Welke lessen kunnen we trekken uit drie jaar duurzaamheidsanalyse van opkomende landen?

par défaut 2016-06-15 à 16.00.35Door Bank Degroof Petercam

In 2013 leek het ontwikkelingsniveau van opkomende landen niet voldoende om hun duurzaamheid te evalueren.

Welnu, na drie jaar analyse door onze experts lijkt het onderwerp wel zijn relevantie te hebben aangetoond!

Een benadering op maat van de opkomende landen

Om te kunnen omgaan met de specifieke eigenschappen van de opkomende landen, werd de duurzaamheidsmethodologie uiteraard aangepast aan de problematieken van het universum. Hoewel het model gebaseerd is op de vijf grote duurzaamheidspijlers, namelijk transparantie en democratische waarden (1), bevolking, gezondheidszorg en welvaartsverdeling (2), milieu (3), onderwijs/innovatie (4) en economie (5), zijn de parameters verschillend en zijn ze gericht op de grote uitdagingen waarmee deze landen geconfronteerd worden. We denken dan aan toegang tot schoon water, basisonderwijs en respect voor politieke rechten en burgerlijke vrijheden.

par défaut 2016-06-15 à 15.41.39Bovendien wordt de ontwikkelde methodologie elk halfjaar herzien door een denktank met externe experts om ervoor te zorgen dat het model constant verbeterd wordt. Zo zijn over de laatste drie jaar de informatiebronnen sterk verbeterd, en is er steeds meer informatie voorhanden voor een groter aantal landen. Bovendien is de methodologie ook steeds beter geworden, met name door het toevoegen van bijkomende indicatoren en de toename van het aantal geanalyseerde landen. Dat aantal is immers gestegen van 84 landen in 2013 tot 87 vandaag.

Het evalueren van de vooruitgang, essentieel binnen het geanalyseerde universum

De laatste verbetering van de methodologie heeft betrekking op de weging van de trendindicator in de evaluatie van de duurzaamheidsprestaties van de landen. De bedoeling van de trendindicator is om na te gaan hoe een land evolueert en vooruitgang boekt op de verschillende duurzaamheidsassen. Dat wordt bekeken aan de hand van de vooruitgang die de afgelopen drie jaar werd geboekt. In het jongste klassement is het gewicht van die trendindicator verhoogd van oorspronkelijk 25 % naar 50 % vandaag. Dat betekent dat de vooruitgang die een land boekt even belangrijk is als zijn absolute positie.

Een analyse die zeker relevant is!

Hoewel talrijke waarnemers denken dat het te vroeg was om de duurzaamheid van opkomende landen te bekijken, tonen de analyses van de performance van dit universum aan dat een dergelijke aanpak zeker een toegevoegde waarde heeft.

Door zich eerst en vooral te richten op de aspecten transparantie en democratische waarden, zorgt de methodologie ervoor dat er een eerste inschatting kan worden gemaakt van de politieke context van het land en zijn stabiliteit. Er wordt met name gekeken naar de kwaliteit van de overheidsinstellingen, de transparantie of zijn gebrek daaraan (mate van corruptie en persvrijheid), en de eerbied van de fundamentele rechten van de bevolking (politieke rechten en burgerlijke vrijheden). De analyse van de bevolking en haar welzijn brengt eveneens zwaktes alsook de ontevredenheid van de bevolking in kaart. Deze kunnen instabiliteit teweegbrengen, wat nefast is voor investeringen.

In het kader van een investering in overheidsschuld, zijn performance en het verminderen van de risico’s erg belangrijk. De bijdrage van de duurzaamheidsfilter wordt belangrijker naarmate de markten volatieler en pessimistischer zijn, en dat toont aan dat een dergelijke tool kan zorgen voor een beter begrip van de risico’s.

par défaut 2016-06-15 à 15.42.08Een zekere voorspelbaarheid?

De evolutie van bepaalde landen in de afgelopen drie jaar is eveneens interessant in het licht van een potentiële investering.

Nemen we bijvoorbeeld Argentinië, dat onlangs opnieuw op de internationale kapitaalmarkten is gekomen, met verbazend succes.

Argentinië, dat een schoolvoorbeeld is van een land dat zijn staatspapier in faling zag gaan, is zeer recent teruggekeerd naar de internationale schuldmarkten met obligaties op 3, 5, 10 en 30 jaar. De emissie, die samenviel met een verhoging van de kredietwaardigheid door de drie belangrijkste ratingbureaus, kende een ongezien succes waarbij 15 miljard dollar werd opgehaald.

Eind maart sloot de Argentijnse senaat de uitvoering af van een akkoord dat in februari werd gesloten tussen de overheid en de houders van Argentijns schuldpapier, die slachtoffer waren van de helaas befaamde default in 2001 en die een haircut van 70 % hadden geweigerd tijdens de onderhandelingen in 2005 en 2010. De afsluiting van dit dossier was noodzakelijk om ervoor te zorgen dat Argentinië opnieuw toegang zou krijgen tot de internationale kapitaalmarkten, na 15 jaar uitgesloten te zijn geweest.

De verschillende stappen werden positief onthaald door beleggers en kredietbureaus, aangezien ze aangeven dat het land een betere solvabiliteit en liquiditeit heeft. Desondanks geven de duurzaamheidsanalyse en de evolutie ervan tijdens de afgelopen drie jaar niet het nodige vertrouwen om opnieuw in Argentijnse schuld te gaan beleggen. De duurzaamheid van het land evolueert immers niet in positieve zin. Integendeel, het land is in de afgelopen drie jaar 17 plaatsen gedaald. Met betrekking tot economische duurzaamheid, bengelt het land onderaan het klassement, op ruime afstand van buurland Chili. Met uitzondering van het tekort op de lopende rekening liggen de prestaties van het land een heel eind onder het gemiddelde van het geanalyseerde universum. Het gebrek aan competitiviteit van de economie hangt nauw samen met de problematieken op het vlak van transparantie en democratische waarden. De vergaande institutionele crisis is met name het resultaat van een gebrekkig bestuur, corruptie en ethische kwesties, en dus ook van een repressief economisch beleid. Het land daalt in het klassement op het vlak van corruptie, maar ook op het vlak van politieke rechten en burgerlijke vrijheden. Er is bovendien ook een sterke ongelijkheid binnen de bevolking. De gezondheidszorg en de vruchtbaarheidsgraad liggen eveneens onder het gemiddelde van het universum. De levensverwachting gaat bovendien achteruit. Daardoor ligt het land bijvoorbeeld ver achter op zijn Chileense buur.

Op het vlak van onderwijs mogen we echter hoop koesteren. Hoewel de uitgaven in dat domein laag blijven, is het merendeel van de bevolking geletterd, meer dan in Chili, en het aantal kinderen dat het basisonderwijs heeft afgemaakt ligt relatief hoog, en is opnieuw beter dan in Chili.

De Argentijnse schuld ligt op het moment dat dit artikel wordt geschreven bijna even hoog als de Braziliaanse schuld. Dat is moeilijk te verantwoorden vanuit duurzaamheidsoogpunt.

In de afgelopen drie jaar moeten we ook de concrete resultaten van de Millenium Development Goals benadrukken. Die zijn bijzonder zichtbaar op het vlak van kindersterfte, onderwijs (toegang tot het onderwijs), toegang tot water en het terugdringen van armoede. De behaalde resultaten, in combinatie met de toename van het gewicht van de trendindicator naar 50 %, heeft er met name voor bepaalde Afrikaanse landen voor gezorgd dat ze fors zijn gestegen in het klassement. We moeten de opvolgers van de Millenium Development Goals van nabij opvolgen, met name de Sustainable Development Goals. We mogen hun directe impact op de duurzaamheidsassen niet onderschatten.

Er is geen twijfel dat een duurzaamheidsanalyse toegevoegde waarde creëert voor elke beleggingsbeslissing.

Lees ook corner Duurzame beleggingen

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit, Duurzame beleggingen met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *