Nieuw belastingdecreet in Wallonië: impact op successierechten voor levensverzekeringen

Door AG

Eind 2021 heeft de Waalse regering een nieuw decreet goedgekeurd dat ‘een rechtvaardigere belasting’ mogelijk maakt. Het decreet bevat een reeks maatregelen, waarvan sommige bedoeld zijn om bepaalde fiscale mogelijkheden te beperken die als misbruik worden beschouwd.

 

Het nieuwe belastingdecreet is op 1 januari 2022 in werking getreden. Een woordje uitleg. De meeste maatregelen met betrekking tot de individuele levensverzekering zijn geïnspireerd op maatregelen die al in het Vlaamse Gewest van toepassing waren.

 

Uitbetaling van levensverzekeringsprestaties binnen de 5 jaar vóór het overlijden

 

Volgens het Wetboek der successierechten van het Waalse Gewest (versie van toepassing tot 31 december 2021), wordt elk bedrag dat in de loop van de 3 jaar vóór het overlijden werd ontvangen – op basis van een bepaling in een contract dat de overledene heeft afgesloten – gewoon weer opgenomen in de nalatenschap waarop successierechten verschuldigd zijn.

 

Deze bepaling is ook van toepassing op levensverzekeringscontracten waarbij aan het einde van het contract een prestatie bij leven wordt uitbetaald aan een begunstigde (die niet de verzekeringsnemer is) en waarbij de verzekeringsnemer binnen de drie jaar na die uitbetaling overlijdt. In dat geval is het levensverzekeringskapitaal onderworpen aan successierechten.

 

Met het nieuwe Waalse decreet wordt deze termijn verlengd van 3 tot 5 jaar, naar analogie met de verlenging van de ‘verdachte periode’ die voortaan van toepassing is op niet-geregistreerde schenkingen.

 

Schenking levensverzekering: meerwaardebelasting

 

Wanneer een verzekeringsnemer zijn levensverzekering via een notariële akte ‘schonk’ aan de persoon die aanvankelijk als begunstigde was aangeduid, en die verzekeringsnemer vervolgens overleed, was het geschonken contract op het moment van overlijden vrij van successierechten. Dat was vóór de inwerkingtreding van het nieuwe decreet.

 

Sinds 1 januari 2022 wordt in het Waalse Gewest de begunstigde belast op de verzekeringsprestatie die hij of zij bij overlijden ontvangt. Er is wel een kleine nuance: het kapitaal dat belastbaar is volgens het erfrecht, wordt verminderd met het kapitaal waarop al registratierechten zijn betaald.

 

Bijgevolg zijn alleen successierechten verschuldigd op het bedrag dat overeenstemt met de eventuele ‘meerwaarde’ van de levensverzekering, d.w.z. de waardevermeerdering tussen het moment van de schenking van de levensverzekering en het overlijden van de schenker-verzekerde. Dat is vandaag in Vlaanderen al zo.

 

Levensverzekering: moment van opeisbaarheid van successierechten

 

Contract op naam van de overledene en uitbetaald na het overlijden

 

Tot eind 2021 was in het Waalse Gewest elke levensverzekering op naam van de overledene onmiddellijk belastbaar op het moment van overlijden, op basis van het uitbetaalde bedrag of de afkoopwaarde van de levensverzekering (als deze niet was uitbetaald op het ogenblik van overlijden).

 

Sinds het nieuwe Waalse decreet valt de betaling van de successierechten voortaan samen met het moment waarop de begunstigde de levensverzekeringsprestaties daadwerkelijk ontvangt, net zoals in Vlaanderen. De belastingheffing vindt dus niet meer plaats op het moment van overlijden.

 

Deze maatregel maakt het mogelijk de belasting met meer zekerheid te innen bij de ‘uiteindelijke’ begunstigde, d.w.z. de persoon die het contract afkoopt of de persoon die de verzekeringsprestaties na overlijden daadwerkelijk ontvangt.

 

Contract op naam van de langstlevende echtgenoot (gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen)

 

In een lastminute-amendement is ook het moment van opeisbaarheid van de successierechten aangepast voor contracten op naam van de langstlevende echtgenoot wanneer de echtgenoten onder het stelsel van gemeenschap van goederen waren gehuwd.

 

Net als in Vlaanderen betaalt de langstlevende echtgenoot de successierechten voortaan op het ogenblik van afkoop of daadwerkelijke uitbetaling van de prestaties (na het overlijden), en niet meer op het moment van overlijden, zoals dit vroeger het geval was.

 

Tot slot wijzen we er nogmaals op dat deze nieuwe maatregelen alleen betrekking hebben op mensen die in het Waalse Gewest wonen.

 

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Overdracht, Verzekeringen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *