Wat zijn de belangrijkste trends op het vlak van verantwoord beleggen in 2020?

@Pexels

Door Ophélie Mortier, DPAM

Aan het begin van dit nieuwe jaar staan we even stil bij de belangrijkste ESG-trends en -topics die in 2020 in de spotlights zullen staan. Meer dan ooit blijven regelgeving en beleidsmaatregelen de sleutelwoorden dit jaar. In 2019 hebben we al gezien dat de overheden (met name de Europese) dit thema ter harte nemen. Zij zijn immers vastbesloten om de omslag naar een lagekoolstofeconomie te versnellen.

Op Europees niveau

De afgelopen vijftien maanden heeft de Europese Commissie tijd noch moeite gespaard om de achterstand die ze had op het vlak van regelgeving rond duurzame en verantwoorde beleggingen in te halen.  Zij heeft immers een groene taxonomie en een regelgeving rond low-carbon indices met een positieve koolstofimpact uitgewerkt. Ze heeft eveneens een regelgeving gemaakt rond informatie over duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico’s.

Bovendien heeft zij alles in het werk gesteld om van haar Actieplan voor duurzame financiën een internationaal speerpunt te maken. Zij wil haar internationale tegenhangers overtuigen om meer regelgeving te maken die een duurzamer financieel bestel stimuleren.

Centrale banken

De verschillende bestuursautoriteiten en -instellingen moeten immers dringend de handen in elkaar slaan om op wereldschaal te strijden tegen de klimaatopwarming. Dat is immers een grensoverschrijdende problematiek.  De centrale banken hebben dat goed begrepen. Ze scharen zich steeds meer achter de stellingen van de Bank of England, een voortrekker op het vlak van stresstesting die rekening houdt met milieufactoren (zie ook het vorige artikel). Zo erkent het Network for Greening the Financial System, die centrale banken en monetaire en financiële instellingen over de hele wereld samenbrengt, formeel dat het klimaatrisico deel moet uitmaken van hun modellen.

De internationale organisatie van de Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI) nodigt eveneens haar leden en andere financiële spelers uit om rekening te houden met een zogenaamd Inevitable Policy Response scenario.  Dat scenario is gebaseerd op de overtuiging dat de overheden vroeg of laat de nodige beleidsmaatregelen zullen moeten nemen op het vlak van klimaat. Zij zullen dat op een meer bindende manier moeten doen dan vandaag, zeker wanneer je weet dat de Europese Unie wil dat de netto koolstofuitstoot tegen 2050 tot nul wordt verminderd.

Carbon leakage

Een agressiever en ambitieuzer beleid zoals de uitgebreide Green Deal van de Commissie van mevrouw von der Leyen staat ook stil bij het belangrijke vraagstuk van de zogenaamde carbon leakage. Het gaat om het risico dat Europese bedrijven minder slagkrachtig worden omdat ze onderhevig zijn aan een strenger uitstootbeleid dan hun internationale tegenhangers. Zo is het mogelijk dat bedrijven hun productie verhuizen naar landen die minder strenge uitstootnormen hebben, en gunstigere overeenkomsten rond carbon pricing. Dat is een belangrijk debat dat de komende maanden zal plaatsvinden. Het wordt interessant om te zien wat de Europese autoriteiten zullen meenemen van een voorstel dat verschillende zeer hoogstaande economen, winnaars van een Nobelprijs en voormalige Fed-voorzitters in de Verenigde Staten hebben gelanceerd. The Economists’ Statement on Carbon Dividends and the Green New Deal oppert immers het idee van een koolstoftaks.  De ratio legis is afkomstig van de consensus dat een universele koolstofprijs een utopie is. Het basisidee steunt dus op een nationale koolstoftaks, die tot uiting komt in een groene grensbelasting die ervoor zorgt dat de nationale competitiviteit op peil blijft. Wordt vervolgd.

Verantwoordelijkheid van beleggers.

Ook klimaatverandering zal in 2020 een hot topic blijven. Toch gaan er stemmen op die oproepen tot een holistisch debat, dat ook rekening houdt met de maatschappelijke en economische aspecten. Oplossingen vinden voor klimaatverandering is absoluut een must, maar niet tegen gelijk welke maatschappelijke kostprijs. Het maatschappelijke aspect wordt steeds belangrijker. In dat opzicht zullen mensenrechten onderhevig worden aan regelgeving en dragen ook beleggers hiervoor een morele verplichting. Net zoals dat het geval is geweest voor klimaatverandering – we denken dan aan artikel 173 van de wet over de economische transitie in Frankrijk – zullen beleggers steeds meer hun verantwoordelijkheid als economische spelers moeten opnemen wanneer het gaat om de naleving van de mensenrechten. Het Initiatief van Liechtenstein, dat reeds in september 2018 van kracht werd, erkent formeel de verantwoordelijkheid van de financiële sector voor wat betreft moderne slavernij en mensenhandel. De sector zal zich steeds meer mobiliseren, en zal aangespoord worden door steeds strengere regelgeving op dit vlak.

Klimaatverandering

Klimaatverandering blijft dus een prioriteit voor beleggers in 2020. Er werden de afgelopen jaren verschillende innovatieve maatregelen genomen op het vlak van klimaatverandering. De reportings zijn verfijnd, en bevatten nu ook gegevens zoals de temperatuur of de koolstofafdruk van de portefeuille. De debatten evolueren steeds meer in de richting van een algemene kijk op het onderwerp. Zo gaat er steeds meer aandacht uit naar fysische risico’s, en niet alleen meer de overgangsrisico’s. Er wordt ook gekeken naar de noodzaak van innovatie en recyclage in het algemeen.

Tot slot zijn er de afgelopen jaren talrijke initiatieven genomen op het vlak van samenwerkingsverbanden, lobbying, initiatieven voor de strijd tegen de klimaatverandering, voor biodiversiteit, enz. Dat is een positieve en veelbelovende dynamiek. Toch is het vandaag ongetwijfeld tijd om zich te concentreren op de daden en resultaten alvorens nog meer initiatieven te nemen. Rationalisering en concrete resultaten zijn de sleutelwoorden. De maatschappij verwacht immers zichtbare en tastbare resultaten die voortkomen uit deze vele engagementen.

Impact meten

Ook voor wat de beleggingen in de portefeuilles betreft, zullen beleggers steeds meer bewijzen willen over de extra-financiële meerwaarde. Beleggers hebben immers steeds meer kennis en ervaring opgedaan over duurzame en verantwoorde beleggingen.  Zij krijgen steeds meer ervaring en kennis en zijn daarom vragende partij voor praktische en concrete informatie over de reële impact van hun beleggingen. Ook hier moet de expertise een belangrijke uitdaging aangaan: de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid van gegevens staat ter discussie. De extra-financiële ratingbureaus moeten steeds meer verantwoording afleggen over hun ratings, methodologieën enz. Zij moeten steeds meer hun verantwoordelijkheid opnemen wanneer zij beslissen of een bedrijf al dan niet duurzaam is. De ESG-informatie wordt een wettelijke verplichting voor alle bedrijven, zowel financiële als niet-financiële, en een gestandaardiseerde norm komt steeds dichterbij.

Bezoek ook de corner Duurzame Beleggingen op Moneystore

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *