Wat zijn de risico’s van een open tak 23-levensverzekering?

@Pexels

Door AG

 

 

 

Een open tak 23-levensverzekering is een echt beleggingsinstrument. Beleggers kunnen een potentieel hoog rendement nastreven en eventueel hun vermogen laten groeien. Het kan ook een interessant alternatief zijn nu spaarrekeningen niet veel meer opbrengen. Aan elk financieel product zijn echter risico’s verbonden waarmee elke belegger rekening moet houden voor hij een product onderschrijft. Een overzicht.

 

Wat wordt bedoeld met ‘risico’?

 

Als een belegger een open tak 23-levensverzekering afsluit, verbindt hij zich ertoe een startkapitaal en/of periodieke premies te betalen (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks) gedurende de hele looptijd van het contract of een bepaalde periode. Concreet betekent het begrip risico dat de belegger het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk kan verliezen.

 

Welke soorten risico’s?

 

  1. Risico van een eventueel faillissement van de verzekeraar

 

Elke onderneming kan in principe failliet gaan. Ook verzekeringsmaatschappijen.

In geval van faillissement is het vermogen dat bestaat uit de activa van het fonds en gelinkt is aan de levensverzekeringsovereenkomst, prioritair voorbehouden om de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden na te komen.

Wettelijk gezien zijn verzekeringsmaatschappijen ook verplicht te voorzien in een solvabiliteitsmarge (ook wel bufferkapitaal genoemd). Dit is de verhouding tussen het eigen vermogen van de onderneming en haar activiteiten. Sommige verzekeraars kunnen ook verder gaan en voorzien in een solvabiliteitsmarge die groter is dan het wettelijk vereiste bedrag.

 

  1. Risico’s gelinkt aan het fondsbeheer

 

Open tak 23-levensverzekeringen zijn gekoppeld aan één of meerdere beleggingsfondsen. Deze fondsen zijn over het algemeen blootgesteld aan verschillende risico’s, afhankelijk van het beleid en de doelstellingen van de fondsbeheerders. Ondanks de expertise van de beheerders is het mogelijk dat de geselecteerde fondsen niet het verwachte resultaat opleveren.

Hoe kan de impact van dit soort risico’s dan worden beperkt? Kies voor een gediversifieerde beleggingsportefeuille en een beleggingshorizon op lange termijn.

 

  1. Risico van marktschommelingen

 

Bij het afsluiten van een open tak 23-levensverzekering wordt het oorspronkelijk belegde bedrag omgezet in ‘eenheden’ van het (de) fonds(en). Op de financiële markten schommelt de waarde van een eenheid voortdurend en is deze afhankelijk van de onderliggende fondsen. De gerealiseerde winsten of verliezen hangen af van verschillende factoren: de gezondheid van de ondernemingen, de economische of politieke situatie, de rentevoeten enz.

De verzekeringsnemer draagt het financiële risico. De eenheidswaarde kan op termijn dus zowel hoger als lager zijn dan de waarde bij het afsluiten van het contract.

Ook hier zijn een voldoende lange beleggingshorizon en een goed gespreide portefeuille belangrijk om moeilijke marktomstandigheden te doorstaan en op termijn een potentieel hoog rendement te behalen.

 

  1. Liquiditeitsrisico

 

De uitbetaling (d.w.z. de verkoop of afkoop) van fondseenheden kan uitzonderlijk worden opgeschort of uitgesteld.

Hoe bepaalt u het risiconiveau van een levensverzekeringsproduct vóór de onderschrijving?

 

Om te voorkomen dat potentiële beleggers kiezen voor producten waarvan zij de kosten en risico’s niet begrijpen, heeft de Europese Unie een reeks maatregelen opgelegd om de transparantie van de communicatie over beleggingsproducten te verbeteren.

 

Sinds1 januari 2018 moet elke financiële instelling bij het afsluiten van een financieel product een gestandaardiseerd document verstrekken, het zogeheten ‘essentiële-informatiedocument’ (KID).  Dit document bevat de essentiële kenmerken van het product, de kosten, een risico-indicator en verschillende mogelijke prestatiescenario’s (gunstig, gemiddeld, ongunstig enz.).

Naast het essentiële-informatiedocument bieden de algemene voorwaarden van het verzekeringsproduct en het beheersreglement van het (de) fonds(en) gedetailleerde informatie bij het afsluiten van een levensverzekeringscontract. Deze documenten zijn beschikbaar via uw verzekeringstussenpersoon of rechtstreeks op de website van de verzekeraar. Natuurlijk verschillen de voorwaarden per product en per verzekeringsmaatschappij.

 

Financiële producten zoals levensverzekeringen staan bekend als ingewikkeld. Dankzij het advies van een expert kan de toekomstige belegger met kennis van zaken een beslissing nemen.

 

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *