Hoe worden SCI’s en Franse dividenden belast?

Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner Puilaetco Dewaay Private Bankers

U heeft belegd in Franse aandelen die op regelmatige tijdstippen een dividend uitkeren of u houdt Frans vastgoed aan via een Franse Société Civile Immobilière ? Welnu, dan zullen volgende ontwikkelingen op het vlak van fiscaliteit u zeker en vast interesseren.

(Franse) société civile immobilière (SCI)

Een Franse Société Civile Immobilière, kortweg SCI genaamd, is een vennootschapsstructuur die regelmatig gebruikt wordt door Belgische rijksinwoners wanneer zij een Frans residentieel onroerend goed wensen aan te kopen en het beheer van dit goed willen regelen.

Deze SCI heeft rechtspersoonlijkheid en is op fiscaal vlak translucide, althans voor zover niet geopteerd wordt voor de onderworpenheid aan de Franse vennootschapsbelasting.

De gevolgen van de fiscale transluciditeit (niet te verwarren met transparante fiscaliteit) zijn de volgende :

1/ Het is de SCI die, jaarlijks in haar naam, in Frankrijk een fiscale aangifte indient waarin melding wordt gemaakt van de ontvangen onroerende inkomsten.

2/ de verplichting om de Franse inkomstenbelasting te betalen over deze onroerende inkomsten komt toe aan de «aandeelhouders» van de SCI.

De eventueel daaropvolgende uitkering van winsten door de SCI geeft, vanuit Frans perspectief, geen aanleiding tot een tweede belastingheffing ten titel van dividend.

Maar wat gebeurt er in België als de SCI winsten uitkeert aan Belgische rijksinwoners?

Welnu, de Belgische fiscale Administratie heeft steeds geprobeerd om de uitkering van dergelijke inkomsten aan Belgische inkomstenbelasting te onderwerpen als zijnde dividenden (die belastbaar zijn in België op basis van het dubbel belastingverdrag tussen België en Frankrijk).

Tot voor kort, speelde de rechtspraak van het Hof van Cassatie in het voordeel van de belastingplichtige. Het betrof in casu immers de uitkering van onroerende inkomsten, die op basis van hetzelfde verdrag, belastbaar zijn in Frankrijk.

Maar op 29 september 2016 en 21 september 2017 besliste het Belgisch Hof van Cassatie dat de inkomsten, uitgekeerd door een translucide Franse SCI aan een Belgisch rijksinwoner in België wel degelijk belastbaar zijn als een dividend.

Deze arresten stellen de Belgische Administratie dus in het gelijk en wel op basis van de volgende redenering : de deelbewijzen van een SCI hebben een roerend karakter hebben bijgevolg dienen de inkomsten die eruit voortvloeien beschouwd te worden als roerend inkomsten. En zullen zij dus met andere woorden de Belgische roerende voorheffing van 30% moeten ondergaan.

Het is paradoxaal en jammer dat onze fiscale Administratie zich baseert op een verdrag tot voorkoming van dubbele belasting om Belgische ingezetenen een tweede maal te belasten.

Dubbele belastingheffing inzake dividenden van Franse oorsprong

Belegt u in Franse aandelen en geven die aandelen recht op een dividend, dan biedt een recent arrest van het Belgische Hof van Cassatie een sprankeltje hoop terzake van de vandaag bestaande dubbele belasting van dit dividend van Franse oorsprong, onntvangen door Belgische rijksinwoners – natuurlijke personen.

Stel een Franse vennootschap keert een dividend uit van 100 Euro aan een Belgische ingezetene – natuurlijke persoon. Welnu, volgens de Belgische fiscale Administratie ondergaat dit dividend een Franse bronheffing van 15% (op basis van het verdrag tot voorkoming van dubbele belasting tussen België en Frankrijk). Vervolgens zal dit “netto”-bedrag van 85 Euro in België onderworpen worden aan de roerende voorheffing van 30%. Het uiteindelijk netto-bedrag dat de natuurlijke persoon in handen krijgt bedraagt 59,5 Euro.

Maar het dubbelbelastingbverdrag tussen België en Frankrijk voorziet in een belastingkrediet, het zogenaamde forfaitair gedeelte van buitenlands belasting (“FBB”). Het tarief van dit FBB bedraagt minstens 15% van het dividend na Franse bronheffing.

De Belgische fiscale Administratie weigert echter systematisch om dit FBB toe te passen en haalt hiervoor als reden aan dat Belgische natuurlijke personen, die ten privé titel handelen, volgens de Belgische wetgeving, van het voordeel van dit FBB zijn uitgesloten.

In haar arrest van 16 juni 2017 heeft het Belgische Hof van Cassatie het standpunt van de Belgische Administratie evenwel verworpen.

In ons voorbeeld, betekent dit dat men, volgens het Hof van Cassatie, recht heeft op een belastingkrediet van 12,75 Euro (85 * 15%). Bijgevolg zal de belastingplichtige – natuurlijke persoon een netto-bedrag van 72,25 Euro overhouden!

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, zou men een verzoek tot “ambtshalve ontheffing” kunnen indienen.

Met betrekking tot de Franse inkomsten die de Belgische bevrijdende roerende voorheffing hebben ondergaan, beschikt de belastingplichtige over een termijn van 5 jaar om dit verzoek in te dienen. Deze termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de 1ste januari van het jaar tijdens hetwelk de voorheffing werd ingehouden (bijv. voor een voorheffing ingehouden op 1 februari 2013, verstrijkt de termijn op 31 december 2017).

Indien het Franse inkomsten betreft die in het buitenland werden ontvangen en werden opgenomen in de jaarlijkse fiscale aangifte, bedraagt de termijn om bezwaar in te dienen 6 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Het arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 16 juni 2017 is goed nieuws maar garandeert in dit stadium echter niet dat de teveel betaalde roerende voorheffing effectief wordt terugbetaald. De fiscale Administratie weigert de toepassing van de nieuwe rechtspraak van het Hof van Cassatie immers omwille van het feit dat hiertegen nog beroep mogelijk is.

Tot slot dient men er rekening mee te houden dat een dergelijk verzoek tot ambtshalve ontheffing aanleiding zal geven tot het opheffen van het bankgeheim voor de belastingplichtige.

Lees ook corner Overdracht

 

Dit bericht is geplaatst in Fiscaliteit met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *