzienlijke vereenvoudiging van de onbekwaamheidsregeling en biedt een werkelijke bescherming dankzij de vermeerdering van de tussenkomende partijen.

_________________________

Wijziging van de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Waalse Gewest

10 december 2015

Net zoals het Brusselse Gewest, bereidt het Waalse Gewest een ontwerpdecreet voor tot wijziging van de schenkingsrechten op onroerende goederen.

Het Waalse Gewest volgt de trend die werd ingezet door het Vlaamse Gewest dat de schenkingsrechten op onroerende goederen drastisch heeft verlaagd.

De nieuwe schenkingsrechten op onroerende goederen zouden als volgt zijn:

par défaut 2015-12-10 à 08.04.21par défaut 2015-12-10 à 08.04.56De daling van de rechten is proportioneel belangrijker voor de schijven met betrekking tot schenkingen die niet in directe lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden, worden uitgevoerd.

De onroerende goederen waarop deze nieuwe rechten slaan, kunnen zich overal in het land bevinden; de toepassing van die nieuwe rechten zal, zoals nu, blijven afhangen van de aanwezigheid van de domicilie van de schenker in het Waalse Gewest.

De berekening van de schenkingsrechten blijft dezelfde; ze wordt vastgesteld per schenker en per begiftigde.

Deze nieuwe schenkingsrechten zijn echter minder interessant dan deze van toepassing in Vlaanderen (van toepassing sinds 1 juli 2015).

De wijziging heeft geen invloed op de termijn van drie jaar inzake progressievoorbehoud. De schenking die wordt uitgevoerd binnen de drie jaar door dezelfde schenker zal in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van het tarief van toepassing op een schenking die wordt toegekend minder dan drie jaar na de eerste. Dit project voert ook geen afwijking in op de overlevingstermijn van drie jaar. Als de schenker overlijdt binnen drie jaar na de schenking, zal ook het progressievoorbehoud inzake successierechten een rol spelen.

Deze nieuwe tarieven zouden van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016. Daarom wordt aangeraden de geplande schenkingen uit te stellen.

De gewestelijke overheden hebben ingezien dat door een substantiële vermindering van de schenkingsrechten (in dit geval op onroerende goederen), de kandidaat-schenkers minder zullen twijfelen om hun goederen over te dragen, eerder dan om de drie jaar opeenvolgende schenkingen te doen tegen verminderd tarief, het goed te verkopen, of zelfs de overdracht van het onroerend goed uit te stellen bij de openstelling van de erfopvolging. De impact kan enkel voordelen hebben voor de regionale fiscale ontvangsten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *