Kronieken van experts

Vind de columns van financiële experts op deze pagina.

High yield obligaties: een belangrijke beleggingscategorie?

Door Alexis Renault, Global Head of High Yield, ODDO BHF AM

16/11/2022

De Euro high yield bedrijfsobligatiemarkt is niet langer een nichesegment. Na verschillende jaren van groei bedraagt het nu meer dan 350 miljard euro. High yield obligaties worden gebruikt om bedrijven in vele sectoren te financieren: industrie, diensten, gezondheidszorg, enz. De Euro high yield markt bestaat uit meer dan 350 emittenten en biedt dus een goede diversificatie.

 

Risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen en hoogrentende obligaties hebben de afgelopen jaren sterk geprofiteerd van de neerwaartse trend van de rente op lange termijn. De door de centrale banken ingezette renteverhoging ter bestrijding van de inflatie heeft echter een einde gemaakt aan deze situatie. Beleggers zijn dit jaar geconfronteerd met sterke neerwaartse waarderingsaanpassingen, ongeacht de kredietkwaliteit. Maar nu zijn high yield obligatiewaarderingen potentieel weer aantrekkelijk. Bovendien biedt deze activaklasse aanzienlijke diversificatievoordelen.

 

Een potentieel aantrekkelijke risico/rendementsverhouding

 

Voor veel beleggers zijn high yield obligaties een riskante beleggingscategorie. Maar zijn ze echt zo riskant als aandelen, zoals sommigen beweren? Het risico van een activaklasse kan worden afgemeten aan de schommelingen in het rendement ervan. Op middellange en lange termijn is de volatiliteit van de high yield markt lager dan die van aandelen. Dit komt omdat hoogrentende obligaties een prioritaire positie innemen in de kapitaalstructuur van een onderneming.

 

High yield obligaties hebben gemiddeld kortere looptijden dan investment grade obligaties en staan daarom bloot aan een lager renterisico. De huidige duration van de Euro high yield-markt (HEAE-index) is ongeveer 3,2 jaar, tegen 4,8 jaar voor de Euro investment grade-markt (ER00-index). Met hogere rendementen en een kortere looptijd bieden euro high yield obligaties meer weerstand tegen stijgende rendementen.

 

Lage correlatie met andere activaklassen

 

Om te bepalen of een activacategorie binnen een portefeuille voor echte diversificatie zorgt, moet de correlatie van de verschillende segmenten met elkaar worden geanalyseerd.  Uit de analyses blijkt dat high yield obligaties een lage correlatie hebben met aandelen en nog minder met staatsobligaties. Het rendement van een high yield obligatie wordt immers hoofdzakelijk bepaald door de risicopremie, die afhangt van het vermogen van de onderneming om haar schuld terug te betalen en dus niet erg gevoelig is voor rentestijgingen. Het toevoegen van high yield obligaties aan een portefeuille die in verschillende activaklassen is belegd, draagt dus effectief bij tot een betere diversificatie ervan.

 

 • Verschillende benaderingen voor de integratie van high yield obligaties in portefeuilles
 • Net als aandelen, staatsobligaties en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit zijn high yield obligaties een essentiële beleggingscategorie voor beleggers. Om hun prestaties te optimaliseren is het echter essentieel om een rigoureuze beleggingsaanpak te hanteren die op de volgende pijlers berust

 

 • Fundamentele kredietanalyse ter beoordeling van de kwaliteit van een onderneming en haar vermogen om haar schulden te onderhouden en terug te betalen.
 • Een goed gediversifieerde portefeuille van meer dan 100 emittenten uit verschillende sectoren
 • Een strikt verkoopbeleid om een portefeuille van hoge kwaliteit in stand te houden en te anticiperen op een eventuele verslechtering van de kredietkwaliteit van de geselecteerde bedrijven..

 

 

Er zijn verschillende beleggingsstrategieën voor blootstelling aan de high yield markt. Er zijn er die de marktbenchmark proberen te volgen met portefeuilles met een looptijd van iets meer dan 3 jaar. Andere worden belegd in obligaties met een kortere looptijd, waardoor portefeuilles met een looptijd van minder dan 2 jaar kunnen worden samengesteld. Ten slotte bieden sommige fondsen, naast deze traditionele benaderingen, beheer met een vaste vervaldatum.

 

Vergeleken met traditionele obligatiefondsen die in high yield zijn belegd, bieden vastrentende fondsen een goede zichtbaarheid en een risicoprofiel dat afneemt naarmate de vervaldatum nadert. Door te beleggen in een vastrentend fonds kunt u het gedrag van een obligatie repliceren, profiteren van een goede diversificatie en van de middelen van een beheermaatschappij om kwaliteitsemittenten te selecteren en de posities aan te passen als de situatie van een of meer bedrijven verslechtert.

 

Kortom, high yield obligaties zijn een onmisbare activaklasse in de portefeuilles van beleggers, net als aandelen, staatsobligaties en investment grade bedrijfsobligaties. Het is echter belangrijk te onthouden dat de activaklasse van de zogenaamde speculatieve hoogrentende obligaties een risico van kapitaalverlies inhoudt.

 


Enkele redenen om in value aandelenfondsen te beleggen

Door ODDO BHF

6 Oktober 2022

 

Valuebeheer bestaat uit het selecteren van aandelen met korting, d.w.z. aandelen die lager geprijsd zijn dan normaal, in verhouding tot de intrinsieke waarde van de onderneming. Deze beheerstijl zet in op op de correctie van deze marktanomalie, die het aandeel op middellange tot lange termijn weer op zijn reële waarde zal brengen.

 

Waarom is deze strategie op lange termijn zo interessant?

 

 • Elk bedrijf kan een moeilijke periode doormaken, of het nu gaat om economische, strategische, concurrentie- of managementproblemen.Hierdoor gaan beleggers het aandeel vaak links laten liggen, wat leidt tot onderwaardering. Elke onderneming, ongeacht de sector waarin ze actief is, haar groei en winstmarge, kan verlies lijden.

 

 • Op korte termijn hebben de markten de neiging om te overreageren. Valuebeheer past grondige analysemethoden toe om deze bewegingen niet te volgen, maar zich te concentreren op de werkelijke waarde van de onderneming.
  Valuebeheer is een beleggingsbenadering op lange termijn die kijkt naar de waardering van een onderneming in verhouding tot haar normatieve winstgevendheid. Deze beheerstijl volgt een rigoureus proces om in te spelen op deze marktexcessen, terwijl hij steunt op een grondige kennis van de activiteiten van een onderneming, vanuit het oogpunt van waardering, balanskwaliteit en extrafinanciële analyse.

 

 • Het “Growth”-beheer heeft vooral sinds 2014 geprofiteerd van de verschillende soepele monetaire beleidsmaatregelen en de sterke daling van de rente. De constante herziening van de waarde van de toekomstige kasstromen door dalende discontovoeten heeft deze beheerstijl vleugels gegeven. De recente heropleving van de belangstelling van beleggers voor valuebeheer is vooral toe te schrijven aan de plotselinge ommekeer in de inflatieverwachtingen en de rentebewegingen.

 

 • Beleggers reduceren valuebeheer vaak tot bepaalde iconische sectoren zoals het bankwezen of de energiesector. In feite kan en moet deze beheeraanpak worden toegepast op elk type bedrijf en mag hij niet worden beperkt tot bepaalde sectoren om ten volle te profiteren van de mogelijke discounts.

 

 • Valuebeheer staat niet haaks op Growth beheer, omdat het een bijkomende stijl is naast de Growth beheersijl.

Waarde heeft de neiging superieur te presteren in verschillende beheercycli
‘Growth’ vraagt om een diversificatie van stijlen in het kader van langetermijnbeheer, waarbij veranderingen in cycli zeer moeilijk te voorspellen zijn. De combinatie van beide stijlen maakt dus een diversificatie van de portefeuille mogelijk, wat op lange termijn een vermindering van de volatiliteit en een optimalisering van het rendement in de hand werkt.

 

Kortom, beleggers hebben de laatste jaren de neiging gehad te vergeten dat aandelenmarkten cyclisch zijn, en dat op een bepaald moment de ene stijl de bovenhand haalt op de andere. Door de geleidelijke verstrakking van het buitengewone monetaire beleid zouden de aandelenmarkten moeten terugkeren naar meer “normale” afwisselende cycliwaardoor beleggers beide stijlen in hun portefeuilles moeten combineren.

 


De uitdaging van de digitalisering van de financiële sector

 

Door Werner Temmerman | sales lead voor België bij Penneo

26 September 2022

 

Financiële diensten spelen een sleutelrol in de wereldeconomie. Als de crisis van 2008 ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat als de financiële sector zijn werk niet goed doet, er instabiliteit ontstaat. Het is daarom belangrijk dat financiële dienstverleners innoveren om zo goed mogelijk in te spelen op de veranderende behoeften van bedrijven, consumenten en toezichthouders.

 

Bovendien heeft de COVID-pandemie de verwachtingen voor digitale transformatie versterkt. Meer dan ooit is digitaliseren cruciaal voor de veerkracht en het concurrentievermogen van banken en financiële spelers op lokale markten. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen van verschillende recente studies1 over digitalisering in de financiële sector.

 

Waar staat de financiële sector vandaag de dag in termen van digitalisering?

 

Nu digitale transformatie in alle sectoren een commerciële must is, zijn de meeste financiële dienstverleners begonnen met hun moderniseringsproces, hetzij door voorzichtig te experimenteren, hetzij door een volledige strategische routekaart te ontwikkelen. Meer dan de helft van de bedrijven die aan een recente enquête deelnamen, zei dat ze een actieplan hadden opgesteld om hun digitale doelstellingen te bereiken.

 

De meeste financiële ondernemingen erkennen het belang van een managementfunctie om de digitale inspanningen te begeleiden.  Meer dan driekwart van de financiële ondernemingen heeft namelijk al een managementfunctie gecreëerd die digitale initiatieven coördineert en veel financiële ondernemingen hebben al een stuurgroep voor digitale innovatie ingesteld, 54% maakt gebruik van externe consultants en 60% neemt nieuw personeel aan met de expertise om deze processen te implementeren en aan te sturen.

 

Wat zijn de uitdagingen voor de sector?

 

Het gebrek aan visie bij besluitvormers is voor de meeste organisaties een groot probleem. Daarnaast worden onderprioritering (61%) en slechte communicatie en slecht projectbeheer (53%) als problematisch gezien.

 

Het is de verantwoordelijkheid van het management om een bedrijfscultuur van innovatie en digitalisering te creëren, de werknemers erbij te betrekken en digitale innovatie tot een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie te maken. 73% van de organisaties noemde een gebrek aan vaardigheden of opleiding als de belangrijkste belemmering voor de implementatie van een nieuw digitaal initiatief. Hoewel nieuwe talenten aanwerven kan bijdragen aan de algemene digitale competentie, moeten bedrijven er ook voor zorgen dat het bestaande personeel de opleiding en de middelen krijgt die het nodig heeft om effectief te blijven wanneer hun rol als gevolg van de digitalisering verandert.

 

Hoe willen financiële ondernemingen deze problemen aanpakken?

Digitale transformatie gaat over het gebruik van technologie om bestaande bedrijfsprocessen aan te passen (of nieuwe te creëren) en heeft niet alleen betrekking op de manier waarop het werk gebeurt, maar ook op de cultuur en het bedrijfsmodel.

 

Om de uitdagingen aan te gaan die zich zowel tijdens de planningsfase als tijdens de uitvoering van het digitaliseringsproject voordoen, erkennen de meeste leiders in de financiële dienstverlening dat zij een cultuur van innovatie op alle niveaus van de organisatie moeten bevorderen, met een focus op de betrokkenheid en bijscholing van werknemers. Aangezien de invoering van nieuwe technologieën een bedrijfsbrede inzet vereist, start 81% van de bedrijven opleidingsprogramma’s voor hun personeel en rust 75% het kantoor uit met de nodige hulpmiddelen om de overgang van handmatige naar digitale workflow te vergemakkelijken.

 

Wendbaarheid van financiële ondernemingen

 

Wendbaarheid verwijst naar het gemak en de snelheid waarmee een organisatie haar processen kan aanpassen, nieuwe technologieën kan integreren en digitale transformatie tot stand kan brengen.

Op de vraag hoe zij de digitale capaciteiten van hun bedrijf beoordelen in vergelijking met hun sectorgenoten, antwoordde slechts 23% van de ondervraagde financiële instellingen dat zij zichzelf beter vonden dan hun concurrenten, en slechts 10% definieerde hun huidige niveau van wendbaarheid als uitstekend.

 

Inkomstengroei door digitale investeringen

 

Het stimuleren van bedrijfsgroei en time-to-market waren de topprioriteiten die financiële CEO’s noemden toen hen in een recent McKinsey-onderzoek werd gevraagd naar hun concurrerende digitale strategie. Alle sectoren delen de dringende behoefte om marktvoordeel te behalen door digitale versnelling. In deze context wordt het vermogen van een organisatie om op veranderingen te reageren een echte onderscheidende factor. 71% van de respondenten gaf aan dat wendbaarheid om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de klant de grootste zorg is.

Digitale investeringen worden beloond met een positieve return on investment

Daarom geven de meeste bedrijven voorrang aan groei en snelheid van innovatie boven kosten. Deze strategie lijkt succesvol wanneer men het effect van digitale investeringen op de bedrijfsinkomsten in aanmerking neemt.

 

Drie van de vier financiële ondernemingen die actief aan hun digitalisering hebben gewerkt, hebben na een jaar een omzet- en winstgroei van 1-9% gezien, en zij verwachten een toename van meer dan 10% in de komende 18-36 maanden.

 

Conclusie

 

Digitale transformatie draait om de reis, niet op de bestemming. De omschakeling naar digitalisering is geen project met een begin- en einddatum en evenmin een eenmalige taak. Aangezien technologieën voortdurend evolueren, moeten bedrijven voortdurend leren en investeren.

 

De bedrijven van vandaag concurreren niet alleen met hun sectorgenoten, maar met alle digitale ervaringen waarmee hun doelgroep in contact komt. Tot zo’n tien jaar geleden werd digitale transformatie gezien als een strategische zet om de concurrentie voor te blijven. Nu is het een kwestie van evolueren of sterven.

 

Bedrijfsbrede digitalisering in het bankwezen en de financiële dienstverlening is ingewikkeld. Maar op lange termijn zal het een bron van innovatie en inkomstengroei zijn.

 

 

[1] Bronnen:

 

 • Business Insider, Financial Services Industry Overview in 2020: Trends, Statistics & Analysis

 

 • McKinsey & Company, Next-gen Technology transformation in Financial Services, 2020

 

 • BDO International, BDO’s 2019 Middle Market Digital Transformation Survey

 

 • Deloitte, 2021 financial services industry outlooks

 

 • Refinitiv, The cost benefits of KYC managed services

 

 • Bain & Company, Banking Regtechs to the Rescue?

 

 • GLEIF Research, A New Future for Legal Entity Identification

 

 • MarketsandMarkets Research, Anti-money Laundering Market Report – Global Forecast to 2025

 

 • Bain & Company, Many Consumers Trust Technology Companies More than Banks, 2019

 

 • Deloitte, Digital transformation in financial services. The need to rewire organizational DNA, 2016

 

Bekijk de MoneyStore CornerKroniekenvan experts


Sneller, hoger, sterker

Door Clément Inbona, Fund Manager La Financière de l’Echiquier.

15/9/2022

Het olympische motto verwoordt perfect voor welke uitdaging de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag staat.

Sneller, want de economie moet dringend worden afgeremd om te voorkomen dat er een vicieuze cirkel van stijgende prijzen ontstaat. Hoger, want na tien jaar van lage en zelfs negatieve rente klimt de richtrente naar een niveau dat we al ruim een decennium niet meer gezien hebben. Sterker, want nooit eerder werden op zo’n korte tijd zulke forse renteverhogingen aangekondigd: 50 basispunten in juli en op 8 september nog eens 75 … dat is +1,25% in amper twee maanden tijd, veel meer dan de centrale bank in juni in het vooruitzicht had gesteld.

 

De inflatie vraagt dringende maatregelen

Maar het is nu eenmaal zo dat de tijd dringt. In augustus liep de inflatie voor de eurozone in haar geheel op tot 9,1% op jaarbasis. Sommige landen konden de schade beperken door de stijging van de energieprijzen te temperen met begrotingsmaatregelen – met name Frankrijk (6,5%) en Duitsland (8,8%) – maar in de meeste landen holde de inflatie voort tot boven de 10% en in de drie Baltische staten zelfs tot ruim 20%!

Een prijsschok van die omvang vraagt om een paardenmiddel, zelfs al moet de centrale bank daarvoor bewust een rem zetten op de economische activiteit. Die is immers medeschuldig aan de torenhoge inflatie. De bijgestelde groei- en inflatieverwachtingen van de ECB zijn wat dat betreft veelzeggend: in 2023 verwacht zij opnieuw een inflatie van 5,5%, veel meer dan de doelstelling van 2% op middellange termijn. De groei zou in 2023 echter nog maar 0,9% bedragen, flink minder dan de 2,1% die aan het begin van de zomer nog werd verwacht.

 

Welke wapens?

 

De centrale bank en de overheden strijden tegen dezelfde vijand – de inflatie – maar beschikken niet over dezelfde wapens. In maatschappelijk opzicht zijn de maatregelen waarmee regeringen de energieschok willen dempen perfect te begrijpen, maar vanuit economisch standpunt kunnen er vragen bij gesteld worden. Door de energieprijzen kunstmatig laag te houden, laten overheden hun toch al hoge begrotingstekorten en staatsschulden verder oplopen.

 

Tegelijk doen ze zo echter het effect van het onétaire beleid deels teniet – door de koopkracht van de huishoudens te ondersteunen en de energiekosten van bedrijven te drukken, stimuleren ze de vraag. De regeringen gokken er wellicht stilletjes op dat de energieschok een tijdelijk fenomeen is, een val waarin de centrale bankiers eerder al trapten toen ze ervan uitgingen dat de inflatieopstoot na de coronacrisis van voorbijgaande aard was.

 

Hoelang nog? Het antwoord op die vraag komt misschien wel van de ECB. Als die in de voetsporen van de Amerikaanse Federal Reserve (de Fed) treedt en de komende maanden haar balans gaat verkorten, zal dat de staatsobligatierente hoger duwen en komt de “whatever it takes”-mentaliteit die in veel landen nog heerst in het gedrang.

 


Uitoefening van stemrecht: een manier om het gedrag van ondernemingen te beïnvloeden

 

Rachida Mourahib, Global Head of ESG Research, ODDO BHF Asset Management & Private Equity

31/8/2022

De betrokkenheid van aandeelhouders is de afgelopen jarenwijdverspreid onder beleggers die een rol willen spelen bij het beïnvloeden van de activiteiten of het gedrag van de ondernemingen waarin zij beleggen. De toepassing van dedialoogen de uitoefening van het stemrecht zijn thans immers de meestgebruikte strategieën voor verantwoord investeren, na de toepassing van uitsluitingsfilters.

 

Enerzijds eist de regelgeving meer openheid over de dialoog en initiatieven op het gebied van aandeelhoudersbeheer. Anderzijdszijn beleggers het erover eens dat het anticiperen op potentiëlerisico’s en kansen in verband met duurzaamheid bedrijven zalhelpen om waarde op lange termijn te genereren.

 

Stemrechten: een sleutelfactor bij het beïnvloeden van de ondernemingsstrategie

 

Als gevolg daarvan wordt steeds vaker gebruik gemaakt van activisme op gewone algemene vergaderingen van aandeelhoudersen worden steeds vaker aandeelhoudersresoluties ingediend. Beleggers maken steeds meer gebruik van hun stemrecht, nietalleen om bestuurspraktijken goed te keuren, maar ook omondernemingen uit te dagen duurzaamheidskwesties aan tepakken. De AV wordt meer dan ooit gezien als een gelegenheidom vragen te stellen aan bestuurders. Het biedt een kans om de dialoog tussen beleggers en de ondernemingen waarin zijbeleggen te verbeteren, met name over gevoelige kwesties. Tijdens de algemene vergaderingen van de CAC40-ondernemingen in 2022 bijvoorbeeld stelden meer dan 35 beleggers ongeveer 200 vragen over diverse milieu-, sociale ofgovernancekwesties.

 

Duurzaamheid maakt nu deel uit van het debat

 

Het is waar dat de COVID-19-crisis ook de overtuiging heeftversterkt dat ESG-risico’s – zoals pandemieën ofklimaatverandering – beleggingsrisico’s zijn. Onder druk van hetfinanciële ecosysteem is men zich steeds meer bewust geworden van de wijze waarop duurzaamheid in de bedrijfsstrategie en de visie van het bestuur wordt geïntegreerd.

 

Als gevolg daarvan is het aantal duurzaamheidsgerelateerdevoorstellen toegenomen, evenals het aantal stemmen tegenbestuurders die hebben nagelaten deze kwesties aan te pakken. In verband hiermee staan de beloningspraktijken voor bestuurders nu in de schijnwerpers. De legitimiteit van de toekenning van variabele beloningen en het opnemen van duurzaamheidsdoelstellingen zijn gevoelige kwesties. Zo hield opde jaarlijkse algemene vergaderingen van de 2021 STOXX 600-ondernemingen 34% van de resoluties die meer dan 10% ongunstige stemmen kregen, verband met de beloning van bestuurders.

 

Klimaatverandering op de agenda

 

Terwijl remuneratieresoluties al jaren een gangbare praktijk zijn, is het concept van een “klimaatresolutie” van recentere datum en wordt het vooral door Europese ondernemingen ingegeven doorde druk die belanghebbenden op milieukwesties uitoefenen. De aandacht voor klimaatverandering speelt een belangrijke rol in de betrokkenheid van beleggers, waarbij beleggers eisen dat de plannen van ondernemingen voor de overgang naarkoolstofneutraliteit die aan de aandeelhouders ter stemmingworden voorgelegd, geloofwaardig zijn. Hoewel deze praktijk noglang niet wijdverbreid is, beginnen ondernemingen verslagen voordit doel op te stellen. Dit wordt door beleggers gewaardeerd, aangezien de steun van de aandeelhouders voor deze voorstellenin 2021 gemiddeld meer dan 90% bedroeg.

 

 

Deze resoluties verschaffen echter niet systematisch een informatieniveau dat een zinnig oordeel over de ambitie van de klimaatstrategie van de onderneming mogelijk zou maken, met hetrisico dat beleggers worden gefrustreerd. Een oplossing zou zijneen meer gestandaardiseerde inhoud te hebben voor de presentatievan de door de managementteams voorgestelde resoluties. De regelgeving zal waarschijnlijk in die richting gaan. Maar in de tussentijd blijft stemmen over klimaatstrategieën een essentieelinstrument om de transparantie te vergroten en ondernemingen in staat te stellen zich publiekelijk met belanghebbenden teengageren.

 

Tenslotte, ook al wint de praktijk van “klimaatresolutie” terrein en bestaat er nog geen gemeenschappelijk kader, toch zijn er nu verschillende instrumenten beschikbaar om een standpunt in tenemen. De belangrijkste aanbieders van volmachten houden in hun stemaanbeveling rekening met het klimaatrisicoprofiel en de klimaatstrategie van grote ondernemingen die broeikasgassenuitstoten, en leggen zo de basis voor een gunstigklimaatstembeleid.

 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de betrokkenheid van aandeelhouders een belangrijke pijler is om ondernemingen te betrekken bij een duurzame langetermijnstrategie. Hoewel het tijdzal kosten om de klimaatovergang te bewerkstelligen, is activismeéén van de krachtigste middelen om dit te bereiken.

 


Hernieuwde roep om groei- en kwaliteitswaarden

Door Fares Benouari, Equity Manager, Union Bancaire Privée (UBP)

4 augustus 2022

 

In een beurscontext die bevorderlijk is voor “value”, zijn groei- en kwaliteitsbedrijven de afgelopen maanden door beleggers gesanctioneerd, maar bedrijven die waarde op lange termijn creëren, hebben alle karakteristieken om de beste beleggingskansen in de tweede helft van het jaar te genereren.

 

Tijdens de eerste helft van het jaar noteerden groei- en kwaliteitsaandelen een uitgesproken underperformance (in de orde van grootte van 25%), lijdend onder winstnemingen, terwijl beleggers de voorkeur gaven aan ondergewaardeerde aandelen (“value” -stijl). Het is waar dat deze laatsten uit een decennium van relatieve underperformance kwamen. De inhaalslag van waardeaandelen, die in 2021 was begonnen, wordt dus voortgezet in de context van sterke inflatoire druk.

 

Winstnemingen

 

Beleggers aarzelden dus niet om hun winst te nemen op groei- en kwaliteitsaandelen die liquiditeit vertoonden en die de afgelopen jaren beter hadden gepresteerd. Technologieaandelen hebben vooral geleden onder de hallucinaties van de beleggers in een zeer ongunstige context, gekenmerkt door het conflict in Oekraïne en de strenge inperkingsmaatregelen die de Chinese autoriteiten hebben genomen in naam van het ‘zero-covid’-beleid.

 

Deze divergentie tussen beleggingsstijlen is duidelijk geweest en heeft geresulteerd in een compressie van waarderingsmultiples voor groei- en kwaliteitsaandelen, zelfs als hun winstvooruitzichten sterk zijn gebleven, zoals blijkt uit de opwaartse herzieningen van analisten tussen januari en juni.

Het pessimistische sentiment onder beleggers verschilt inderdaad van dat van bedrijven die tot nu toe geen vertraging van de orders hebben gezien. Aan de andere kant geven bedrijven toe dat ze meerdere leveringsproblemen tegenkomen die hun activiteit beperken en de inflatoire druk verergeren.

 

Wat zijn de verwachtingen?

 

Als bedrijven van oudsher moeite hebben om de omslagpunten van de conjunctuurcyclus te grijpen, wat kunnen we dan in deze fase van het jaar verwachten? Uitgaande van een relatief pessimistisch macro-economisch scenario dat leidt tot een winstdaling van 5% (tegen +11% verwacht eind juni) en een compressie van multiples, een daling van 25%, zouden we het jaar kunnen afsluiten met een correctie van 25-27% op wereldwijde aandelen.

 

Er moet echter worden opgemerkt dat veelvouden tijdens buigpunten meestal als schokdemper fungeren door naar boven te normaliseren op een moment dat de bedrijfswinsten (eindelijk) naar beneden worden bijgesteld. Deze waarderingsmultiples zijn in de eerste helft van het jaar al gedaald, waarbij wereldwijde aandelen momenteel worden verhandeld tegen minder dan 14 keer de winst, terwijl de twintigjarige gemiddelde P/E rond de 16 ligt. We zien dus dat er al veel slecht nieuws wordt ingeprijsd door de markt, zeker in een goed gericht segment.

 

Welke winnende cocktail?

 

Gezonde balans, lage schulden, innovatie en hoge prijszettingskracht: de winnende cocktail van groei- en kwaliteitswaarden.

In een inflatoire context moeten beleggers zich ook richten op aandelen met een gezonde balans, lage schulden, het vermogen om te innoveren en sterke toetredingsdrempels die hen in staat stellen een hoge “pricing power” te tonen.

Deze bedrijven zijn breder te vinden in de categorie kwaliteitswaarden, minder in het segment “value”. En naarmate de economie vertraagt, moeten ook groeibedrijven weer gewaardeerd worden aan hun juiste waarde. Beleggers hebben dus betere redenen om terug te keren naar bedrijven die vooral actief zijn in de zorg, technologie en consumptie.

Omgekeerd hebben energie, collectieve dienstverlening zoals nutsvoorzieningen en vastgoed minder waarden die aan deze kenmerken voldoen.

 

Naar een normalisering van grondstoffen en inflatie

 

In de afgelopen drie maanden is de daling van de grondstoffenprijzen versneld, met dalingen van tussen de 20 en 50 procent. Daarom zouden de volgende inflatiecijfers deze normalisatie op de grondstoffenmarkten moeten omvatten. Ook het basiseffect zal de inflatiecijfers vanaf het vierde kwartaal mechanisch naar beneden duwen.

Deze context moet beleggers aanmoedigen zich te herpositioneren op risicovolle activa (aandelen), en in het bijzonder op groei- en kwaliteitsaandelen. Daarnaast zullen de investeringen om de congestie in de toeleveringsketen te verlichten naar verwachting in de tweede helft van het jaar van kracht worden en een gunstiger momentum creëren om de inflatoire druk te verminderen.

 

Groei en kwaliteit

 

Sommige bedrijven van hun kant zouden erin moeten slagen hun winstverwachtingen voor het jaar 2022 te handhaven. Het gaat er dus om onder hen de groei- en kwaliteitsbedrijven te identificeren die waarde creëren, in de zin van hun “Cash-Flow Return On Investment” (CFROI®).

Hun profiel is atypisch in de zin dat ze defensiever zijn tijdens vertragingsfasen en het beter doen dan de markttrend tijdens de omkering van de cyclus. Een garantie voor outperformance op lange termijn en kenmerken die bijzonder gewild zijn in de huidige omgeving.

 


Een nieuw kompas voor de markten?

Door Clément Inbona, Fund Manager La Financière de l’Echiquier

25 juli 2022

 

De eerste helft van het jaar ging alle aandacht uit naar de inflatie. Keren beleggers die nu de rug toe om de blik te richten op de vertraging van de wereldeconomie?

Dat lijkt het geval als we kijken naar het koersverloop van staatsobligaties, die de afgelopen weken opnieuw hun rol van veilige haven opnamen. De tienjaarsrente, die niet zo lang geleden nog flirtte met de 3,5% in de VS en de 2% in Duitsland, is teruggezakt naar respectievelijk 3% en 1,2%. Dat wijst erop dat beleggers zich nu minder zorgen maken dat de inflatie in een opwaartse spiraal terechtkomt.

 

Cap op defensief of kwaliteit

 

Het wijst er ook op dat de groei de komende tijd kwetsbaar zal zijn. Er zijn weliswaar nog niet echt duidelijke tekenen dat er op korte termijn een recessie aankomt, maar de macro-economische cijfers gaan wel gestaag achteruit. Een andere interessante vaststelling is dat de decorrelatie tussen aandelen en staatsobligaties zich langzaam herstelt. Meestal dalen de koersen van aandelen wanneer die van obligaties stijgen en vice versa. Sinds begin dit jaar was dat in de meeste gevallen niet zo: aandelen en obligaties gingen tegelijk achteruit.

 

Het vooruitzicht van groeivertraging, zelfs een recessie, is uiteraard weinig bevorderlijk voor de waardering van aandelen, want het werpt een schaduw over de winstvooruitzichten van bedrijven. Tegelijk doet het echter ook bedrijven en sectoren opleven die in zo’n situatie beter standhouden. Dat verklaart waarom zogeheten defensieve of kwaliteitsbedrijven de afgelopen weken beter presteerden dan kwetsbaardere of conjunctuurgevoeligere ondernemingen. Ook dat is een aanwijzing dat aandelenbeleggers hun blik van de stijgende prijzen verlegd hebben naar de economische groei.

 

De Fed focust nog op inflatie

 

De Amerikaanse Federal Reserve (de Fed) focust daarentegen wel nog volledig op het inflatievraagstuk. Dat blijkt uit de notulen van de vergadering op 14 en 15 juni – de zogeheten ‘Minutes’ van de Fed. Daarin komt het woord ‘inflatie’ negentig maal voor, terwijl de bbp-groei maar tien keer wordt aangehaald. In tegenstelling tot de markten heeft de Fed voorlopig alleen oog voor de inflatie.

 

De komende weken zullen uitwijzen wie gelijk heeft, de Fed of de markten. Het is uitkijken naar de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal, de eerste ramingen van de bbp-cijfers en de jongste peilingen naar het ondernemers- en consumentenvertrouwen. Zijn de centrale banken, nadat ze eerder de bal hebben misgeslagen door de inflatie veel te lang als tijdelijk te beschouwen, ditmaal ‘beyond the curve[1]? Of zijn het de beleggers die het spoor bijster zijn? De toekomst zal het ons leren.

[1] Aan de andere kant van de curve. Anders gezegd: te laat reageren op een verslechtering van het macro-economische en financiële klimaat.


Vier thema’s voor toekomstige investeringen

Door Laurent Denize, CIO bij ODDO BHF AM

27 juni 2022

De laatste jaren is er bij beleggers een sterke belangstelling ontstaan voor thematische wereldwijde aandelenfondsen, die trachten deel te nemen aan de structurele langetermijntrends die zich in de samenleving aftekenen. Deze megatrends ontwikkelen zich onafhankelijk van economische cycli en beïnvloeden het bedrijfsmodel van ondernemingen. We kunnen vier megatrends ïdentificeren, die bronnen van kansen zijn voor de komende jaren.

De ecologische overgang

 

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De opwarming van de aarde bedraagt tussen +2,1 en +2,4°C, ruim boven de in de overeenkomst van Parijs vastgestelde limiet van 1,5°C. Er is nog tijd om kapitaal aan te trekken op tal van gebieden om de ecologische overgang te ondersteunen: duurzame energieproductie, grotere energie-efficiëntie in bijvoorbeeld gebouwen, duurzame mobiliteit en behoud van natuurlijke hulpbronnen.

 

Kunstmatige intelligentie (KI)

 

KI maakt nu deel uit van ons dagelijks leven: de zoekalgoritmen van Google helpen ons onze weg te vinden op het internet. Alexa en Siri helpen ons met gesproken instructies. Nieuwe films en muziek worden voorgesteld door Netflix of Spotify op basis van onze smaak. In de gezondheidszorg maakt KI meer gepersonaliseerde geneeskunde en behandeling mogelijk. AI is een sleuteltechnologie en opent daarom investeringsmogelijkheden in tal van sectoren, tot ver buiten de technologiesector.

 

De financiële revolutie

 

Financiële dienstverleners worden op al hun kerngebieden (financiering, sparen, betalingen en verzekeringen) met uitdagingen geconfronteerd. Het gebruik van innovatieve technologieën zoals blockchain, de opkomst van en concurrentie door nieuwe gespecialiseerde aanbieders, de explosie van mobiele betaalmethoden en de populariteit van digitale activa zijn slechts enkele van de grote verschuivingen die de sector vormgeven. Zowel fintechs als gevestigde spelers die deze veranderingen omarmen, kunnen potentiële kansen bieden voor beleggers.

 

De toekomst van voedsel

 

Ook de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd is aan verandering onderhevig. Er staat veel op het spel: om de groeiende wereldbevolking te voeden, moet de voedselproductie met 60% toenemen tegen 2050. Maar voedsel moet ook op een milieuvriendelijke manier worden geteeld en minder worden verspild. De verandering is ook het gevolg van de veranderende eetgewoonten in de geïndustrialiseerde landen. We besteden meer aandacht aan gezondheid. Veganistische of vegetarische diëten zijn in zwang en bedrijven die bijvoorbeeld vleesvervangers produceren, groeien snel. De voedingsmegatrend is een bron van kansen in de hele waardeketen van het voedselsysteem.

Disclaimer

ODDO BHF AM is de vermogensbeheertak van de ODDO BHF Group. Het is de gemeenschappelijke merknaam van vijf juridisch onderscheiden beheermaatschappijen: ODDO BHF AM SAS (Frankrijk), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankrijk), ODDO BHF AM GmbH (Duitsland), ODDO BHF AM Lux (Luxemburg) en METROPOLE GESTION (Frankrijk). Dit document, dat een promotioneel karakter heeft, is opgesteld door ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van elke distributeur of adviseur om aan elke belegger te verstrekken. De potentiële belegger moet een beleggingsadviseur raadplegen alvorens in een strategie te beleggen. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat niet alle gepresenteerde strategieën in alle landen op de markt mogen worden gebracht. De belegger wordt ervan in kennis gesteld dat de strategieën een risico van kapitaalverlies inhouden, maar ook een aantal risico’s die verband houden met de instrumenten/strategieën in de portefeuille. De waarde van de belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat zij niet volledig wordt terugverdiend. De belegging moet worden gedaan in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen, de beleggingshorizon en het vermogen van de belegger om het aan de transactie verbonden risico te dragen. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie of de informatie die ze bevat. De in dit document geuite meningen komen overeen met onze marktverwachtingen op het tijdstip van publicatie. De in dit document geuite meningen komen overeen met onze marktverwachtingen op het moment van publicatie van het document. Zij kunnen veranderen naargelang de marktomstandigheden en ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS kan hiervoor op geen enkele wijze contractueel aansprakelijk worden gesteld.


Welke maatregelen te kiezen in tijden van hoge inflatie en politieke onzekerheid?

Door Tilo Wannow, Fondsbeheerder bij ODDO BHF Trust

 

18 Mei 2022

 

De invasie van de Russische troepen in Oekraïne, de daaropvolgende sancties tegen Rusland en de door de oorlog veroorzaakte productieverliezen beheersen momenteel de grondstoffen- en de financiële markten. De sterke prijsdruk, in combinatie met de risico’s op een vertragende economie, zorgt voor een uitdagende omgeving voor de aandelenmarkten. Het is belangrijk zich te concentreren op bedrijven die zelfs in ongunstige economische omstandigheden hun winst kunnen laten groeien en zo de aandelenkoers kunnen ondersteunen.

 

1. Focus op bedrijven met hoge winstgevendheid en prijszettingsvermogen

Stijgende energie- en grondstofkosten zijn een uitdaging voor alle ondernemingen en wegen op de winstprognoses. Maar voor wie hoge brutowinstmarges heeft, is de last lichter, omdat de negatieve hefboomwerking op de brutomarge wordt afgezwakt wanneer de grondstofkosten stijgen.

De bedrijven kunnen echter hun prijzen verhogen om dit te compenseren. Bij hoge winstmarges volstaat een relatief bescheiden prijsaanpassing om het effect van de stijgende kosten te compenseren. In tijden van hoge inflatie loont het dus de moeite zich te concentreren op winstgevende bedrijven met aanzienlijke concurrentievoordelen. Als de arbeidskosten niet zo sterk stijgen als de grondstoffenprijzen, zouden digitale bedrijfsmodellen en adviesbureaus beter bestand moeten zijn tegen stijgende energie- en grondstoffenprijzen.

 

2. Focus op stabiele, recessiebestendige sectoren 

De onzekerheid over de oorlog en de stijgende energie- en grondstoffenprijzen eisen hun tol van de consument. In geval van een vertragende economie of zelfs een recessie zouden leveranciers van producten en diensten die als noodzakelijk en niet-cyclisch worden beschouwd, relatief immuun moeten zijn.

De farmaceutische en de medtechsector, defensieve consumptiegoederen en defensieve software- en IT-bedrijven met op abonnementen gebaseerde bedrijfsmodellen worden in dit verband als bijzonder veelbelovend beschouwd.

 

3. De aantrekkingskracht van thematische beleggingen in tijden van crisis

Rusland en Oekraïne zijn belangrijke exporteurs van delfstoffen en landbouwproducten, dankzij hun overvloedige grondstoffen en vruchtbare bodem. De oorlog zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een versnelde ontkoppeling van de westerse markten in functie van hun afhankelijkheid van grondstoffen en vooral energie uit Rusland.

Bovendien zal een verhoogde productie van landbouwproducten zoals tarwe of maïs buiten de regio van groot belang zijn. Natuurlijk zijn de producenten van schaarse grondstoffen en fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool) de begunstigden op de korte termijn. Maar op middellange termijn kan een versnelling van de energietransitie naar hernieuwbare energie worden verwacht.

Fabrikanten van onderdelen, exploitanten van zonne- en windparken en infrastructuurbeheerders maken deel uit van de beleggingsmogelijkheden. Voorzichtigheid is echter geboden gezien de grote concurrentie in de sector. De grote winnaars van deze structurele trends zijn vaak de leveranciers van uitrusting en diensten, zoals mijnexploitanten en fabrikanten van landbouwmachines. Naast de afhankelijkheid van Rusland voor grondstoffen is ook veiligheid een belangrijke kwestie geworden. Moderne oorlogsvoering via cyberaanvallen moet worden ondersteund door krachtige hardware en software. Verwacht wordt dat de vraag bij de belangrijkste leveranciers nog sterker zal toenemen dan in het verleden.

 


GAFAM: De perfecte weerspiegeling van het macro-economische klimaat in de wereld

Door Clément Inbona, Fund Manager La Financière de l’Echiquier.

17 mei 2022

 

Het resultatenseizoen over het eerste kwartaal van 2022 is volop aan de gang en de cijfers van de Amerikaanse techreuzen, ook wel GAFAM genoemd, illustreren perfect de moeilijkheden die de wereldeconomie momenteel ondervindt. De oorlog in Oekraïne, de stijgende lonen, de problemen in de toevoerketens, de strengere regelgeving, de hogere energiekosten: stuk voor stuk hadden ze directe gevolgen voor een of meer bedrijven uit het kwintet.

 

Google, Apple en Meta

 

Google, de gigant van de internetreclame, leed rechtstreeks onder de oorlog in Oekraïne doordat het zijn advertentiediensten in Rusland opschortte. Bovendien stonden de reclame-inkomsten in heel de Europese markt onder druk. Zoals steeds in tijden van onzekerheid grijpen bedrijven die in hun kosten willen snoeien namelijk eerst naar het communicatiebudget.

 

Apple, het bedrijf uit Cupertino, maakte een hogere omzet bekend dan verwacht, maar stelde zijn verwachtingen voor het tweede kwartaal bij. Daar had het twee goede redenen voor. De eerste heeft te maken met China, dat momenteel een besmettingsgolf doormaakt die het radicale nultolerantiebeleid van de overheid aan het wankelen brengt. Doordat eerst de Chinese Silicon Valley Shenzhen hermetisch van de buitenwereld werd afgesloten en vervolgens Sjanghai, waar de scheepvaart compleet in het honderd loopt, valt te vrezen dat productie en transport nog maanden verstoord zullen zijn. Ten tweede heeft ook voor APPLE de beslissing om zich uit de Russische markt terug te trekken economische gevolgen, zowel op korte als op lange termijn.

 

Facebook, dat sinds kort als Meta door het leven gaat, kon opnieuw een stijging van het aantal gebruikers voorleggen, maar stelde teleur qua resultaten. Ook hier speelt de afkoeling van de Europese advertentiemarkt een rol. Dit kwartaal lijdt META vooral onder de nieuwe regels die APPLE heeft ingevoerd om de gegevens van zijn gebruikers te beschermen, waardoor gericht adverteren minder nauwkeurig en dus minder doeltreffend wordt. Over heel 2022 verwacht het bedrijf daardoor een slordige 10 miljard dollar inkomsten mis te lopen. Die strengere regels zijn niet door een overheid opgelegd, maar het is duidelijk dat bedrijven van deze omvang een risico lopen.

 

Amazon en Microsoft

 

Amazon, dat gekneld zit tussen stijgende loonkosten en hogere transportprijzen, leed in het eerste kwartaal verlies. Dat hield weliswaar grotendeels verband met een mislukte investering in het “Tesla van de vrachtwagens” – Rivian – maar ook de distributie heeft het moeilijk bij Amazon, waardoor het zich genoodzaakt zag de vooruitzichten voor 2022 te verlagen.

 

Microsoft, tot slot, komt als laatste in de rij, maar verdient wel de eerste plaats als het op de resultaten over het eerste kwartaal aankomt. Het cloudplatform Azure van het bedrijf profiteerde opnieuw van de huidige digitaliseringsgolf. LinkedIn zag dankzij de krappe arbeidsmarkt de omzet met 34% toenemen. En ook de hardwaredivisie Surface groeide met 11%.

 

Besluit

 

De reuzen kampen met micro-economische problemen, maar ook de macro-economie is hen in deze bewogen tijd niet gunstig gezind. De stijgende rente maakt hun waardering automatisch minder aantrekkelijk. Sinds begin dit jaar zijn de koersen van deze vijf bedrijven bijna tweemaal zo sterk gedaald als de S&P 500. Hun succes is echter gestoeld op innovatie en groei, en er lijken heel wat wegen te zijn die hen daar opnieuw naartoe kunnen leiden: cloud, metaverse, innovatieve hardware enz. De kans is dus reëel dat ze samen met de wereldeconomie weer zullen opveren.

 

Raadpleeg ook de


Japanse aandelen zijn veerkrachtig

Door Daisuke Nomoto, Hoofd Japanse Aandelen bij Columbia Threadneedle Investments

12 April 2022

 

De beurs van Tokio is ondanks de oorlog in Oekraïne, die de volatiliteit op de aandelenmarkten heeft doen toenemen, goed op koers gebleven. Ze is immers weinig blootgesteld aan de Russische economie. De directe economische gevolgen van de Russische invasie zijn voor Japan minimaal, aangezien het aandeel van de Russische import in de totale Japanse import verwaarloosbaar is. Bovendien zit de Japanse aandelenmarkt in een haussemarkt door het aanhoudende economische herstel, de begrotingssteun van de overheid en het feit dat er veel geld naar de markt vloeit als gevolg van de wereldwijde bezorgdheid over de inflatie.

 

Door de stijgende olie- en andere grondstoffenprijzen zal de Japanse economie echter ook indirect de gevolgen ondervinden van de gestegen kosten, weliswaar in mindere mate dan de Europese economieën, waar de energievoorziening meer van Rusland afhankelijk is.

 

Het is het moment om op de markt te beleggen.

 

Het thema van de economische heropening wint ook aan kracht in het licht van de versoepeling van de Covid-maatregelen. Bedrijven blijven ook eigen aandelen inkopen, wat de aandelenmarkt ondersteunt. Het stimuluspakket van premier Kishida zal naar verwachting ook leiden tot loonsverhogingen. De bedrijfswinsten zitten in een structureel opgaande  trend. Beleggers vinden het daarom interessant om in Japanse aandelen te gaan.

 

Door de recente overgang van hoge naar lage economische groei, te midden van een aanhoudende wereldwijde inflatie, zijn beleggers zich op Japanse aandelen gaan storten, die een aantrekkelijk risico/rendementsprofiel hebben.

 

De Japanse bedrijven vertonen de sterkste winstgroei ter wereld. Dat hebben we de afgelopen maanden gezien, met de exportbedrijven op kop. De winsten zouden fors moeten blijven groeien. Tegen de achtergrond van aantrekkelijke waarderingen hebben Japanse bedrijven heel wat cash op hun balans, wat de markt een extra impuls heeft gegeven. Hierdoor kunnen zij het rendement voor de aandeelhouders handhaven of verhogen. Bovendien kunnen ze op die manier overnames doen, wat de beleggingsargumenten nog sterker maakt.

 

Digitalisering en automatisering bieden beleggingskansen.

 

Japan wordt door internationale beleggers vaak over het hoofd gezien, deels vanwege de trage economische groei en de vergrijzing van de bevolking. Toch biedt het land een diep en breed beleggingsuniversum, met kwaliteitsbedrijven die duurzaam groeien tegen redelijke waarderingen. Het is zeker interessant om bijzondere aandacht te besteden aan het thema innovatie.

 

Automatisering is een van de segmenten die aantrekkelijk kunnen zijn. Het helpt het probleem van het tekort aan arbeidskrachten op te lossen en draagt bij tot een massaproductie van hoge kwaliteit. De mogelijkheden voor robotica en automatisering zullen de komende tien jaar fors toenemen op gebieden als fabrieksautomatisering en voorraadautomatisering in e-commerce.

 

Hoewel de groei van de wereldeconomie naar verwachting zal vertragen en de beurzen wat onder druk zal zetten, zal Japan niet in dezelfde mate als andere economieën worden blootgesteld aan hogere inflatoire druk.

 

De evolutie van het programma van premier Kishida, dat gericht is op de handhaving van een expansief budgettair en monetair beleid ter ondersteuning van het economisch herstel, moeten we blijven opvolgen.

 


Biedt tech een oplossing voor inflatie?

 

Door Rolando Grandi, CFA, beheerder internationale thematische aandelen, La Financière de l’Echiquier

10/3/2022

 

De inflatie zal in 2022 aanhouden. Betekent dit dat vooral technologieaandelen getroffen worden? Is hun vermogen om de prijzen te verhogen zonder dat de vraag afneemt (hun  prijsstellingsvermogen) hun kracht? Een hefboom voor performance? We blijven overtuigd van het potentieel van sectoren waarin bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI) of automatisering een grote rol speelt en hebben we vertrouwen in het innovatievermogen van bedrijven. In een wereld die onomkeerbaar digitaliseert, blijft de vraag groot.

 

Wereldwijde uitdagingen aangaan

 

AI, robotica en slimme technologieën die de economie opnieuw vorm geven, bieden oplossingen en kunnen mondiale problemen helpen aanpakken. Een van deze uitdagingen is het streven naar productiviteit, terwijl overal ter wereld een tekort is aan arbeidskrachten, tot China aan toe. Welke gevolgen zal dit tekort hebben voor de productie van fabrieken, terwijl de toeleveringsketen verstoord of zelfs geblokkeerd wordt door materiaaltekorten en de inflatiedruk stijgt?

 

Een van de oplossingen is automatisering, die een belangrijke factor blijkt te zijn bij de digitalisering van bedrijven. Dankzij automatisering en robotica kan de productiviteit stijgen, maar neemt ook de looninflatie af. Volgens McKinsey kan tussen nu en 2030 wereldwijd minimaal een derde deel van de werkzaamheden geautomatiseerd worden bij 60% van de bedrijven (800 miljoen werknemers)[1].  De daaruit voortvloeiende productiviteitswinsten leveren de wereldeconomie een groei van +1,4% per jaar op.

 

Enkele voorbeelden

 

Dat is des te relevanter in een gedigitaliseerde wereld waarin minder geïnvesteerd wordt, met uitzondering van duurzame energie en de klimaattransitie, waarvoor veel kapitaal benodigd is. Terwijl bedrijven hun inspanningen verdubbelen om hun personeelsbestand uit te breiden en personeel te werven, waarbij de salarissen soms met 20% verhoogd worden, gebruiken ze ook strategieën om de productiviteit en de werkprocessen van de werknemers te verbeteren.

 

Dat is het geval met het Amerikaanse bedrijf ZoomInfo, waarvan de software de verkoop- en marketinginspanningen automatiseert. Dit AI-platform kan klantinformatie dynamisch bijwerken, voorspellen wanneer contact met klanten moet worden opgenomen, follow-ups automatiseren en nog veel meer. Hierdoor heeft het salesteam meer tijd voor strategische activiteiten.

 

Ook de oplossing van Alteryx is interessant. Datatechnici, wiens salarisinflatie zeer hoog is, besteden de helft van hun tijd aan het opschonen en voorbereiden van data voordat deze in de analysemodellen worden ingevoerd. Het krachtige platform van Alteryx schoont deze data op, waardoor datatechnici tijd krijgen voor interessantere activiteiten met meer toegevoegde waarde.

 

Tot slot, in de huidige context met schaarste aan personeel en werknemers die hun bedrijf gemakkelijker verlaten, zien we de opkomst van Qualtrics[2], een bedrijf dat software levert die werknemers een betere arbeidsbeleving geven, waardoor ze niet alleen tevredener zijn, maar ook meer leren en productiever zijn.

 

In een wereld waar inflatie een comeback maakt, kan technologie uitgroeien tot een onmisbaar instrument voor ondernemingen. Dankzij de digitale transformatie van de economie kunnen ze concurrerender worden, hun kosten optimaliseren, productiever zijn en zo hun toekomstige groei ondersteunen en hun leiderschap verstevigen. Daarom lijken de perspectieven voor de technologiesector bemoedigend, een branche waarin producten en diensten in onze economie snel groeien en die een onbeperkt innovatiepotentieel heeft.

 

[1] McKinsey, Future of Work, juni 2020

[2] De aandelen worden ter illustratie gegeven; hun aanwezigheid in de portefeuille is niet gegarandeerd.


Wat zijn de ESG-trends voor 2022?

Door Martina Macpherson, hoofd ESG-strategie, ODDO BHF AM

25 februari 2022

De voorbije jaren is er onder beleggers een groeiende belangstelling voor ESG-fondsen. We stellen ook vast dat het volume van ESG-beleggingen steeds maar blijft toenemen. In 2021 zijn ESG-fondsen wereldwijd blijven groeien en ondertussen vertegenwoordigen zij 10% van het beheerde vermogen in fondsen. Volgens een studie van Refinitiv/Lipper (nov. 2021)[1] werd in 2021 wereldwijd een recordbedrag van 649 miljard dollar belegd in ESG-fondsen, tegenover respectievelijk 542 miljard en 285 miljard dollar in 2020 en 2019.

 

Welke regelgeving?

 

In het licht van die toevloed wordt Europese regelgeving echter een noodzakelijke stap om de transparantie en de samenhang tussen de fondsen te verbeteren

 

De SFDR over publicaties en rapportage en het initiatief van FinDatEx om een ‘universeel’ rapportagemodel voor fondsen uit te werken waarin de verschillende wettelijke vereisten zijn geïntegreerd, zouden het makkelijker moeten maken om fondsen met elkaar te vergelijken. Op dit moment zijn er zoveel standaarden, juridische kaders en labels dat het voor beleggers een mission impossible is om dat te doen zonder gevolgen voor de prestaties van hun portefeuille, zo blijkt uit een recente studie van Qontigo (2022)[2].

 

Welke integratiemethode?

 

Volgens een studie van de GSIA (2020)[3] is ESG-integratie de meest voorkomende duurzame beleggingsstrategie, gevolgd door negatieve selectie, aandeelhoudersengagement, selectie op basis van normen en duurzaam thematisch beleggen.

 

Bovendien combineren vermogensbeheerders in de meeste delen van de wereld, en in ieder geval in Europa, steeds vaker meerdere duurzame beleggingsstrategieën in één beleggingsproduct, zoals negatieve selectie of uitsluitingen met ESG-integratie en aandeelhoudersengagement.

 

Impactbeleggingen: een nieuwe en groeiende trend

 

Impactbeleggingen zijn volgens het GIIN (2012)[4] beleggingen in ondernemingen, organisaties en fondsen die naast financieel rendement ook sociale en ecologische effecten beogen. Die impactbeleggingen kunnen worden gedaan in al dan niet beursgenoteerde effecten van opkomende en ontwikkelde markten en focussen op een breed scala van verhoopte rendementen, naargelang het geval.

 

Zulke beleggingen hebben vaak betrekking op een specifiek project. Ze zijn niet hetzelfde als een filantropische actie, omdat de beleggers eigenaar blijven van het actief en op financieel rendement hopen. Die impactbeleggingen omvatten microfinanciering, solidaire beleggingen, fondsen voor sociaal ondernemerschap en Franse solidariteitsfondsen.

 

Ook een vraag van particulieren

 

Na de sterke dynamiek op de markt voor institutionele beleggers winnen ESG-beleggingen nu aan kracht bij particulieren en veranderen ook de vereisten.

 

Volgens Eurosif (2018)[5] bedroeg het aandeel van ESG-beleggingen in de markt voor particulieren in 2018 meer dan 30%, tegenover 22% in 2016, en ruim boven de 3,4% in 2014. Die cijfers bevestigen een studie van 2DII naar particuliere beleggers (2019)[6], waarin twee derde van de Franse en Duitse respondenten zei te willen beleggen in ecologisch verantwoordelijke ondernemingen en daaraan toevoegde dat hen nooit naar hun voorkeuren op het gebied van duurzaamheid wordt gevraagd.

 

Nieuwe MiFID-verordening

 

De MiFID II-verordening (EU2017/565)[7] werd aangepast om die inconsistentie te verhelpen. Er wordt nu aan financieel adviseurs gevraagd om de voorkeuren van hun klanten op het vlak van duurzame ontwikkeling te respecteren, wat ongetwijfeld een van de redenen is waarom duurzame fondsen steeds populairder worden (art. 8 of 9 van de SFDR).

 

Uit een onderzoek uit 2021 van Globe Scan[8] bleek dat 82% van de particuliere beleggers wereldwijd geïnteresseerd is in beleggingen in sociaal en ecologisch verantwoorde bedrijven en dat 72% sectoren wil vermijden die bijdragen aan de klimaatverandering. Een derde van de respondenten vindt echter dat ze over onvoldoende informatie beschikken om hun beleggingen in sociaal en ecologisch verantwoordelijke ondernemingen te selecteren en te evalueren.

 

De coronapandemie heeft ook de relevantie van systemische ESG-risico’s aangetoond, evenals de gevolgen daarvan voor de prestaties van een onderneming. Volgens het recentste rapport van Morgan Stanley over ‘Sustainable Signals’ (2021)[9] moedigt die particuliere beleggers aan om zich op langetermijndoelen te richten en om naast ecologische thema’s ook meer interesse te tonen in volksgezondheid en sociale rechtvaardigheid.

 

[1] Refinitiv/Lipper, Analysis: How 2021 became the year of ESG investing, op Reuters, 23 dec. 2021, link: https://www.reuters.com/markets/us/how-2021-became-year-esg-investing-2021-12-23/

[2] Qontigo, An ‘impossible product’? Comparing Europe’s dissonant ESG fund labels, 10 jan. 2022, link: https://qontigo.com/an-impossible-product-comparing-europes-dissonant-esg-fund-labels/

[3] GSIA, Global Sustainable Investment Review, 2020, link: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf

[4] Global Impact Investing Network (GIIN), What is Impact Investing?, 2012, link: http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/investing/index.html

[5] EuroSIF, European SRI Study, 19 nov. 2018, link: https://www.eurosif.org/news/eurosif-2018-sri-study-is-out/

[6] 2DII, A Large Majority of Retail Clients Want to Invest Sustainably – Survey of French and German retail investors’ sustainability objectives, maart 2020, link: https://2degrees-investing.org/wp-content/uploads/2020/03/A-Large-Majority-of-Retail-Clients-Want-to-Invest-Sustainably.pdf

[7] Europese Commissie, MiFID II (EU) 2017/565, 21 april 2021, link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2616&from=NL

[8] GlobeScan, Investors views on ESG, dec. 2021, link: https://3ng5l43rkkzc34ep72kj9as1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/12/GlobeScan-Radar-2021-Retail_Investors_Views_of_ESG-Full-Report.pdf

[9] Morgan Stanley Sustainable Signals: Individual Investors and the COVID-19 Pandemic, 27 okt. 2021, link: https://www.morganstanley.com/assets/pdfs/2021-Sustainable_Signals_Individual_Investor.pdf

 


De vermenselijking van huisdieren

Door TopTierAccess

Januari 2022

 

Huisdieren zijn een sterk groeiende sector en een opkomende rage in de private-equitywereld. Deze huisdieren zijn een nieuwe trend. Ongeveer 43% van de Belgen heeft nu een huisdier, waarbij katten en honden de belangrijkste diergroepen zijn. Vóór de Covid-crisis was er al een trend waarbij mensen steeds meer huisdieren kregen. Covid heeft deze trend alleen maar versneld.

 

In België kennen we al Tom&Co. Volgens het onderzoeksbureau GfK hebben de Belgen vorig jaar 644 miljoen euro uitgegeven aan dierenbenodigdheden, 7,8% meer dan het jaar daarvoor. Ook Belgische ondernemers hebben een gat in de markt gevonden. Twee Belgische eBay-veteranen waren bijvoorbeeld de oprichters van Pawshake, een online platform waar je een oppas voor een hond of kat kunt vinden, net zoals je een babysitter kunt vinden op AirBsit. Pawshake’s slogan is: “Vind een lokale dierenoppas die uw huisdier als familie behandelt”. Dierenspeciaalzaken zijn nu zowel online als offline actief

 

Vermenselijking

 

Er zijn niet alleen meer dieren. De echte nieuwe megatrend is de ‘vermenselijking’ van honden of katten. Kortom, dit betekent dat huisdieren even goed of beter worden verzorgd dan wij, aangezien zij nu als een extra gezinslid worden beschouwd.

Gezinnen worden steeds kleiner. Een kat of hond wordt nu in zekere zin beschouwd als een kind. Dat is niet alleen een trend in België. De ‘vermenselijking van huisdieren’ zit sterk in de lift, met een ongelooflijke groei op de Amerikaanse en Europese markten.

 

Enkele voorbeelden

 

Hier volgen enkele voorbeelden van bedrijven die in dit marktsegment actief zijn.

 

– Petsmart was een van de grootste dierenbenodigdhedenwinkels in de Verenigde Staten. Samen met BC Partners, een private-equityfonds, kocht het ook Chewy, de grootste online dierenwinkel. Dat is nu een beursgenoteerd bedrijf.

– Swiss Partners Group heeft Wedgewood Pharmacy overgenomen, een online apotheek voor magistrale bereidingen voor dieren. Hier worden de pillen op maat gemaakt voor elk dier.

– CVC, een andere private-equityspeler, heeft onlangs 1 miljard pond geïnvesteerd in Medivet, een Britse keten van zo’n 350 huisartsenpraktijken die de klok rond voor huisdieren kunnen zorgen.

– EQT heeft geïnvesteerd in de Musti Group, een Scandinavische Tom & Co die nu ook op de beurs genoteerd is. EQT heeft ook deelgenomen aan de recente kapitaalverhoging van Bought By Many, een online verzekeraar die uitsluitend huisdierenverzekeringen aanbiedt. Ongeveer 25% van de huisdieren in het Verenigd Koninkrijk is verzekerd voor medische ingrepen. In de VS is dat slechts 2%. EQT zet de expansie voort van IVC Evidensia, de grootste veterinaire keten van Europa met ongeveer 1.500 dierenartspraktijken en -klinieken. Door de vermenselijking van huisdieren hebben veel artsen plotseling behoefte aan kennis en infrastructuur zoals scanners en operatiekamers voor dieren. Deze specialisatie is alleen mogelijk binnen grote bedrijven.

 

Vooral in het Verenigd Koninkrijk

 

De innovatie komt voornamelijk uit het Verenigd Koninkrijk.

 

– Bij Bruce’s “doggy daycare” bijvoorbeeld kunnen baasjes hun hond voor een dag achterlaten. De hondendagcentra van Bruce hebben ruimtes waar de reukzin van de honden wordt gestimuleerd door allerlei verborgen geurtjes. De pups leren ook om te gaan met andere honden. Het is ideaal voor een hond die in een huis zonder tuin of met een kleine tuin woont.

– Barking Heads daarentegen verkoopt premium honden- en kattenvoer onder merken zoals “Fat Dog Slim”, “Fish-N-Delish” en “Smitted Kitten”, dat uitsluitend natuurlijke ingrediënten bevat, zonder smaakstoffen of bewaarmiddelen.

– Forthglade is een ander dierenvoedingsmerk met als motto: “Als je niet bereid bent het zelf te eten, geef het dan niet aan je huisdieren.”

 

En in de Verenigde Staten

 

– In de VS heeft L.Catterton geïnvesteerd in JustFoodforDogs, een restaurant met acht locaties in winkelcentra in Los Angeles, waar chef-koks ter plaatse in een open keuken maaltijden voor honden en katten bereiden, met gebruikmaking van lokale natuurlijke producten. De klanten kunnen het vers bereide voedsel dan mee naar huis nemen.

– Ook in de VS hebben vooraanstaande investeerders zoals Mark Cuban en Peter Thiel’s Founders Fund zo’n 23 miljoen dollar geïnvesteerd in Wild Earth, een vegetarisch hondenvoermerk. Veel dierenliefhebbers zijn zelf vegetariër en zouden graag zien dat ook hun huisdieren aan het goede doel bijdragen. Zowat 20% van al het vlees van de slacht is bedoeld voor huisdieren.

 

Bronnen:

Dierenadoptie in België

– https://www.coronadirect.be/nl/pers/bijna-een-op-drie-verwelkomde-nieuw-huisdier-sinds-covid-19/

Vermenselijking van huisdieren (wereldwijd en België)

– https://www.euromonitor.com/pet-humanisation-the-trend-and-its-strategic-impact-on-global-pet-care-markets/report

– https://www.gondola.be/nl/news/comeos-bestudeert-de-belgische-huisdierenmarkt

Pawshake

– https://nl.pawshake.be/about-us