Nieuwe risicotermijn voor schenkingen in Wallonië: wat met Vlaanderen en Brussel?

Door Astrid Dutré, Estate planner bij Nagelmackers

De Waalse regering kondigde het in juli reeds aan en nu is het zover. Er komt een nieuwe fiscale maatregel die de niet-geregistreerde roerende schenkingen viseert, waarmee de regering schenkers ertoe wil aanzetten de schenking te registreren. Tijdens zijn leven kan iemand namelijk een deel van zijn roerend vermogen toebedelen aan wie hem lief is door te schenken.

 

Roerende schenking

De schenking van roerende goederen kan onderhands of via een notariële akte gebeuren. Wat is het verschil tussen beide?

  • Een notariële akte geeft de schenking een vaste datum en is tegenstelbaar aan derden. Wordt de akte voor een Belgische notaris verleden, dan is die laatste ertoe gebonden ze te laten registreren, waardoor er verplicht schenkbelasting moet betaald worden. Ook een schenking voor een buitenlandse notaris (in het verleden vaak een Nederlandse notaris) moet sinds 15/12/2020 verplicht geregistreerd worden in België. De zogenaamde Kaasroute en het daarbij horende fiscale voordeel zijn op die manier verdwenen.
  • Kiest men voor een onderhandse schenking, dan is men vrij om ze wel of niet te laten registreren.

– Wordt de schenking geregistreerd en wordt de schenkbelasting betaald, dan verdwijnen de geschonken goederen definitief uit het vermogen van de schenker en is er geen erfbelasting meer verschuldigd op het moment van zijn overlijden.

– Wordt er gekozen om de schenking niet te registreren (en dus geen schenkbelasting te betalen), dan schrijft de wet voor dat de geschonken goederen geacht worden alsnog deel uit te maken van het vermogen van de schenker indien hij binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. De goederen zijn dan onderworpen aan erfbelasting, alsof er nooit een schenking heeft plaatsgevonden.

In een nieuw decreet van de Waalse regering is beslist om de risicotermijn van drie jaar voor niet-geregistreerde roerende goederen op te trekken naar vijf jaar. Via die nieuwe maatregel hopen ze de meest voorzichtige schenkers en begiftigden ertoe aan te zetten om de schenking te laten registreren. Zo wordt het risico uitgesloten om later successierechten te moeten betalen indien de schenker woonachtig in het Waals Gewest binnen de vijf jaar na de schenking komt te overlijden.

Risicotermijn: termijn van drie of vijf jaar?

Om te weten wat de toepasselijke risicotermijn voor een niet-geregistreerde roerende schenking is, moet bepaald worden welk gewest bevoegd is. In principe is dat het gewest waar de overledene (schenker) zijn fiscale woonplaats heeft. In geval van een verhuis, moet rekening gehouden worden met de regionale regels die van toepassing zijn.

 

Inwerkingtreding Waals decreet

Het nieuwe Waalse decreet trad op 1 januari 2022 in werking. Die nieuwe fiscale regel viseert roerende schenkingen uitgevoerd na die datum. De termijn van drie jaar blijft van toepassing voor alle schenkingen gedaan voor 1 januari 2022. Het bewijs van de schenking moet dus zorgvuldig bewaard worden!

Hoeveel bedraagt de schenkbelasting?

De schenkbelasting is regionale materie. Het tarief dat op de schenking wordt toegepast, is dat van het gewest waar de schenker op het ogenblik van de schenking zijn fiscale woonplaats heeft.
De schenkingstarieven variëren ook volgens de verwantschapsband tussen de schenker en de begiftigde. Ze zijn vlak voor roerende schenkingen: er wordt één enkel tarief toegepast, los van de waarde van het geschonken goed.

 

Een bankschenking registreren

Ter herinnering: bij een notariële schenking gebeurt de registratie automatisch. De notaris brengt alle formaliteiten in orde.

Een onderhandse roerende schenking kan op elk moment geregistreerd worden, zowel op het ogenblik van de schenking als later. Zowel de schenker als de begiftigde kunnen daartoe het initiatief nemen.

Daarvoor moet een afspraak gemaakt worden bij een kantoor Rechtszekerheid of bij een infocenter van de FOD Financiën.

In Vlaanderen zal het kantoor Rechtszekerheid de akte onmiddellijk registreren en er een vaste datum aan verlenen. Vervolgens zal dat kantoor het dossier overmaken aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) die een uitnodiging tot betaling naar de betrokkene zal versturen.

In het Waals en Brussels Gewest moet de ‘pacte adjoint’ aan het kantoor Rechtszekerheid bezorgd worden, waarna de schenkbelasting (belastbare basis = de waarde van de geschonken goederen) betaald wordt op een rekening van het kantoor. De registratie zal pas na betaling uitgevoerd worden.

Conclusie

Meer dan ooit is het duidelijk dat elk gewest zijn eigen regels uitzet in het kader van de erf- en schenkbelasting. Indien men een verhuis overweegt, kan men zich best goed informeren over de regels en de fiscaliteit waarmee rekening gehouden moet worden.

Raadpleeg ook de corner ‘Overdracht’

Dit bericht is geplaatst in Erfenis met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.