Digitalisering: Welke economische maatregelen voor een efficiënte en billijke overgang?

@Pexels

Voor het vijfde jaar op rij heeft de Economic Prospective Club verschillende economen samengebracht aan de Belgische kust om zich een weekend te beraden. Opnieuw hebben zij gedebatteerd over een maatschappelijk onderwerp om voorstellen te doen die in de publieke debatten worden aangevoerd.

Dit jaar ging het debat over de impact van de digitalisering en de nieuwe technologieën. De technologische revolutie is niet nieuw. Wat ze vandaag zo bijzonder maakt, is de omvang en snellere ontwikkeling ervan. Daarom leek het nuttig ons vragen te stellen bij de economische gevolgen van die evolutie en voorstellen te doen voor de economie.

Dit debat heeft tot doel ons land te laten deelnemen aan de evolutie van de nieuwe technologieën zonder de verliezers in de kou te laten staan. Het beoogt deze ontwikkeling te bevorderen en ze uit billijkheidsoverwegingen te omringen met een goed bestuur.

Drie thema’s komen aan bod in het debat: de arbeidsmarkt, de fiscaliteit en het bestuur.

Het eerste punt in dit document gaat over de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt. Gaan we naar een massale werkloosheid? Hoe zorgen we voor een goede overgang tussen de beroepen? Hoe ontwikkelen we een opleidingscultuur die het de werknemers mogelijk maakt zich te integreren in deze evoluerende arbeidsmarkt? Er worden tal van maatregelen naar voren geschoven met een uitbreiding naar onderwijs en permanente opleiding. Deze maatregelen willen vooral de overgang naar nieuwe beroepen bevorderen door een vlotter verloop en vlottere mobiliteit in de arbeidswereld, en tegelijkertijd de risico’s van deze functiewijzigingen beperken. Zo wordt geopperd om de verschillende statussen van de werknemers te harmoniseren (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) en werkloosheidsvergoedingen uit te keren voor zelfstandigen en diegenen die vrijwillig hun werk verlaten. Het zou trouwens wenselijk zijn de ontslagvergoedingen te verminderen en in te delen om de angst om aan te werven te verminderen. Er moeten meer inspanningen worden geleverd voor het aanleren van creativiteit en voor permanente vorming. De economen pleiten zo voor een doorstroming van de sectorale opleidingsfondsen en de maatregelen om het aanleren van creativiteit in de scholen en het hoger onderwijs te bevorderen.

Op fiscaal vlak kunnen de ontvangsten, die worden geïnd in het kader van een uitgebreide tax shift, dienen om de overgangskosten in de arbeidswereld en de kosten voor bepaalde toegenomen behoeften als gevolg van de demografische evolutie (bijvoorbeeld zorgverleners) te financieren. Belastingen op robots of uitbreiding van de premiegrondslag voor de sociale zekerheid zouden in overweging kunnen worden genomen. Er worden ook belastingverminderingen voorgesteld als incentives voor de ontwikkeling van technologieën en ter bevordering van de overgang van werknemers. Wat de belastingen van grote internationale groepen betreft, wijzen de economen op de noodzaak de inkomsten te belasten naar rata van de geografische spreiding van de omzet.

Een uitgebreid hoofdstuk van dit debat wordt gewijd aan gegevensverwerking (big data) en de noodzaak een bestuur op economisch gebied te ontwikkelen om de evolutie van deze technologieën te omkaderen. De economen wijzen erop dat elkeen baas moet blijven over zijn persoonsgegevens. Ze dringen erop aan dat de reglementering eerder het gebruik moet regelen dat gemaakt wordt van de gegevens dan wel de bewaring ervan. Om de verwerking te bevorderen van informatie uit die gegevens, vragen de economen een grotere toegankelijkheid tot de private of publieke gegevens en wensen ze een proactief open-sourcebeleid op te zetten.

Op het vlak van bestuur, om de gevolgen van de vrijheid van meningsuiting op platforms en sociale netwerken te beperken, moeten deze uitdrukkingsmiddelen worden beschouwd als verantwoordelijke uitgevers. Er zou een supranationaal bestuur moeten worden geïnstalleerd via de regelgevingen om de afwijkingen tussen de wetgeving en de concurrentiepraktijken van cloudbedrijven te corrigeren. Deze regelgevingen moeten echter niet de vernieuwing en ontwikkeling van die technologieën belemmeren. De economen staan eveneens de ontwikkeling voor in Europa van een gegevensindustrie die gebaseerd zou kunnen zijn op wat geïnstalleerd werd in de Europese luchtvaartindustrie met Airbus.

Op het einde van dit document wordt eraan herinnerd dat deze overwegingen in het publieke debat worden gebracht zonder aanmatigend te willen zijn, maar met de vaste intentie een boodschap over te brengen aan de burger alsook aan de mannen en vrouwen die ons land regeren.

Veel leesplezier!

Klik hier voor de volledige studie

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.